Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll
 

Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll

Du kan ange information på ett enklare och mer konsekvent sätt genom att visa fälten som nedrullningsbara listor, menyer, kryssrutor, alternativknappar eller andra kontroller.

Obs!  För vissa kontrolltyper visas värden som kommer från värdelistor, de anges i tabellen nedan. Du kan definiera en värdelista före eller efter att du har konfigurerat kontrolltypen. Mer information finns i Definiera värdelistor.

Så här konfigurerar du ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll:

1. Markera fältet i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I fältområdet väljer du en kontrolltyp i listan Styr formatmall.

 

Välj

... om du vill visa

Redigeringsruta

Fältdata. Det här är den kontrolltyp som används som standard.

Om du vill lägga till en rullningslist i fältet markerar du Visa vertikal rullningslist.

Nedrullningsbar lista

Värdelistans poster i en lista. Användarna kan använda piltangenterna, musen eller skriva första delen av värdet för att välja ett värde. Välj Inkludera pil för att visa och dölja lista om du vill formatera fältet som en kombinationsruta.

Meny

Meny som visar värdelistans poster. Användarna kan använda piltangenterna eller musen för att välja ett värde.

Kryssrutor

Värdelistans poster som kryssrutor. Det går att välja mer än ett värde. Välj symbolen som ska visas i kryssrutor (bockmarkering eller x).

Alternativknappar

Värdelistans poster som alternativknappar. Det går bara att välja ett värde.

Nedrullningsbar kalender

Dagens datum. Användarna kan använda andra datum från den nedrullningsbara kalendern eller skriva ett datum.

Dold redigeringsruta

Punkter i stället för data för att dölja konfidentiell information. Data som finns i en dold redigeringsruta är inte krypterad, den är alltså bara dold.

4. Om du vill ha kontrolltyper som visar data från värdelistor kan du välja i Värden från och sedan fortsätta till steg 5. Om du använder någon annan kontrolltyp sparar du layouten.

5. Välj alternativ för värdelistan, om du vill.

Om du vill tillåta att användare lägger till värden till värdelistan från aktuell post väljer du Tillåt att andra värden anges. Ett alternativ för andra värden visas i värdelistan. Det här alternativet är inte tillgängligt om du har valt Nedrullningsbar lista.

Om du vill tillåta att användare lägger till eller ändrar värden i värdelistan i alla poster väljer du Tillåt att värdelistan redigeras. Ett redigeringsalternativ visas i värdelistan. Det här tillvalet är inte tillgängligt i följande fall:

om kontrolltypen är kryssrutor eller alternativknappar som du valt under Kryssrutor eller Alternativknappar

om värdelistan som du valde i steg 4 använder värden från ett fält.

6. Spara layouten.

Kommentarer 

Information om hur du definierar kontrollstilen i fliken Fält innan du drar fältet till layouten finns i Definiera och ändra fält i fliken Fält.

I följande tabell beskrivs hur kontrolltyperna som visar data från värdelistor fungerar när alternativet Visa endast värden från det andra fältet i kryssrutan Redigera värdelista är markerat. Detta gäller för alla kontrolltyper: när du gör dina val lagras motsvarande värde från det första fältet i databasen.

 

Styr formatmall

Funktionssätt

Alternativknappar
Kryssrutor

Endast värdet från det andra fältet visas.

Nedrullningsbar lista
Meny

När listan stängs visas värdet från det första fältet. När du klickar i fältet visar listan värden från det andra fältet.

Obs!  Om du vill visa värdet från värdelistan och ignorera dataformatering i en stängd meny, väljer du Åsidosätt dataformatering med värdelista. Det kan till exempel vara praktiskt om de två fälten är olika fälttyper.

När du utformar ett fält för användning av en värdelista som har skapats av värden i ett fält visas elementen i värdelistan i alfabetisk ordning.

När du utformar ett fält med en kryssruta kan användarna ange mer än ett värde för ett fält. Om mer än ett värde anges för ett fält visas bara det första av dessa värden i en layout där fältet inte är utformat som en kryssruta (till exempel en kolumnrapport). Om du vill se alla värden förstorar du fältet eller klickar i det.

Text som du själv anger eller ändrar i en dold redigeringsruta skrivs med latinska tecken. Om du däremot använder kontrolltypen dold redigeringsruta i ett fält som redan innehåller text, behålls alla sorters textattribut som kursivering, färg eller styckeformateringar som tabbar eller returtecken. Även om textattribut går förlorade om du ändrar i texten, så finns styckeformateringen kvar. Dessutom gäller följande för data från en dold redigeringsruta: om dessa data används i ett annat fält där textattribut har tillämpats, visas de i det andra fältet där attributen har lagts till.

Scripts och beräkningar kan få åtkomst till data i en dold redigeringsruta om användaren har den behörighet som krävs.

Om du vill tillåta användare att börja skriva ett värde och låta systemet föreslå resten av värdet markerar du Automatisk ifyllnad med värdelista. Mer information finns i Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning.

Om fältet som du utformar för att visa en värdelista finns i en portal och värdelistan definieras så att det bara innehåller relaterade värden kanske du måste skapa en självkopplande relation för att de relaterade värdena ska kunna visas på rätt sätt i värdelistan. Mer information finns i Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden.

Om du vill ange ett standardvärde för ett värdelistefält, konfigurerar du värdelistan och kontrolltypen. Sedan väljer du Arkiv > Hantera Databas och klickar på Fält. Markera värdelistefältet och klicka på Tillval. Klicka sedan på fliken Automatiska data och markera Data. Ange standardvärdet, klicka på OK och stäng dialogrutan Hantera databas. När en användare lägger till en ny post i databasen kommer detta värde att visas i värdelistefältet. Användaren kan välja ett annat värde från värdelistan. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data.

Om du vill utforma ett fält så att det inte längre använder en värdelista börjar du med att markera fältet. I området Fält i Granskaren väljer du sedan Redigeringsruta eller Nedrullningsbar kalender vid Styr formatmall.

Snabbmenyer aktiverar scripttriggern VidPostLäsIn och scripttriggern VidObjektÖppna på ett annat sätt än nedrullningsbara listor och kalendrar:

För snabbmenyer visas först snabbmenyn när du klickar på fältet. Dessa triggers aktiveras endast när du har valt ett värde i snabbmenyn. Om du istället trycker på Tabb eller använder ett script för att gå in i fältet, aktiveras triggrarna först. Sedan kan du klicka på fältet för att välja ett värde. Om ditt script behöver åtkomst till fältets värde innan användaren ändrar det, kan du skicka fältets värde till scriptet som en parameter. I scriptet använder du funktionen Get ( Scriptparameter ) för att få fältets värde innan användaren har klickat på fältet. Mer information finns i Konfigurera scripttriggers för objekt.

För nedrullningsbara listor och kalendrar aktiveras triggrarna först oavsett hur man går in i fältet (genom att klicka på fältet, trycka på Tabb eller köra ett script). Efter att scriptet körs kan du mata in eller välja ett värde.

Relaterade avsnitt 

Lägga till vertikala rullningslister till fält

Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning

Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender

Konfigurera visning av upprepande fält