Använda avancerade verktyg > Kopiera eller flytta fält mellan tabeller
 

Kopiera eller flytta fält mellan tabeller

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Du kan kopiera fält från en tabell och klistra in dem i en annan tabell i samma fil eller i en annan fil. Fältdata kopieras inte.

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Databas > Fält-fliken.

2. Markera det fält du vill kopiera.

3. Klicka på Kopiera och sedan på OK.

4. Oavsett vilken fil du har öppen går du in på fliken Fält > Tabell och väljer den tabell som du vill klistra in fältet i.

5. Klicka på Klistra in och sedan på OK.

Kommentarer 

FileMaker Pro Advanced bevarar datakällsreferenser till fält om de är giltiga när du klistrar in dem. Om du kopierar flera fält som refererar till varandra kommer de att bevara referenserna om du kopierar dem i ett steg. Om du kopierar en i taget kan referenserna förloras. Kontrollera alla referenser efter att du klistrat in, så försäkrar du dig om att de är giltiga.

Om du vill kopiera och klistra in fält måste du ha fullständig behörighet till käll- och destinationsfilerna.

Det finns en skillnad mellan att duplicera och att kopiera ett fält: Duplicera duplicerar ett fält inom den aktuella tabellen. Kopiera gör att fältet kan klistras in i en annan fil.

Relaterade avsnitt 

Kopiera och importera tabellscheman