Skapa diagram från data > Skapa snabbdiagram
 

Skapa snabbdiagram

Du kan skapa och skriva ut ett snabbdiagram i bearbetningsläget. När du börjar i bearbetningsläget skapas diagrammet i FileMaker Pro Advanced baserat på:

filtyp och innehåll i det aktiva fältet

filtyp och innehåll i de markerade fälten

sorteringsordningen som du har angett

Obs!  Det aktiva fältet är det fält du högerklickar i när du skapar ett snabbdiagram.

Om du har rätt behörigheter kan du spara diagrammet i en layout i din databas.

Snabbdiagram fungerar bäst för stående och liggande stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram och ytdiagram som har en enda dataserie på den andra axeln.

Så här skapar du ett snabbdiagram:

3. I Bearbetningsläget växlar du till tabellvy genom att klicka på Visa som Ikon för cirkeldiagram i layoutlisten.

Tips  Du kan skapa snabbdiagram i Formulärvisningsläge och Listvy, men det är enklare att jobba i tabellvisningsläget.

4. Använd Tabellvisning om du vill sortera data. (Högerklicka eller Ctrl-klicka på en kolumn och välj ett sorteringsalternativ på snabbmenyn.) Vid snabbdiagram används det första sorteringsfältet till att gruppera informationen i diagrammet. Överväg att lägga till grupper eller summeringar om det är sådana datapunkter du ska kartlägga. Se Arbeta med data i Tabellvisning och Skapa dynamiska rapporter i Tabellvisning.

En korrekt statistiktyp väljs automatiskt i FileMaker Pro Advanced utifrån det aktiva fältet.

5. Högerklicka på kolumnen som innehåller de värden som du vill kartlägga.

6. Välj något av följande:

 

Välj

För att

Diagram efter <fältnamn>

Kartlägga individuella datapunkter i aktuell kolumn

Diagram <fältnamn> efter <sorteringsfält>

Kartlägga data från aktuell kolumn i grupper baserat på sorteringsordning

Dialogrutan Inställning av diagram visas. När du visar data i diagram i tabellvisningsläget bestäms diagraminställningarna i FileMaker Pro Advanced utifrån filens aktuella status och kontexten för dina urval. Beroende på hur komplex din uppsättning av data är och vilken diagramtyp du väljer, kan du behöva justera snabbdiagrammet i dialogrutan Inställning av diagram.

Du kan ändra inställningar till höger i diagramgranskaren om du vill redigera diagrammet. Förhandsgranskningen i dialogrutan Inställning av diagram hjälper dig att arbeta effektivt. Mer information finns i Använda förhandsgranskningen av diagram.

Obs!  Som standard visas diagram för poster i Sökresultatet. Om du vill ändra källan till de data som du kartlägger klickar du på Datakälla i diagramgranskaren, och under Diagramdata väljer du Aktuell post (avgränsande data) eller Relaterade poster. Se Ange datakällan för ett diagram

 

För att

Gör så här

Lägga till en diagramrubrik

Under Rubrik anger eller ändrar du diagrammets rubrik, eller klickar på Knappen Nytt fält för att ange en titel.

Välja en diagramtyp och ange dataserie

Se Stående och liggande stapeldiagram, linjediagram och ytdiagram (med staplade stående eller liggande, positiva/negativa stapeldiagram), Cirkeldiagram eller Punktdiagram och bubbeldiagram.

Obs!  Du kan påbörja ett punktdiagram eller bubbeldiagram som ett snabbdiagram, men du måste redigera diagraminställningarna dialogrutan Inställning av diagram.

Ändra dataetiketter, visa eller dölja skalstreck, ange skala för skalstreck (om tillämpligt) och formatera data

Mer information finns i Formatera och skala diagramaxlar.

Ändra färgschema, förklaring eller typsnitt i diagrammet

Klicka på Stilformat i diagramgranskaren och läs mer i Ändra ett diagrams utseende.

Ange typ av data som ska användas i diagrammet (hittade, avgränsade eller relaterade poster)

Klicka på Datakälla i diagramgranskaren och läs mer i Ange datakällan för ett diagram.

7. Om diagrammet innehåller statistikdata kan du klicka på menyn Statistik i diagramgranskaren och välja en annan statistiktyp. Mer information finns i Statistiktyper för diagram.

8. Gör följande när du är nöjd med hur diagrammet ser ut:

 

För att

... klickar eller väljer du

Skriva ut diagrammet

Skriv ut diagram

Kopiera diagrammet till Urklipp så att du kan klistra in det i en annan layout eller fil

Högerklicka på diagrammet, välj Kopiera och växla sedan till en annan layout i samma fil eller i en annan fil. I layoutläget högerklickar du på layouten och väljer Klistra in.

Spara diagrammet i en ny layout

Spara som layout

Du måste ha rätt behörigheter om du ska kunna spara ett snabbdiagram i en layout. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Nå diagrammet senare genom snabbmenyn Layout

Ta med i layoutmenyer

Om du låter Ta med i layoutmenyer vara markerat kan du använda menyn Layouter > Gå till layout eller dialogrutan Hantera layouter om du vill visa diagrammet i layoutläge. Mer information finns i Hantera layouter.

Obs!  Om ett statistikfält krävs för diagrammet lägger FileMaker Pro Advanced till statistikfältet i den aktuella tabellen när du sparar diagrammet i en layout. Om du skriver ut diagrammet utan att spara det i en layout skapas inget statistikfält i databasen.

9. Om du väljer att inte spara diagrammet efter utskrift klickar du på Avbryt, så stängs dialogrutan Inställning av diagram.

Relaterade avsnitt 

Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell

Skapa och redigera behörighetsuppsättningar