Skapa och redigera script

Obs!  Information om varje scriptsteg, dess tillval och exempel finns i Scriptsteg. Mer information finns även i Exempel på script.

Så här skapar eller redigerar du ett script:

 1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster.

  Eller öppna Arkiv-menyn > Hantera > Scripts.

 2. Skapa eller öppna ett script i scriptfönstret.
  • Om du vill skapa ett script klickar du på Knappen Nytt script. I sektionen för scriptredigering anger du ett namn för det nya scriptet och trycker sedan på Retur.
  • Om du vill granska ett script klickar du på scriptnamnet i scriptsektionen. Klicka på Knappen Växla till redigering för att växla från att granska till att redigera scriptet.
  • Om du vill redigera ett script dubbelklickar du på scriptnamnet i scriptsektionen. Om scriptet redan är öppet i sektionen för scriptredigering klickar du på scriptets flik för att aktivera det.
 3. Börja skriva ett scriptstegsnamn och välj sedan scriptsteget i listan som visas.

  Du kan även dubbelklicka på scriptsteget i sektionen för scriptsteg.

 4. Om scriptsteget har olika tillval – vilket anges av text som omges av hakparenteser ([ ]) eller av Knapp för åtgärdsmeny bredvid scriptsteget – gör du något av följande:
  • Klicka på texten som omges hakparenteser och ange sedan tillvalet som visas.
  • Klicka på Knapp för åtgärdsmeny och ange sedan tillvalet som visas.
  • Klicka mellan hakparenteserna och redigera beräkningen, eller klicka på Beräkningsknapp för att öppna Dialogrutan Ange beräkning. Endast vissa beräkningar är redigerbara.

  Obs!  När du redigerar ett scriptsteg kan du se alternativet Återställ. Att återställa innebär att de villkor du angav när scriptsteget redigerades senast, används när scriptsteget utförs.

 5. Gör något av följande när du arbetar i sektionen för scriptredigering:
 6. För att

  Gör så här

  Lägga till en rad i scriptet

  Gör något av följande:

  • Tryck på Retur.
  • Om den sista raden i scriptet inte är tom, markerar du den sista raden och trycker på nedåtpilen.

  Lägga till en rad ovanför den markerade raden

  Tryck på Skift+Retur.

  Flytta mellan rader i scriptet

  Tryck på uppåtpil eller nedåtpil

  Lägga till en kommentar i ett script

  På en tom rad skriver du # eller väljer Kommentar i sektionen för scriptsteg. Om du använder Scriptsteget # (Kommentar) i ditt script kan det hjälpa andra som visar eller ändrar det.

  Lägga till ett scriptsteg i kategorin Favoriter

  I sektionen för scriptsteg markerar du scriptsteget och klickar på Knapp för grå stjärna. Om du vill ta bort ett scriptsteg som kategorin Favoriter, markerar du scriptsteget och klickar på Knapp för blå stjärna.

  Obs!  Du kan inte lägga till ett scriptsteg i kategorin Favoriter om sektionen för scriptsteg sorteras i bokstavsordning.

  Visa information om ett scriptsteg

  I sektionen för scriptsteg klickar du på scriptsteget. En beskrivning visas under listan. För att visa mer information klickar du på Hjälp.

  Visa scriptsteg i bokstavsordning eller efter kategori

  I sektionen för scriptsteg klickar du på Knapp för sortering i alfabetisk ordning för att visa scriptstegen i bokstavsordning eller klicka på Knapp för kategorisortering för att visa dem efter kategori.

  Visa vilka FileMaker-produkter har stöd för ett scriptsteg

  Klicka på Kompatibilitetsknapp och välj en produkt. Alla scriptsteg som är kompatibla med produkten visas.

  Kopiera och klistra in ett scriptsteg

  Mer information finns i Kopiera och klistra in script.

  Duplicera ett scriptsteg

  Markera scriptsteget och öppna menyn Redigera > Duplicera (Windows) eller Duplicera steg (macOS).

  Radera ett scriptsteg

  Markera scriptsteget och tryck på Delete.

  Ändra ordningen på scriptsteg i scriptet

  Dra scriptsteget i sektionen för scriptredigering och till en ny plats i scriptet.

  Markera flera scriptsteg

  Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS). Du kan lägga till, duplicera eller radera flera steg.

