Ansluta till externa datakällor > Arbeta med externa datakällor > Redigera ODBC-datakällor
 

Redigera ODBC-datakällor

En ODBC -datakälla gör att en FileMaker-fil kan hämta data från externa ODBC-datakällor. Du kan visa och uppdatera ODBC-tabeller interaktivt i relationsdiagrammet på i stort sett samma sätt som när du visar och uppdaterar FileMaker-tabeller.

FileMaker kan ansluta till många system för hantering av relationsdatabaser som tillhandahåller ODBC API:er för externt bruk. En lista över datakällor som stöds finns i Konfigurera en ODBC-klientdrivrutin.

Viktigt!  För att kunna arbeta med ODBC-datakällor måste du:

Ansluta till datakällan via en ODBC-drivrutin och konfigurera DSN:er. Mer information finns i Konfigurera en ODBC-klientdrivrutin.

Lägga till en ODBC-datakälla. Mer information finns i Ansluta till externa datakällor.

När du har länkat ODBC-datakällan till en FileMaker Pro Advanced-fil kan du ange och redigera alternativ.

Så här redigerar du en ODBC-datakälla:

1. Välj Arkiv > Hantera > Externa datakällor.

2. Markera ODBC-datakällan och klicka på Redigera.

3. Du kan ändra namn på datakällan, ange en annan DSN, ange alternativ för verifiering och logga in till en namngiven ODBC-datakälla eller ange visningsalternativ.

4. För Autentisering är standardalternativet Uppmana användare att ange användarnamn och lösenord. Användare måste ange ett användarnamn och lösenord första gången de öppnar tabellen.

Om du inte vill att alla användare av FileMaker-filen ska få en sådan uppmaning väljer du Ange användarnamn och lösenord (gäller alla användare) och anger ett användarnamn och lösenord. Du kan även skapa en beräkning för att fastställa användarbehörighet till den externa tabellen. Du kan inte använda variabler eller fält i dessa beräkningar. Mer information om hur du anger de här beräkningarna finns i Dialogrutan Ange beräkning.

Om du arbetar med delade databasfiler som har åtkomst till ODBC-data från Microsoft SQL Server och du vill aktivera ODBC-datakällor med single sign-on, väljer du Använd Windows-autentisering (Single Sign-on) och anger SPN (Service Principal Name). Mer information finns i Aktivera ODBC-datakälla med single sign-on (endast Windows).

Obs!  FileMaker krypterar lösenord. Kryptering av datakällor beror dock på om kryptering stöds eller inte av ODBC-drivrutinen.

5. Du kan förbättra prestandan genom att filtrera listan med externa tabeller eller vyer som är tillgängliga för att läggas till i relationsdiagrammet. Standarden är att lista alla tabeller i datakällan.

Ange ett namn för Katalognamn. I annat fall listas tabeller från alla kataloger.

Ange ett namn för Katalognamn. I annat fall listas tabeller från alla scheman.

Ange ett namn för Tabellnamn för att lista enbart den tabellen.

6. Du kan filtrera tabellistan efter typ: Tabeller, Vyer eller Systemtabeller.

Obs!  Om du vill inkludera andra typer, avmarkerar du alla Filtrera efter typ-alternativ.

Konfigurera en ODBC-tabell i relationsdiagrammet

När du har lagt till en ODBC-datakälla kan du arbeta med ODBC-tabeller i relationsdiagrammet och på layouter så som du gör med andra FileMaker-tabeller. Du kan hämta, lägga till, uppdatera och ta bort data i ODBC-tabellen interaktivt i realtid.

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. På fliken Relationer i dialogrutan Hantera databas klickar du på Knappen Lägg till tabell.

3. Under Datakälla i dialogrutan Ange tabell väljer du ODBC-datakälla.

4. Ange användarnamn och lösenord för ODBC-datakällan om du uppmanas till detta.

5. En lista över externa tabeller för datakällan visas.

6. Markera den tabell du vill använda och klicka på OK.

Den externa tabellen visas i relationsdiagrammet. Tabellnamnet visas i kursiv stil. Information om hur du länkar till och arbetar med tabeller i relationsdiagrammet finns i Arbeta med relationsdiagrammet.

Tips  Om du vill kontrollera om en tabell i relationsdiagrammet är en FileMaker-tabell eller från en ODBC-datakälla, flyttar du pekaren över pilen i tabellhuvudet. Du vill kanske lägga till en färg till ODBC-tabellerna för att lättare kunna identifiera dem.

När du har lagt till en tabell i relationsdiagrammet lägger FileMaker till en layout med tabellnamnet snabbmenyn Layout och tabellen listas på fliken Tabeller. Tabellnamnet visas i kursiv stil.

Kolumner från ODBC-tabellen visas på fliken Fält. Fältnamnen visas i kursiv stil. Du kan ta bort fält om du inte vill att FileMaker Pro Advanced ska visa dem i din lösning. Dessa kolumner tas inte bort från tabellschemat för den externa SQL-datakällan, utan bara från FileMaker Pro Advanced-representationen av tabellens schema. Mer information finns i Uppdatera data mellan FileMaker och ODBC-datakällor.

Att tänka på innan du börjar arbeta med ODBC-datakällor

Bestäm om du vill arbeta med ODBC-tabeller interaktivt i relationsdiagrammet eller genom "statiska" ODBC-importer. En översikt över de olika sätt på vilka du kan arbeta med ODBC-datakällor finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced.

Bestäm vilka tabeller du vill ha tillgång till, och vilka datakällor de finns i.

Om FileMaker inte automatiskt kan avgöra en tabells primära nyckel kommer du att uppmanas att markera de kolumner som innehåller en unik nyckel. FileMaker kräver att varje tabell har en eller flera kolumner som har ett unikt värde för varje rad.

Begränsningar i arbetet med ODBC-datakällor

Du kan inte ändra schemat för ODBC-datakällor. Du kan dock lägga till extra fält för att kunna göra beräkningar och sammanfattningar för ODBC-tabeller.

Fält från ODBC-datakällor kan användas i värdelistor men stora teckenobjekt (CLOBs), t.ex. långa textsträngar stöds inte.

För värdelistor med ODBC-data stöds inte behörigheterna Ingen åtkomst och Begränsad. Om du vill hindra en användare från att se ODBC-data i en värdelista måste du först införa säkerhet på radnivå i den externa SQL-databasen. Mer information finns i Ändra behörighet för värdelistor.

Datatypen SQL Server-tidsstämpel stöds inte.

Binära stora objekt som t.ex. bilder och ljud stöds inte.

När du arbetar med externa tabeller på fliken Fält i dialogrutan Hantera Databas stöds inte följande fältalternativ. Mer information om fältalternativ finns i Ange tillval för fält.

Du kan ange serienummer som ska anges automatiskt på fliken Automatiska data, men inte när du verkställer poster. (Den externa databasen styr hur posterna verkställs.) När en länk leder till relaterade data i en ODBC-datakälla inaktiveras kopiera enligt närmast lägre värde och kopiera enligt närmast högre värde.

På fliken Kontroll inaktiveras Unikt värde och Befintligt värde. Maximalt antal tecken för ett fält bestäms av den externa datakällan.

Fliken Indexering inaktiveras.

FileMaker kan inte styra de kontrollalternativ och andra alternativ som ODBC-administratörerna anger. Mer information om hur fältalternativ påverkas i Sync-åtgärder finns i Uppdatera data mellan FileMaker och ODBC-datakällor.

FileMaker-filer som länkats till ODBC-datakällor övertar inte de relationer som har skapats i ODBC-datakällorna.

Kommentarer 

Du kan tillämpa villkorlig formatering på data från externa fält. Mer information finns i Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt.

När FileMaker Server är värd för databaser som är länkade till ODBC-datakällor, behöver FileMaker-kunderna inte konfigurera någon DSN för att få tillgång till de externa datakällorna. DSN:en måste dock installeras på en dator som kör FileMaker Server.

FileMaker använder inte SQL-semantik för frågor. FileMaker kan exekvera en fråga för varje relaterad tabell i en layout. Om du vill behålla ett visst SQL-kopplingsbeteende eller hämta resultatet av SQL-predikat som GROUP BY, måste du skapa vyer. Du kan sedan hämta data från FileMaker genom visa dessa vyer (Vyer kallas ibland för "virtuella tabeller".)

Långa frågor, försök att bläddra igenom en hel ODBC-tabell eller att öppna en stor tabell kan resultera i långsammare prestanda.

Microsoft SQL Server: Standardinställningen är att DATETIME-, DATETIME2- och SMALLDATETIME-data från ODBC-tabeller importeras som fälttypen tidsstämpel. Du kan ändra fälttyp för ett tidsstämpelskuggfält, antingen till datum eller till tid, men data måste vara strukturerat på ett specifikt sätt. Om den importerade ODBC-tabellen innehåller tidsstämpeldata och du behandlar tidsstämpelfältet som ett datumfält måste tidsdelen vara lika med 24:00 (eller midnatt) för alla poster i tabellen. Om du importerar en ODBC-tabell som innehåller tidsstämpeldata och om du behandlar tidsstämpelfältet som ett tidfält måste datadelen vara lika med 1900-01-01 (eller 1:a januari 1900) för alla poster i tabellen.

Som med alla ODBC-tabeller kan resultatet bli inkonsekvent om fältet är den primära nyckeln och värdena inte är unika.