Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med knappar och knapprader på layouter > Definiera eller ändra en knapprad
 

Definiera eller ändra en knapprad

Du kan definiera ett knapprad för att visa flera knappar och knappar för flytande fönster horisontellt eller vertikalt. Du kan lägga en textetikett, en ikon eller text och en ikon för varje knapp eller knapp för flytande fönster. Du kan tilldelar knappar ett enskilt kommando eller ett script som ska köras.

Så här definierar eller ändrar du en knapprad:

1. Om en knapp eller knapp för flytande fönster i knappraden ska utföra ett script (till skillnad från ett enskilt FileMaker Pro Advanced-kommando), kan du börja med att skapa scriptet.

Mer information finns i Skapa och redigera script.

2. I layoutläge väljer du layout för knappraden från snabbmenyn Layout. Gör sedan följande:

Om du vill definiera en ny knapprad klickar du på Verktyget Knapprad Position i statusverktygsfältet. Rita sedan knappraden genom att dra hårkorspekaren. FileMaker Pro Advanced skapar en knapprad med tre segment på layouten och visar dialogrutan Inställning av knapprad. (Du definierar segmenten som knappar eller knappar för flytande fönster.)

Om du vill ändra definition för en knapprad dubbelklickar du på knappraden på layouten. Dialogrutan Inställning av knapprad visas.

3. Välj knappradens orientering: klicka på Knappen Tillval för layout eller Markering för layoututlösare i en layout.

4. Välj hur du vill att etiketterna ska visas på samtliga knappar i knappraden.

Som standard skapas en etikett med endast text, centrerad.

5. Vid Aktivt segment väljer du det segment som ska ha aktivt visningsläge som standard i bearbetnings- och sökläge.

Om du inte vill ha något aktivt segment väljer du Inget. Om du vill skapa beräkning för det aktiva segmentet markerar du Ange och anger en formel som returnerar objektnamnet för segmentet. Se Namnge objekt och Arbeta med formler och funktioner.

6. Klicka på Markering för layoutscripttrigger i dialogrutan Hantera layouter eller Markering för scripttrigger i en layout om du vill flytta segmentet du vill utforma och skapa sedan en etikett.

 

För etiketter med

Gör så här

Endast text

Skriv etiketten i textrutan.

Om du vill ange en beräkning för texten, klickar du på Knappen Tillval för layout och definierar beräkningen. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.

Endast en ikon

Klicka på Markering för objektscripttriggers för små objekt och sedan på en ikon från alternativen om visas.

Om du vill ändra ikonens storlek drar du skjutreglaget (ikonens storlek ändras på layouten) eller anger en storlek (i punkter).

Använd en anpassad ikon genom att klicka på + och välja ett filnamn (i PNG- eller SVG-format). Klicka sedan på Öppna (Windows) eller Infoga (macOS). Mer information om SVG-stöd finns i FileMaker Pro SVG-syntax för knappikoner.

Om du vill ta bort en egen ikon från listan över alternativ i den här filen, markerar du ikonen och klickar sedan på . Ikonen tas bort från listan, men knappar eller knappar för flytande fönster som använder den borttagna ikonen förändras inte.

Text och en ikon

Skriv etiketten i textrutan och klicka på en ikon från alternativen som visas. Använd informationen ovan för att färdigställa etiketten.

Om du vill lägga till ett segment i knappraden klickar du på +. Om du vill ta bort ett segment markerar du det och klickar på .

7. Välj en knapptyp för segmentet: Knapp eller Knapp för flytande fönster.

8. Om du väljer

Knapp, väljer du en åtgärd och ändrar markörens utseende (se steg 5 och 6 i Definiera eller ändra en knapp). Gå vidare till steg 9 nedan.

Knapp för flytande fönster, väljer du åt vilken riktning det flytande fönstret ska öppnas och tilldelar det flytande fönstret en scripttrigger (se Ändra inställningarna för flytande fönster). Gå vidare till steg 9 nedan.

9. Upprepa steg 6–8 om du vill definiera varje segment.

Så här ändrar du ordning på segment i en knapprad:

1. Markera knappraden i layoutläge.

2. Klicka på och håll ned segmentet en kort stund. Dra sedan segmentet till en ny placering.

Så här flyttar du en knapprad:

I layoutläget markerar du knappraden och drar den sedan till en ny placering.

Kommentarer 

Fler kommentarer om knappar finns i Definiera eller ändra en knapp.

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (efter kategori)

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Definiera eller ändra en knapp

Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster

Utforma knapprader

Ställa in fyllning, linjeformat och kanter