  Öppna ett script som ingår i ett scriptstegsalternativ

  Ctrl-klicka (Windows) eller kommandoklicka (macOS) på alternativet för scriptsteg.

  Köra scriptet

  Klicka på Knappen Kör script.

  Obs!  En asterisk (*) bredvid ett scriptnamn innebär att scriptet har ändrats, men inte sparats.

 7. Stäng fliken och klicka sedan på Spara.

  Du kan även gå till Arkiv-menyn > Spara script i scriptfönstret (Windows) eller välja Scripts-menyn > Spara script på menyraden i FileMaker Pro (macOS).

Så här hanterar du script:

För att

Gör så här

Byta namn, duplicera eller radera ett script

Högerklicka på scriptnamnet och välj från menyn. Du kan även klicka på scriptnamnet i scriptfönstret två gånger för att byta namn.

Ordna om scripts

Dra scriptnamnet och till en ny plats i listan.

Skriv ut ett steg

 • Windows: I Scriptfönster väljer du Arkiv > Skriv ut script.
 • macOS: I FileMaker Pro-menyraden väljer du Arkiv > Skriv ut.

Utföra ett script med fullständig behörighet

Högerklicka på scriptet och välj Bevilja fullständig behörighet. Mer information finns i "Köra script med fullständig behörighet" nedan.

Hantera mappar i sektionen för scripts

Mer information finns i Hantera scripts med hjälp av mappar.

Ange ett script för donation till Genvägar av FileMaker Pro och FileMaker Go

Högerklicka på scriptet och välj Aktivera genvägsdonation. Mer information finns i Köra scripts via Genvägar för FileMaker Pro. Mer information finns i Utvecklingsguide för FileMaker Go för FileMaker Go.

Köra script med fullständig behörighet

Genom att ange att ett script ska köras med fullständig behörighet kan användare med begränsad behörighet utföra scriptade uppgifter som de annars inte skulle kunna utföra, t.ex. exportera eller radera poster.

 • Behörigheten ändras inte, men scriptet får högre behörighet än användaren. Den fullständiga behörigheten överförs inte heller till något efterföljande delscript, såvida inte funktionen har aktiverats även i det scriptet.
 • Script kan endast konfigureras till att köras med fullständig behörighet av användare med behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Endast användare med fullständig behörighet kan ändra eller radera scripts som den här funktionen har aktiverats för.
 • Ett script kan köras med fullständig behörighet bara i den fil där scriptet har definierats. Scripts kan inte åsidosätta åtkomstbegränsningar för externa filer. Ett script som har konfigurerats till att köras med fullständig behörighet kan exempelvis inte radera poster i en åtkomstbegränsad extern fil.
 • Användare utan fullständig behörighet kan tilldelas behörighet att redigera scripts som är markerade som ändringsbara i sin behörighetsuppsättning. Fullständig behörighet krävs när du vill skapa, duplicera, importera och/eller radera scripts.

Kommentarer 

 • Om du vill söka efter problem när du bygger ett script högerklickar du på fliken i scriptets redigeringsfönster och väljer Kontrollera problem. FileMaker Pro kontrollerar scriptet och markerar linjer med problem, till exempel saknade alternativ. (Det går inte att upptäcka varje problem.) Linjer markeras i färgen för standardproblem på fliken Syntaxfärger i inställningarna för Scriptfönster.
 • Om du vill redigera färgkodningen för scriptsteg och sådant som problem går du till Scriptfönster och väljer Visa > Inställningar (Windows) eller Visa > Inställningar för Scriptfönster (macOS). Klicka sedan på fliken Syntaxfärger.
 • Om du vill redigera ett script i ett nytt fönster högerklickar du på en flik i sektionen för scriptredigering och väljer Flytta flik till nytt fönster. Du kan även trycka på Alt (Windows) eller Alt (macOS) och dubbelklicka på ett script i sektionen för script. Scriptet öppnas i dialogrutan Ändra script.
  • För att tillåta scriptet att köra med fullständig behörighet väljer du Fil > Bevilja fullständig behörighet (Windows) eller Scripts-menyn > Bevilja fullständig behörighet (macOS).
  • Om du öppnade dialogrutan Redigera script genom att konvertera en knappåtgärd till ett script, kan du trycka på Ctrl+G (Windows) eller Kommando-R (macOS) om du vill byta namn på scriptet.