Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro Advanced > Importera en hel mapp med filer på en gång
 

Importera en hel mapp med filer på en gång

Med FileMaker Pro Advanced kan du importera en hel mapp med filer i ett enda steg. Istället för att till exempel behöva infoga en bild-, PDF- eller ljud/videofil i taget kan du importera alla filerna på en gång. Du kan också importera en mapp med textfiler, vilket går mycket snabbare än att kopiera och klistra in innehållet i varje fil.

FileMaker Pro Advanced kan importera alla bild-, ljud/video- och PDF-filer som du kan sätta in med kommandona Infoga bild, Infoga ljud/video och Infoga PDF (information om vilka bild- och ljud/videoformat som stöds finns i Använda data i containerfält). Textfiler måste vara i oformaterat textformat med filtillägget .txt eller filtypen TEXT.

Du kan också importera en mapp med bildfiler till ett containerfält, en mapp med ljud/video- eller PDF-filer till en interaktiv container, eller en mapp med textfiler till ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält eller containerfält. Utöver filinnehållet kan du även importera information om varje fil: filnamn, filsökväg och (endast för bilder och filmfiler) en mindre miniatyrbild.

Så här importerar du en mapp med filer:

1. Öppna den FileMaker Pro Advanced-fil som du vill importera mappen med filer till.

Det måste finnas en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil som du kan importera en mapp med filer till. Den importerade informationen konverteras inte till en ny fil.

2. Om du uppdaterar befintliga eller matchande poster bör du göra en säkerhetskopia av målfilen som du importerar till.

Viktigt  När du uppdaterar befintliga eller matchande poster skrivs informationen i målfilen över, och du kan inte ångra åtgärden. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia om du vill göra en säkerhetskopia av målfilen. Du kan bara göra detta för en lokal fil (en fil som finns på din dator). Det är viktigt att du förstår hur uppdateringen av poster fungerar. Mer information finns i Importera data till FileMaker Pro Advanced.

3. Om målfilen innehåller flera tabeller använder du Snabbmenyn Layout för att visa en layout som visar poster från den tabell du vill importera informationen till.

4. Om du uppdaterar befintliga eller matchande poster gör du följande innan du importerar. (Om du lägger till nya poster, går du vidare till nästa steg.)

Om du uppdaterar befintliga poster i filen bör du se till att sökresultatet bara innehåller de poster som du vill ersätta. Sortera posterna (t ex efter filnamn) så att den information som importeras ersätter rätt poster i målfilen.

Om du uppdaterar matchande poster bör du se till att sökresultatet bara innehåller de poster som du vill uppdatera. Poster utanför sökresultatet uppdateras inte, även om informationen i matchande fält stämmer överens.

5. I bearbetningsläget väljer du Arkiv > Importera poster > Mapp.

Dialogrutan Importalternativ för mapp med filer öppnas.

6. Klicka på Ange under Sökväg för mapp, och välj mappen som innehåller de filer som du vill importera.

Markera Inkludera undermappar om du även vill importera filer i underordnade mappar. (Du kan importera filer från högst 100 mappnivåer i FileMaker Pro Advanced.)

7. Välj Bild- och filmfiler eller Textfiler under Filformat, och klicka sedan på Fortsätt.

Om du importerar en mapp med bildfiler kan du markera Importera endast länkar till bildfilerna för att bara importera en länk till varje fil. När det här tillvalet har avmarkerats importeras en kopia av varje fil direkt till databasen.

För PDF-filer väljer du Bild- och filmfiler.

Viktigt  Filmfiler är vanligen större, och de importeras därför alltid som länkar. Om du importerar stora bildfiler bör du överväga att bara importera en länk till varje fil. Om du importerar filerna som länkar och senare flyttar, byter namn på eller raderar en källfil kommer den dock inte att kunna visas av FileMaker Pro Advanced.

8. Välj en importtyp som du vill utföra i dialogrutan Fältordning för import och mappa fälten i databasen till de data du vill importera. Klicka sedan på Importera.

Information om hur du använder dialogrutan Fältordning för import och slutför importprocessen finns i Ange importmetod och mappningsfält under importen.

Om du har valt Bild- och filmfiler är följande alternativ för mappning av data tillgängliga:

 

Data

Mappas till fälttyp

Bild

Containerfält

Filnamn

Textfält

Sökväg

Textfält

Miniatyr

Containerfält

Du kan göra ljud/video- och PDF-filer interaktiva genom att välja en interaktiv container vid Bild. Mer information finns i Ange utformning för containerfält.

Om du har valt Textfiler är följande alternativ för mappning av data tillgängliga:

 

Data

Mappas till fälttyp

Textinnehåll

Textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält eller containerfält

Filnamn

Textfält

Sökväg

Textfält

Kommentarer 

Om mappen du anger för import innehåller genvägar (Windows) eller alias (macOS) till antingen filer eller mappar gör FileMaker Pro Advanced följande:

Genvägar eller alias till filer: FileMaker Pro Advanced letar upp originalfilerna och importerar dem.

Genvägar eller alias till mappar: FileMaker Pro Advanced letar inte upp originalmapparna och importerar inte filer från dem.

Vissa objekt importeras inte:

Windows: Dolda filer, offlinefiler, systemfiler eller tillfälliga filer och filer från sådana mappar importeras inte.

macOS: Osynliga filer eller och filer från osynliga mappar importeras inte.

Den högsta storleken för de flesta textfiler som importeras är 1 GB. Storleksbegränsningen för UTF-16-kodade textfiler är 2 GB.

Om du importerar data för Filsökväg till ett fält kan du öppna originalfilen direkt från FileMaker Pro Advanced genom att markera hela texten i filsökvägen, högerklicka på texten och sedan välja Öppna fil på snabbmenyn.