Dialogrutan Ange beräkning

Denna dialogruta visas så att du kan bygga upp en formel för en beräkning eller för ett beräknat fält.

1. Välj en tabell i listan Utför den här beräkningen i kontext om det behövs.

Du behöver bara ange en kontext för en beräkning om du skapar ett beräkningsfält i en källtabell med minst två förekomster i relationsdiagrammet. Det du väljer kan påverka beräkningens resultat, särskilt om beräkningen omfattar fält i relaterade tabeller.

Mer information om användning av kontext i beräkningar finns i Välja kontext för ett beräkningsfält.

2. Skapa en formel för din beräkning med hjälp av fältreferenser, operatorer, konstanta värden och funktioner.

I sektionen för beräkning klickar du där du vill visa informationen, och sedan:

 

Om du vill lägga till ...

Gör så här

En referens till ett fält

Gör något av följande:

Börja skriva fältets tabell, välj tabellen i listan, börja skriva fältnamnet och välj fältnamnet i listan som visas.

Dubbelklicka på ett fältnamn i sektionen för fält. Du kan visa fältnamn från en annan tabell genom att välja tabellen i tabellistan.

En operator eller exponent

Gör något av följande:

Skriv en operator.

Klicka på en operator i listan till höger om sektionen för beräkningar.

Se Jämförelseoperatorer, Logiska operatorer, Matematiska operatorer och Textoperatorer.

Ett konstant värde

Skriv värdet.

En funktion

Gör något av följande:

Börja skriva funktionnamnet och välj sedan ett funktionnamn i listan som visas.

I sektionen för funktioner dubbelklickar du på en funktion.

Ersätt platshållarparametern med ett värde eller uttryck i sektionen för beräkningar.

3. Ange beräkningstillval för fältet.

 

För att

Gör så här

Ange fälttyp för resultatet

Välj en datatyp för Beräkningsresultatet är <värde>.

Välj rätt typ för det resultat du vill få. Mer information finns i Om val av fälttyper.

Göra ett beräknat fält till ett repeterat fält

Ange antalet repetitioner vid Antal repetitioner. Mer information finns i Definiera repeterade fält.

Förhindra beräkning om alla fält i formeln är tomma

Markera Beräkna inte om alla fält i formeln är tomma.

När det här tillvalet är aktiverat utförs inte en beräkning om alla fält som används i beräkningen är tomma. Det leder ofta till bättre prestanda.

Viktigt  För att undvika problem vid användning av datum i FileMaker Pro Advanced bör du alltid definiera beräkningsformler så att årtal anges med fyra siffror. Mer information finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.

4. Välj tillval för indexering och lagring för fältet genom att klicka på Tillval för index. Sedan väljer du tillval i dialogrutan Indextillval.

Se Definiera tillval för fältindex och Definiera fält som använder global lagring.

Kommentarer 

Om du vill visa eller dölja sektionen för funktioner klickar du på Pilknapp.

Om du vill filtrera listan med fält eller funktioner i sektionen för fält eller sektionen för funktioner skriver du fältnamnet eller funktionsnamnet i sökrutan.

Om du vill ändra hur fält eller funktioner visas i sektionen för fält eller i sektionen för funktioner klickar du på Exempel på relationer för fem tabeller i en databas för skolregistrering.

För att se information om en funktion klickar du på funktionen i funktionspanelen. En beskrivning visas under listan. För att visa mer information klickar du på Kontroll för stående orientering.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler

Lägga till kommentarer i en formel

Definiera beräkningsfält

Definiera automatisk inmatning av data

Definiera fältkontroll

Definiera tillval för fältindex