Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Punktdiagram och bubbeldiagram
 

Punktdiagram och bubbeldiagram

Hjälp med att skapa ett diagram finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.

Så här väljer du diagramtyp, definierar axlar och inkluderar en förklaring:

1. Leta reda på de poster som du vill kartlägga. Mer information finns i Skapa en sökpost.

Om du ska kartlägga avgränsade data sparade i en enstaka post eller data från relaterade poster måste du ange datakällainställningar. Mer information finns i Ange datakällan för ett diagram.

2. Välj diagramtyp i dialogrutan Inställning av diagram. Mer information finns i Om diagramtyper.

3. Ange följande axelinställningar:

 

Vid ...

Gör så här

Rubrik på X-axeln

och

Rubrik på Y-axeln

Ange en rubrik eller klicka på Knappen Nytt fält, välj Ange fältnamn eller Ange beräkning, fyll i dialogrutan och klicka på OK.

X-axelns data

och

Y-axelns data

Klicka på Knappen Nytt fält och ange en dataserie för respektive axel. Du kan exempelvis kartlägga produktutvecklingskostnader på x-axeln och avkastning på y-axeln.

Obs!  X-axeln måste vara ett numeriskt fält. Exempelvis nettovinsten.

Radiens data
(Endast bubbeldiagram)

Klicka på Knappen Nytt fält och ange en dataserie för den tredje dataserien som du vill ska ingå in den här jämförelsen. Exempelvis kan radiedata visa vinstmarginalen mellan kostnader och intäkter för respektive produkt. Det här diagrammet skulle snarare visa vilken produkt som är mest lönsam, än vilken produkt som ger störst intäkter.

Etikettdata

Klicka på Knappen Nytt fält och ange en etikett för varje datapunkt.

Symbol
(Endast punktdiagram)

Välj en symbol och märk datapunkterna i diagrammet, eller välj Ingen om du vill dölja symbolerna. Symbolfärgen väljer du i inställningarna för färgschema under Stilformat i diagramgranskaren. Mer information finns i Ändra ett diagrams utseende.

4. Om du skapar ett snabbdiagram som innehåller statistikdata kan du klicka på menyn Statistik i diagramgranskaren och välja en annan statistiktyp. Mer information finns i Statistiktyper för diagram.

5. Om du vill ange ytterligare dataserier för y-axeln klickar du på Lägg till en Y-serie. Upprepa steg tre och ange Serienamn (rubrik) och inställningar för Data.

Om du vill ange en annan y-axel klickar du på +.

Om du vill radera en dataserie från y-axeln, markerar du den och klickar på –.

Om du vill ändra ordning på y-axelns dataserie drar du objekten i listan.

6. Om du vill visa en förklaring i diagrammet väljer du Visa teckenförklaring. Om du vill byta etiketter i förklaringen redigerar du Serienamn och klickar utanför textrutan.

7. Information om axelalternativ finns i Formatera och skala diagramaxlar.

8. Om du vill byta färgschema, förklaringens utseende eller typsnitt klickar du på Stilformat i diagramgranskaren. Mer information finns i Ändra ett diagrams utseende.

9. Klicka på Skriv ut eller Spara som layout (snabbdiagram) eller Klar (diagram i layoutläge) om du vill avsluta. Mer information finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.

Kommentarer 

I punkt- och bubbeldiagram måste värden för x-axlar och y-axlar vara numeriska.

X-axelvärdet är vanligtvis en förklarande variabel (orsak).

Y-axelvärdet är vanligtvis en reaktionsvariabel (verkan).

Bubbeldiagram är en utveckling av punktdiagram och ger möjlighet att kartlägga ännu en reaktionsvariabel.

Radien i bubbeldiagram visar snarare datapunkternas relativa storlek än de precisa värdena. Om dina radiedatavärden är mycket låga (exempelvis 0,2, 0,5 och 0,7) visas bubblorna därför så stora att du kan urskilja skillnader och relationer mellan dem.