Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Formatera och skala diagramaxlar
 

Formatera och skala diagramaxlar

1. Skapa eller dubbelklicka på ett befintligt diagram i layoutläget.

2. I diagramgranskaren klickar du på Diagram och går till Tillval för axel.

3. Om Tillval för axel inte visas klickar du på knappen Ange.

4. Om du vill visa ett datavärde för respektive datapunkt väljer du Visa datapunkter i diagram.

5. Om du vill ange alternativ för axeletiketter klickar du på X-axel, Y-axel eller Radie (endast bubbeldiagram) och gör följande:

 

För att

Gör så här

Ändra vinkeln på datapunkternas etiketter

Vid Etikettvinkel anger du ett värde mellan 0 (noll) och 90 eller klicka eller dra i vinkelreglaget Diagramverktyg.

Ange skala för skalstreck

Välj något av följande vid Skala:

Välj Linjär om du vill mäta data som ändras aritmetiskt (exempelvis försäljningsökning eller -minskning).

Välj Logaritmisk om du vill mäta data som ändras exponentiellt (exempelvis ljudvågor uppmätta i decibel eller jordskalv i magnitud).

Ange egenskaper för skalstreck

Välj Visa huvudskalstreck eller Visa delskalstreck och ange sedan det värde som ska bestämma frekvensen som etiketter visas på skalstreck. Om du inte anger alternativ för skalstreck skapas en lämplig inställning automatiskt (auto) utifrån datavärdena i diagrammet.

Välj Ställ in minimum eller Ställ in max och ange det värde som ska bestämma skalstreckens räckvidd.

Positiva/negativa stapeldiagram: Välj Ställ in mittpunkt om du vill ange en anpassas mittpunkt. Som standard är mittpunkten noll.

Formatera etiketter utifrån fälttyp

Vid Datatyp väljer du rätt fälttyp och sedan egenskaper för dataformat. Du kan exempelvis visa sifferdata som decimaltal, procent eller valuta.

Kommentarer

Anpassade decimaler eller tusentalsavgränsare måste vara utskrivbara ASCII-tecken. Tilde-tecknet (~) är inte tillåtet.

Decimaler måste vara från 0 (noll) till 99.

Du måste ange ett positivt tal för Fast antal decimaler.

6. Ange eventuella andra alternativ och klicka på Skriv ut eller Spara som layout (snabbdiagram) eller Klar (diagram i layoutläge) om du vill avsluta. Mer information finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.

Kommentarer 

Tecken för decimal och tusental kan vara valfritt ASCII-tecken, med undantag för bindestreck (-).

Om ett format som angetts för en dataserie inte är kompatibelt med returnerade data (exempelvis om datuminställningar är angivna för ett textfält som innehåller strängen "datum") hoppas datapunkten över och visas inte i diagrammet.

Relaterade avsnitt 

Skapa snabbdiagram

Skapa och redigera diagram i layoutläget

Stående och liggande stapeldiagram, linjediagram och ytdiagram

Punktdiagram och bubbeldiagram