Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med fält i en layout
 

Arbeta med fält i en layout

När du har skapat en layout kan du placera ytterligare fält i den eller radera fält som du inte vill visa. Du kan placera ett fält var som helst i vilken layout som helst, hur många gånger du vill. Du kan emellertid bara placera fält som du redan har definierat. Mer information finns i Definiera och ändra fält.

Fält i en layout är objekt som du kan markera, flytta och ändra storlek och form på. I layoutläget visas varje fält med sitt fältnamn, utformat med attribut för typsnitt, storlek, stil, justering, radavstånd och färg.

Du får olika resultat om du placerar samma fält på olika platser i layouten. Till exempel:

Lägg till samma statistikfält i en delsummadel om du vill beräkna summor för varje grupp av sorterade poster eller i en totalsummadel om du vill få totalsumman för alla poster i databasen.

Lägg till ett fält till sidhuvudet eller sidfoten om du vill upprepa data från den första posten eller den sista posten på sidan som ett sidhuvud eller en sidfot. (Du kan t.ex. lägga till fältet Efternamn i sidhuvudet i en katalog.)

Lägg till samma relaterade fält direkt i en layout om du vill se fältets värde i den första relaterade posten eller i en portal om du vill se värden från mer än en relaterad post. Information om huruvida du ska placera relaterade fält direkt i en layout eller i en portal finns i Bestämma var relaterade fält ska placeras.

Relaterade avsnitt 

Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll