Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till relaterad post
 

Gå till relaterad post

Går till de aktuella relaterade posterna i en relaterad tabell.

Se även 

Tillval 

Hämta relaterad post från anger källrelationen i en lista med tabeller i den aktuella databasen. Om tabellen inte finns i listan eller om du behöver lägga till eller ändra en relation visar Hantera databas dialogrutan Hantera databas där du kan skapa eller ändra relationer.

Visa post med layout anger en layout i den aktuella filen som används för att visa den relaterade posten.

Använd layouter från extern tabell öppnar filen som innehåller den externa tabellen som du anger och gör att du kan välja en layout från den filen som du kan visa den/de relaterade posten/posterna i. Detta alternativ är endast tillgängligt om den källrelation du valde refererar till en tabell i en annan fil.

Visa i nytt fönster visar de relaterade posterna i ett nytt fönster och gör att du kan ange inställningarna för det nya fönstret. Mer information finns i scriptsteget Nytt fönster.

Tips  Om du vill visa det nya fönstret med den/de relaterade posten/posterna överst automatiskt, lägger du till scriptsteget Välj fönster.

Visa endast relaterade poster skapar ett nytt sökresultat i den relaterade tabellen med alternativen att antingen matcha den aktuella posten eller att matcha alla hittade poster. Den första posten i sökresultatet blir den aktuella posten. (Om du inte väljer det här, blir den första posten i tabellen den aktuella posten i tabellens osorterade ordningsföljd med Gå till relaterad post.)

Matcha endast aktuell post skapar ett nytt sökresultat i den relaterade tabellen som innehåller poster som matchar den aktuella posten. Till exempel, om det finns tre poster i den relaterade fakturatabellen som matchar kundposten i den kundtabell som du visar för tillfället, och du vill se alla tre fakturor, använder du Matcha endast aktuell post för att visa de tre fakturorna.

Matcha alla poster i det aktuella resultatet skapar ett nytt sökresultat i den relaterade tabellen som matchar alla poster i det aktuella sökresultatet. Till exempel, om du har ett sökresultat med tio kunder och det finns fyrtio fakturor i den fakturatabell som matchar någon av dessa tio kunder använder du Matcha alla poster i det aktuella resultatet för att visa de fyrtio matchande fakturorna. Om du inte anger någon sorteringsordning blir sökresultatet osorterat.

Animation (enbart FileMaker Go) anger den animation som ska användas när den relaterade posten visas i FileMaker Go.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Partiell 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Partiell 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Låt säga att du har en tabell med namnet Fakturor som är relaterad till tabellen Kunder och att du för tillfället tittar på en viss faktura. I tabellen Fakturor har du en knapp som du har ställt in på Gå till relaterad post [Kunder]. Genom att klicka på den här knappen avgörs vilka kundposter som den aktuella fakturan är relaterad till och du kommer omedelbart till den posten i tabellen Kunder. Om posten i fråga för tillfället inte finns i tabellen Kunders sökresultat kan scriptet utföra en sökning så att posten blir aktiv.

Tips  Om det inte går att hitta de relaterade posterna returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

Detta scriptsteg fungerar även med portalrader. Om det här scriptsteget används från en aktiv portalrad, och portalens tabell är den relaterade tabellen, görs den relaterade posten i den tabellen till aktuell. Om portalens tabell inte är den relaterade tabellen görs den första relaterade posten i sökresultatet aktuell.

När det här scriptsteget används med en tabell i en extern fil öppnas den fil som innehåller den externa tabellen och, om du valde det alternativet, går till den externa layout du angett.

Det finns situationer där ett script som innehåller scriptsteget Gå till relaterad post kan ändra en oförutsedd uppsättning poster. Till exempel:

Om det inte går att hitta relaterade poster är det här scriptsteget kvar i den aktuella layouten.

Om du väljer en tabellförekomst som inte har någon relation, eller en layout som inte refererar till den korrekta tabellförekomsten, visas ett felmeddelande. Efter att felmeddelandet har visats fortsätter scriptkörningen till nästa scriptsteg.

Om det inte finns några relaterade poster eller ingen post i den aktiva portalraden, kan scriptet ge oförutsedda resultat. Använd funktionen IsEmpty för att fastställa att inga relaterade poster finns innan du använder Gå till relaterad post.

Om alternativet Tillåt att poster skapas i den här tabellen via den här relationen är aktiverat i dialogrutan Ändra relation och Gå till relaterad post körs från en tom portalrad kan scriptet ge oväntade resultat.

Kommentarer 

När det här scriptsteget öppnar ett nytt fönster aktiverar inte det nya fönstret scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna eller scripttriggern VidFönsterÖppna.

Sorteringsordningen bevaras inte om de relaterade posterna finns i en extern fil.

Om scriptsteget utförs för en filtrerad portalrad och alternativet Visa endast relaterade poster är inställt finns bara de filtrerade posterna i det nya sökresultatet. Om fokus inte är på den filtrerade portalraden kan det nya sökresultatet innehålla alla relaterade poster och inte bara de filtrerade posterna.

Du kan använda animationer enbart för det valda fönstret.

Du kan inte använda animationer för att navigera mellan poster med hjälp av skjutreglaget eller knapparna i statusverktygsfältet.

Exempel 1 

Går till en relaterad post i tabellen Fakturor och sorterar sökresultat med relaterade poster.

Gå till relaterad post [Visa endast relaterade poster; Från tabell: "Fakturor"; Med layout: "Fakturor" (Fakturor)]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]

Exempel 2 

Går till en relaterad post i tabellen Fakturor och sorterar hittade relaterade poster i ett nytt fönster.

Gå till relaterad post [Visa endast relaterade poster; Från tabell: "Fakturor"; Med layout: "Fakturor" (Fakturor); Nytt fönster]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]

Exempel 3 

Visar en relaterad post i tabellen Fakturor genom att dra posten in från vänster.

Gå till relaterad post [Visa endast relaterade poster; Från tabell: "Fakturor"; Med layout: "Fakturor" (Fakturor); Animation: Skjut in från vänster]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)