Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro Advanced > Importera XML-data
 

Importera XML-data

FileMaker Pro Advanced kan importera XML-data till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil eller konvertera XML-data till en ny FileMaker Pro Advanced-fil.

XML-informationen kan bestå en fysisk fil eller vara resultatet av en HTTP-förfrågan som skickats till en webbserver. Du skulle till exempel kunna skapa en beställningsdatabas för att skicka spårningsnummer till ett leveransföretag i form av HTTP-förfrågningar. Företagets webbserver skulle kunna skicka tillbaka den senaste spårningsinformationen i XML-format, och denna information kan då importeras direkt till beställningsdatabasen.

XML-data som importeras måste följa dokumenttypsdefinitionen (DTD) för FileMaker, FMPXMLRESULT. Om XML-informationen har ett annat format kan du använda en XSLT-formatmall (Extensible Stylesheet Language) vid importen för att transformera XML-koden till FMPXMLRESULT-syntax. Mer information finns i XML-format.

Så här importerar du XML:

1. Vad du ska göra först beror på om du importerar XML-data till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil eller konverterar XML-data till en ny FileMaker Pro Advanced-fil.

 

Om du vill importera XML

Gör så här

Till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil

Gå vidare till steg 2.

Genom att konvertera XML-data till en ny FileMaker Pro Advanced-fil

Gå vidare till steg 8.

2. Om du uppdaterar befintliga eller matchande poster bör du göra en säkerhetskopia av målfilen som du importerar till.

Viktigt  När du uppdaterar befintliga eller matchande poster skrivs informationen i målfilen över, och du kan inte ångra åtgärden. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia om du vill göra en säkerhetskopia av målfilen. Du kan bara göra detta för en lokal fil (en fil som finns på din dator). Det är viktigt att du förstår hur uppdateringen av poster fungerar. Mer information finns i Importera data till FileMaker Pro Advanced.

3. Öppna FileMaker Pro Advanced-filen som du vill importera posterna till (målfilen).

4. Om målfilen innehåller flera tabeller använder du Snabbmenyn Layout för att visa en layout som visar poster från den tabell du vill importera informationen till.

5. Om du uppdaterar befintliga eller matchande poster gör du följande innan du importerar. (Om du lägger till nya poster, går du vidare till nästa steg.)

Om du uppdaterar befintliga poster i filen bör du se till att sökresultatet bara innehåller de poster som du vill ersätta. Sortera posterna (t ex efter filnamn) så att den information som importeras ersätter rätt poster i målfilen.

Om du uppdaterar matchande poster bör du se till att sökresultatet bara innehåller de poster som du vill uppdatera. Poster utanför sökresultatet uppdateras inte, även om informationen i matchande fält stämmer överens.

6. Välj Arkiv-menyn > Importera poster > XML-datakälla.

Dialogrutan Ange XML- och XSL-tillval öppnas.

7. Gå vidare till steg 10.

Du ska bara följa steg 8 till 9 om du konverterar XML-data till en ny FileMaker Pro Advanced-fil.

8. Välj Arkiv-menyn > Öppna.

9. I dialogrutan Öppna fil väljer du för Filformat (Windows) eller Visa (macOS) XML-datakälla.

Dialogrutan Ange XML- och XSL-tillval öppnas.

10. Välj källan för XML-informationen som du vill importera under Ange datakälla för XML.

XML-källan kan vara en fil eller resultatet av en HTTP-förfrågan.

11. Om du vill använda en XSLT-formatmall för XML-informationen innan du importerar den markerar du Använd XSL-formatmall och anger XSLT-formatmallens källa.

Om XML-informationen som du importerar inte följer DTD-definitionen FMPXMLRESULT måste du använda en XSLT-formatmall som omvandlar XML-informationen till rätt syntax. XSLT-källan kan vara en fil eller resultatet av en HTTP-förfrågan.

12. Klicka på Fortsätt.

Med en Xerces-baserad XML-tolk och en Xalan-baserad XSLT-processor, använder FileMaker Pro Advanced en XSLT-formatmall (om du anger någon) för att transformera XML-data. Om ett felmeddelande visas åtgärdar du felet och importerar igen.

13. Gör något av följande:

 

Om du importerar XML

Gör så här

Till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil

Välj en importtyp som du vill utföra i dialogrutan Fältordning för import och mappa fälten i databasen till de data du vill importera. (Mer information finns i Ange importmetod och mappningsfält under importen.) Välj tillval i dialogrutan och klicka på Importera.

Genom att konvertera XML-data till en ny FileMaker Pro Advanced-fil

Dialogrutan Namnge konverterad fil öppnas. Ange ett namn för den nya filen, välj en sökväg och klicka på Spara.

Kommentarer 

Mer information om kraven för korrekt XML-kod finns i XML-specifikationen på www.w3.org/XML/.

FileMaker Pro Advanced använder XML-tolken Xerces-C++, som stöder XML-data i följande teckentabeller:

ASCII

UTF-8

UTF-16 (Big/Small Endian)

UTF-16 (Big/Small Endian)

EBCDIC i både IBM037- och IBM1140-tabeller

ISO-8859-1 (Latin1)

Windows-1252

Windows-1252 är standardteckentabellen i Windows, men den hanteras inte av de flesta andra XML-bearbetningsverktyg. Om du använder ett Windows-baserat redigeringsverktyg för att generera XML-kod bör du kontrollera kodförklaringen för att se vilken teckenuppsättning som verktyget genererar. Mer information finns i frågor och svar om Xerces C++ på Apaches webbplats xerces.apache.org/xerces-c/.

Om du använder en beräkning som genererar filsökvägen för XML-filen måste du använda det format som används av operativsystemet för den fullständiga sökvägen. Följande är exempelvis giltiga sökvägar:

Windows: enhetsbeteckning:/katalognamn/filnamn

macOS: /Volymer/Volymnamn/katalognamn/filnamn

Om du tillhandahåller en lösning för flera plattformar kan du använda funktionen Get ( SystemPlatform ) för att identifiera den aktuella plattformen och använda rätt format för varje plattform.