Skapa en anpassad app > Om val av fälttyper > Definiera beräkningsfält
 

Definiera beräkningsfält

Använd beräkningsfält till att utföra beräkningar på följande typer av data: text, numeriskt, datum, tid eller container.

Informationen i ett beräkningsfält är resultatet av en formel som du anger. Resultatet kan vara en av dessa typer av data: text, numeriskt, datum, tid eller container.

Så här definierar du beräkningsfält:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält.

3. Om filen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

4. Ange ett namn för fältet i Fältnamn.

Mer information finns i Om att namnge fält.

5. Välj Beräkning vid Typ.

6. Klicka på Skapa.

Dialogrutan Beräkning visas.

7. Välj en tabell i listan Utför den här beräkningen i kontext om det behövs.

Du behöver bara ange en kontext för en beräkning om du skapar ett beräkningsfält i en källtabell med minst två förekomster i relationsdiagrammet. Det du väljer kan påverka beräkningens resultat, särskilt om beräkningen omfattar fält i relaterade tabeller. Mer information finns i Välja kontext för ett beräkningsfält.

8. Skapa en formel för din beräkning med hjälp av fältreferenser, operatorer, konstanta värden och funktioner. I sektionen för beräkning klickar du där du vill visa informationen, och sedan:

 

Om du vill lägga till ...

Gör så här

En referens till ett fält

Gör något av följande:

Börja skriva fältets tabell, välj tabellen i listan, börja skriva fältnamnet och välj fältnamnet i listan som visas.

Dubbelklicka på ett fältnamn i sektionen för fält. Du kan visa fältnamn från en annan tabell genom att välja tabellen i tabellistan.

En operator eller exponent

Gör något av följande:

Skriv en operator.

Klicka på en operator i listan till höger om sektionen för beräkningar.

Se Jämförelseoperatorer, Logiska operatorer, Matematiska operatorer och Textoperatorer.

Ett konstant värde

Skriv värdet.

En funktion

Gör något av följande:

Börja skriva funktionnamnet och välj sedan funktionnamnet i listan som visas.

I sektionen för funktioner dubbelklickar du på en funktion.

Ersätt platshållarparametern med ett värde eller uttryck i sektionen för beräkningar.

9. Ange beräkningstillval för fältet.

 

För att

Gör så här

Ange fälttyp för resultatet

Välj en datatyp för Beräkningsresultatet är <värde>.

Välj rätt typ för det resultat du vill få. Mer information finns i Om val av fälttyper.

Göra ett beräknat fält till ett repeterat fält

Ange antalet repetitioner vid Antal repetitioner. Mer information finns i Definiera repeterade fält.

Förhindra beräkning om alla fält i formeln är tomma

Markera Beräkna inte om alla fält i formeln är tomma.

10. Välj tillval för indexering och lagring för fältet genom att klicka på Tillval för index. Sedan väljer du tillval i dialogrutan Indextillval och klickar på OK.

Se Definiera tillval för fältindex och Definiera fält som använder global lagring.

11. Klicka på OK och sedan på OK.

Kommentarer 

Om du vill filtrera listan med fält eller funktioner i sektionen för fält eller sektionen för funktioner skriver du fältnamnet eller funktionsnamnet i sökrutan.

Om du vill ändra hur fält eller funktioner visas i sektionen för fält eller i sektionen för funktioner klickar du på Data.

Information om att producera ett beräknat resultat med hjälp av värden i fler än en post i databasen finns i Definiera statistikfält.

Beräkningsfälten uppdateras när ett värde i beräkningen ändras. Beräkningsfält vars värde inte lagras uppdateras även när posten uppdateras, när man klickar i eller använder tabbtangenten för att växla till eller från ett fält, samt när fältet uppdateras (av exempelvis ett script).

Värden, uttryck, funktioner och parametrar kan innehålla versaler eller gemener.

Du kan inkludera ordagranna citattecken i en beräkningstextsträng genom att använda ett omvänt snedstreck (\) före citattecknet. Till exempel "Hello" i en beräkning värderas till Hello medan "\"Hello\"" värderas till "Hello".

Beräkningar som innehåller ett relaterat fält, ett statistikfält, ett globalt lagrat värde eller en referens till en annan olagrad beräkning lagras inte.

Beräkningar som definieras med globala lagringstillval visar värden som beräknas med den senast ändrade posten.

I alla fält i en layout som innehåller olagrade beräkningar konfigureras med automatisk storleksändring uppdateras beräkningsresultaten när fönstret ändrar storlek.

Exempel på beräkningar

 

Fältnamn

Fälttyp

Beräkning

Dagens datum

Datum

Get ( AktuelltDatum )

Fullständigt namn

Text

Förnamn & " " & Efternamn

Moms

Numeriskt

Delsumma * 0,08

Relaterade avsnitt 

Om formler

Arbeta med formler och funktioner

Om funktioner

Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge