Ansluta till externa datakällor
 

Ansluta till externa datakällor

Du kan ansluta till och arbeta med externa datakällor i mycket på samma sätt som när du arbetar med data i den aktuella aktiva FileMaker-filen. Du kan t.ex.

skapa tabeller i relationsdiagrammet för andra FileMaker-filer och ODBC-datakällor

arbeta med data från andra filer i FileMaker-fält och layouter

lägga till extra fält till ODBC-tabeller för att kunna utföra beräkningar som inte lagras eller för att sammanfatta data i ODBC-tabellerna

lägga till, ändra och ta bort externa data interaktivt

skapa relationer mellan fält i FileMaker-tabeller och fält (även kallade "kolumner") i ODBC-tabeller

konstruera SQL -frågor för import via ODBC Mer information finns i Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced.

Kommentarer 

Det finns andra sätt på vilka du kan länka med ODBC-datakällor förutom att använda FileMaker Pro Advanced som ett ODBC-klientprogram. Du kan skriva SQL-frågor och använda FileMaker Pro Advanced som datakälla. Se Dela FileMaker Pro Advanced-data via ODBC eller JDBC, FileMaker Guide för ODBC och JDBC och FileMaker SQL-referens

En översikt över de olika sätt på vilka du kan arbeta med ODBC-datakällor finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced.

Du kan inte ändra schemat för ODBC-datakällor i FileMaker Pro Advanced.

Om tabellnamn ändras i en ODBC-datakälla kan du länka om ODBC-tabellen i dialogrutan Hantera databas. Mer information finns i Återställa länkar till ODBC-datakällor.

ODBC-datakällor kallas också för externa SQL-källor (ESS).

Relaterade avsnitt 

Lägga till och markera tabellförekomster