Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar > Definiera sidbrytningar och sidnummer
 

Definiera sidbrytningar och sidnummer

Inställningarna för sidnumrering hör oftast till delsummadelar, men det går att ange tillval för sidbrytning för vilken del som helst i layouten. förutom för sidhuvud, sidfot samt övre och nedre navigeringsdelar. Ändringar av sidnumreringen visas bara i granskningsläge och vid utskrift.

Information om hur du skapar en ny del finns i Lägga till en layoutdel.

Så här definierar du sidbrytningar och sidnumrering för en del:

1. I Layoutläge väljer du Layouter > Ordna delar.

2. Markera delen i dialogrutan Ordna delar och klicka därefter på Ändra.

Du kan också dubbelklicka på delmarkören i layouten.

3. Ange tillval för sidnumrering i dialogrutan Definiera del.

 

För att

Markera

Starta en ny sida innan innehållet i den valda delen skrivs ut (till exempel om du vill skriva ut en avslutande totalsumma på en ny sida)

Börja del på ny sida.

Starta en ny sida efter ett angivet antal utskrifter av den valda delens innehåll (till exempel om du vill skriva ut fem poster i huvuddelen och sedan starta en ny sida)

Ny sida efter att delen skrivits ut <värde> gånger. Ange sedan det önskade antalet förekomster av delen per sida. (Om du väljer standardvärdet 1 skrivs en förekomst av delen ut per sida.)

Återställa sidnumret till 1 efter att den valda delen har skrivits ut (till exempel om du vill starta om sidnumreringen efter ett titelhuvud om du vill att det ska fungera som titelsida)

Börja om sidnumrering efter varje förekomst.

Tillåta att innehållet i den valda delen delas upp på flera sidor så att en del skrivs ut längst ned på en sida och resten på nästa sida.

(Om du inte anger det här tillvalet delas inte innehållet i en del upp på två sidor, såvida inte delen är så hög att den inte ryms på en enda sida.)

Dela upp en del på flera sidor.

Om du inte vill att den andel av delen som inte får plats på sidan ska skrivas ut överst på nästa sida, väljer du även Radera det som inte får plats på sidan (om du till exempel vill skriva ut informationen i ett kommentarfält längst ned på sidan och klippa bort resten).

Kommentarer 

Du kan visa eller dölja sidbrytningar i Layoutläget genom att välja Visa > Sidbrytningar.

Om en layout är konfigurerad för utskrift av poster i kolumner och du har angett att posterna ska skrivas ut nedåt på sidan och därefter väljer Ny sida efter att delen skrivits ut <värde> gånger, kommer FileMaker Pro Advanced att påbörja en ny kolumn (inte en ny sida) efter delen vid granskning och utskrift. Om kolumnkonfigurationen är att posterna ska skrivas ut tvärs över sidan kommer den angivna sidbrytningen att påbörja en ny sida. Mer information om hur du skriver ut poster i kolumner finns i Förbereda utskrift av poster i kolumner.

Om huvuddelen eller någon annan layoutdel är för stor för att passa in på den utskrivna sidan visar FileMaker Pro Advanced en sidbrytning som en tjock streckad linje på layouten för att visa var sidbrytningen kommer att hamna på delen när den skrivs ut. Om du vill få in mer på sidan kan du ange packningstillval för att krympa fält och den omgivande delen om fälten innehåller en varierande informationsmängd. Mer information finns i Ta bort tomrum i utskrifter.

Relaterade avsnitt 

Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout

Sätta in kopplade variabler i en layout