Granska och skriva ut information > Skriva ut poster
 

Skriva ut poster

1. Leta reda på och sortera de poster som du vill skriva ut.

Se Söka efter poster och Sortera poster.

Tips  Om du vill se hur utskriften kommer att se ut innan du skriver ut klickar du på Granska i layoutlisten (bearbetningsläge).

2. Välj Arkiv > Skriv ut.

3. I dialogrutan Skriv ut väljer du ett tillval under Skriv ut (Windows) eller väljer FileMaker Pro Advanced på snabbmenyn (macOS).

 

Om du vill skriva ut ...

Välj

Alla hittade poster

Alla poster som bearbetas

Bara den post som för närvarande är markerad i bearbetningsläget

Aktuell post

En tom post med aktuell layout (använd detta tillval om du vill skriva ut ett tomt "formulär")

Tom post med fälten och därefter ett utformningstillval

macOS: Om du inte ser alternativen klickar du på Visa detaljer.

4. Välj andra skrivarinställningar och klicka sedan på OK (Windows) eller Skriv ut (macOS).

Övriga utskriftstillval beror på vilken skrivare och vilken systemprogramvara du använder. Läs mer i dokumentationen till skrivaren och systemet.

Kommentarer 

När du skriver ut poster med olika mycket data kan du fylla upp tomma utrymmen genom att ange tillval för packade objekt. Du kan också använda kopplade fält om du vill få bort tomma utrymmen i fälten. Se Ta bort tomrum i utskrifter och Placera merge-fält i en layout.

När du skriver ut ett fält eller en portal med en rullningslist skrivs bara den information ut som syns utan att rullningslisten används. Om du vill skriva ut alla data duplicerar du layouten och förstorar fältet eller portalen så att de kan visa största möjliga mängd data. Ange sedan packningstillval om du vill ta bort tomt utrymme i utskriften. Se Arbeta med fält i en layout och Ta bort tomrum i utskrifter.

När du skriver ut layouter som innehåller panelkontroller skrivs endast den främsta flikpanelen eller glidpanelen ut.

Du kan skriva ut knappar för flytande fönster, men inte flytande fönster eller innehållet i flytande fönster.

Navigeringsdelar och eventuella objekt i dem går inte att skriva ut eller förhandsgranska.

Du kan bara skriva ut platshållartext när du väljer att skriva ut en tom post som visar platshållartexten. Du kan inte skriva ut den i poster som bearbetas eller i den aktuella posten.

Du kan bara visa och skriva ut data som får plats inom fältramarna. Du kan ändra ramarna genom att ändra storlek på fältet i layoutläge. Mer information finns i Ändra storlek och form på objekt.

I granskningsläget kan du visa:

hur många poster som ryms på en utskriven sida

hur de pagineringsinställningar du anger påverkar sidbrytningarna (se Definiera sidbrytningar och sidnummer)

delsummadelar med beräknade statistikfält

variabelinformation som tillhandahålls genom FileMaker Pro Advanced, till exempel sidnummer eller aktuellt datum

de marginaler som du har definierat (se Ange sidmarginaler)

hur fält som ställts in för att packas vid utskrift täcker upp tomma utrymmen

posterna ordnade i kolumner, om Tillval för layout har konfigurerats för utskrift i kolumner Förbereda utskrift av poster i kolumner).

knappar för flytande fönster och de främsta panelerna i panelkontrollerna

Relaterade avsnitt 

Förhindra att objekt skrivs ut

Skriva ut etiketter och kuvert