Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med knappar och knapprader på layouter > Definiera eller ändra en knapp
 

Definiera eller ändra en knapp

När du definierar en knapp kan du lägga till en textetikett, en ikon eller text och en ikon, och sedan tilldela ett kommando eller ett script som ska köras.

En annan typ av knapp som du kan skapa är en flytande fönster-knapp som visar ett flytande fönster. Mer information finns i Arbeta med flytande fönster i layouter.

Så här definierar eller ändrar du en knapp:

1. Om du ska definiera en knapp som ska utföra ett script (i motsats till ett enkelt FileMaker Pro Advanced-kommando), skapar du först scriptet.

Mer information finns i Skapa och redigera script.

2. I layoutläge väljer du layout för knappen från snabbmenyn Layout. Gör sedan följande:

Om du vill definiera en ny knapp går du vidare till steg 3.

Om du vill ändra en knappdefinition dubbelklickar du på knappen och går vidare till steg 4.

3. Skapa en ny knapp eller välj det objekt som ska vara knappen i layouten.

 

För att

Gör så här

Skapa en ny knapp

Gör följande i statusverktygsfältet.

Windows: Klicka på pilen bredvid Knappverktyget Knappen Flytta till nästa panel eller Knappverktyg för flytande fönster Position och välj Knapp från menyn. Rita sedan knappen genom att dra hårkorspekaren.

macOS: Klicka på och håll ned Knappverktyget Knappen Flytta till nästa panel eller Knappverktyg för flytande fönster Position och välj Knapp från menyn. Rita sedan knappen genom att dra hårkorspekaren.

Koppla en knappdefinition till ett eller flera befintliga objekt, t.ex. text eller ett fält

Markera objektet eller objekten och välj Utforma > Knappkonfiguration.

Om du väljer flera objekt markerar du bara de objekt som inte har några tidigare knappdefinitioner. FileMaker Pro Advanced grupperar objekten när du definierar dem som en knapp. Mer information finns i Använda verktyg för att placera objekt exakt.

Om du kopplade en knappdefinition till ett befintligt objekt, kan du bara använda en åtgärd för knappen, så gå vidare till steg 5.

4. I dialogrutan Knappkonfiguration väljer du etikettyp för knappen.

Som standard skapas en etikett med endast text, centrerad.

 

För att skapa en etikett med

Gör så här

Endast text

Klicka på Nedåt-knapp, flytande fönster och skriv etiketten i textrutan.

Endast en ikon

Klicka på Markering för objektscripttriggers för små objekt och sedan på en ikon från alternativen om visas. Rulla eller tryck på uppåtpil eller nedåtpil om du vill se fler alternativ.

Om du vill ändra ikonens storlek drar du skjutreglaget (ikonens storlek ändras på layouten) eller anger en storlek (i punkter).

Om du vill använda en egen ikon klickar du på +. Välj ett filnamn (i PNG- eller SVG-format) och klicka på Öppna (Windows) eller Infoga (macOS). Mer information om SVG-stöd finns i FileMaker Pro SVG-syntax för knappikoner.

Om du vill ta bort en egen ikon från listan över alternativ i den här filen, markerar du ikonen och klickar sedan på . Ikonen tas bort från listan, men knappar eller knappar för flytande fönster som använder den borttagna ikonen förändras inte.

Text och en ikon

Klicka på Knappen Horisontellt, Knappen Vertikalt , Position eller Position. Skriv etiketten i textrutan och klicka på en ikon från alternativen som visas. Använd informationen ovan för att färdigställa etiketten.

5. Vid Åtgärd väljer du vad knappen ska göra.

 

Utför följande

Välj

Ingen åtgärd

Gör ingenting (standard). Du kan även välja det här alternativet för att inaktivera en knapp.

Ett kommando (som att gå till en specifik layout)

Ett steg. I dialogrutan Knappåtgärd väljer och definierar du ett scriptsteg och klickar sedan på OK.

Om du vill spara åtgärden som ett script klickar du på Konvertera till script. Ange ett namn för scriptet och klicka sedan på Spara (Windows) eller OK (macOS). FileMaker Pro Advanced sparar scriptet i Scriptfönster. Mer information finns i Skapa och redigera script.

Obs!  Välj Kör script med fullständig behörighet om du vill tillåta scriptet att göra saker som normalt inte tillåts med användarens tilldelade behörighet.

Ett definierat script

Utför script. Välj ett script i dialogrutan Ange script, ange en valfri scriptparameter, och klicka sedan på OK. (Du kan bara välja ett script för varje knapp.) Information om hur du definierar ett script finns i Skapa och redigera script.

Om du vill ange ett annat script klickar du på Dubbelriktad pilmarkör.

Tips  I dialogrutan Ange script kan du även trycka på Alt och dubbelklicka (Windows/macOS) för att öppna scriptet i Scriptfönster.

6. Om du vill att markören ska ändra utseende över knappen i bearbetnings- och sökläge, väljer du Ändra till handpekare över knapp under Alternativ.

Kommentarer 

Flytande fönster-knappar identifieras av en etikett Verktyget Snabbmeny i Layoutläget. Om du inte ser någon etikett väljer du Visa > Visa > Knappar. Om knappen har andra FileMaker Pro Advanced-etiketter kopplade till sig, kan knappetiketten skymmas av de andra etiketterna. Mer information finns i Identifiera etiketter (ikoner) på layoutobjekt.

Utför script är praktiskt när du vill köra delscripts. Du kan välja att pausa, fortsätta, avsluta eller avbryta ett script som körs när en användare klickar på knappen.

Pausa (standard): Ett pausat script förblir pausat.

Fortsätt: Ett pausat script återupptas efter att knappens script körs.

Avsluta: Ett pausat script avslutas. Om det aktuella scriptet anropades av ett annat script återgår kontrollen till originalscriptet.

Avbryt: Körningen av alla scripts (utom knappens script) avbryts.

Knappikoner i SVG-format (ikoner som följer med FileMaker Pro Advanced eller egna ikoner) förblir skarpa även om du ökar ikonens storlek. Om du däremot anger en egen ikon i PNG-format bör ikonen vara 256 x 256 pixlar för bästa möjliga resultat på skärmar med hög upplösning (exempelvis Retina-skärmen på iPhone).

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (efter kategori)

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster

Definiera eller ändra en knapprad

Ställa in fyllning, linjeformat och kanter

Funktionen Get ( Scriptparameter )