Lägga till och visa data > Arbeta med data i Tabellvisning > Skapa dynamiska rapporter i Tabellvisning
 

Skapa dynamiska rapporter i Tabellvisning

Du kan använda Tabellvisning i bearbetningsläget till att gruppera data efter ett fält, visa delsummor för ett fält, skapa delsummor för varje datagrupp eller visa totalsumman för en datagrupp.

Obs!  Du kan bara visa snabbrapporten i Tabellvisning. Ändringarna du gör påverkar inte den aktuella layouten.

Så här grupperar du data efter fält:

1. I bearbetningsläget högerklickar du på kolumnrubriken för det fält du vill använda för att gruppera data. Välj sedan Lägg till inledande grupp efter <fältnamn> eller Lägg till avslutande grupp efter <fältnamn>.

Om du exempelvis vill visa försäljningsdata per stad lägger du till en statistikrad i slutet av posterna för varje stad, och väljer Lägg till avslutande grupp efter Stad. Om du vill lägga till statistikraden före posterna för varje stad, väljer du Lägg till inledande grupp efter Stad.

Om du lägger till en inledande/avslutande grupp sorteras automatiskt posterna efter det fält som används för att gruppera data. Städerna listas till exempel i alfabetisk ordning.

2. Visa namnet på varje grupp i statistikraden genom att högerklicka på radens vänstra marginal och välja Lägg till gruppfält (<fältnamn>).

Tips  Du kan lägga till inledande/avslutande grupper för flera fält för att visa olika kategorier för varje grupp med poster.

Så här tar du bort en grupp:

I bearbetningsläget högerklickar du på kolumnrubriken för det fält du använde för att gruppera data. Välj sedan Ta bort inledande grupp efter <fältnamn> eller Ta bort avslutande grupp efter <fältnamn>.

Så här visar du delsummor:

1. I bearbetningsläge högerklickar du på kolumnrubriken för det fält som du vill visa delsummor för.

2. Välj Inledande delsummor eller Avslutande delsummor och välj sedan alternativ på snabbmenyn.

 

Markera

För att

Totalt

Beräkna totalsumman av värdena i fältet.

Aktuell summa

Visa en ackumulerad summa för den aktuella posten och alla tidigare sorterade grupper.

Medelvärde

Beräkna medelvärdet av värdena i fältet.

Antal

Beräkna antalet poster som innehåller ett värde för fältet. Om ett fält till exempel innehåller 100 värden (ett värde för varje post) blir resultatet av beräkningen 100.

Aktuellt antal

Visa det ackumulerade antalet för den aktuella gruppen och alla tidigare sorterade grupper.

Minimum

Visa det lägsta talet, det tidigaste datumet eller klockslaget eller den tidigaste tidsstämpeln för ett fält.

Maximum

Visa det högsta talet, det senaste datumet eller klockslaget eller den senaste tidsstämpeln för ett fält.

Standardavvikelse

Beräkna hur mycket värdena i ett fält avviker från varandra. Detta tillval beräknar standardavvikelsen från medelvärdet för värdena i ett fält.

Standardavvikelse efter population

Beräkna standardavvikelsen för alla poster.

Andel

Beräkna förhållandet mellan värdet i fältet och summan av alla värdena i fältet. Beräkna till exempel vilken andel av den totala försäljningen som kan hänföras till varje försäljare.

En ny rad i början av tabellen (inledande) eller i slutet av tabellen (avslutande) visar delsumman för fältet.

Om du även har lagt till inledande eller avslutande grupper i tabellen visar statistikraderna också delsumman för varje grupp för just det fältet. Du måste välja en inledande delsumma för att visa delsummor för inledande grupper, och en avslutande delsumma för att visa delsummor för avslutande grupper.

Så här tar du bort delsummor från Tabellvisning:

1. I bearbetningsläget högerklickar du på kolumnrubriken till det fält som visar delsummor och väljer Inledande delsummor eller Avslutande delsummor.

2. Avmarkera de alternativ du vill ta bort från snabbmenyn för Inledande delsummor eller Avslutande delsummor.

Obs!  När du raderar delsummor i Tabellvisning raderas inte statistikfälten med delsummor från databasen. Om du vill ta bort statistikfälten från databasen väljer du Arkiv > Hantera > Databas, klickar på Fält och väljer de statistikfält som ska tas bort. Klicka sedan på Radera.

Så här visar du totalsummor:

1. Gruppera och delsummera data enligt beskrivningen tidigare i det här hjälpavsnittet.

2. I bearbetningsläget högerklickar du på kolumnrubriken för det fält som innehåller delsummor.

3. Välj Lägg till inledande totalsumma eller Lägg till avslutande totalsumma.

En ny rad i början av tabellen (inledande) eller i slutet av tabellen (avslutande) visar totalsumman för fältet.

Så här tar du bort totalsummor från Tabellvisning:

I bearbetningsläget högerklickar du på kolumnrubriken till det fält som visar totalsummor och väljer Ta bort inledande totalsumma efter <fältnamn> eller Ta bort avslutande totalsumma efter <fältnamn>.

Kommentarer 

Om du vill ändra färg på raden som visar sammanfattningen, delsumman eller totalsumman, högerklickar du på radens vänstra eller högra marginal och väljer en färg på snabbmenyn Delfärg.

När du skapar delsummor i Tabellvisning, skapas ett statistikfält för varje delsumma.