Skapa och hantera layouter och rapporter > Kontrollera utskriften av en layout > Ta bort tomrum i utskrifter
 

Ta bort tomrum i utskrifter

Mängden information i fälten i en databas varierar ofta. När du skriver ut kan fältramar komprimeras och objekt flyttas åt vänster eller uppåt i layouten för att fylla ut tomrum som uppstått när informationen i ett fält inte fyller fältet helt.

I en katalog kan till exempel en beskrivning för en artikel vara längre än för en annan. Om du använder packningsfunktionen kan du fylla ut tomrummet mellan artiklarna och skriva ut fler artiklar per sida.

Du kan packa vilken typ av objekt som helst, t.ex. fält, portaler, andra objekt och till och med layoutdelar. Så här packas specifika objekt:

Fält komprimeras, så att tomrum inom fältramarna tas bort. Ett fält kan också packas om det finns ett fält som packas eller komprimeras ovanför eller till vänster om fältet.

Objekt av andra typer än fält, till exempel horisontella linjer och textobjekt, kan packas om det finns ett fält som packas ovanför eller till vänster om objekten. När ett fält som inte är ett objekt packas, flyttas det till en annan plats i layouten men komprimeras inte.

Portaler kan packas som alla andra objekt som inte är fält, men objekt inom en portal kan inte packas. Om du anger att en portal ska packas uppåt och den omgivande delen ska komprimeras kommer FileMaker Pro Advanced att utelämna tomma rader i portalen.

Du kan ange att layoutdelar ska komprimeras när fälten i dem packas uppåt. Sidhuvuden, sidfötter, titelsidhuvuden, titelsidfötter samt övre och nedre navigeringsdelar varken komprimeras eller packas uppåt. Använd inte komprimering i en layout som kräver fasta vertikala avstånd, till exempel etiketter.

Alla objekt packas åt vänster (eller uppåt) motsvarande det utrymme som fältet till vänster om (eller ovanför) objektet komprimeras. Vid packning tas dock inte tomrum mellan fält bort och inte heller tomrum i delar. Om du till exempel skapar en huvuddel med 2,5 cm tomt utrymme under det nedersta objektet och anger att alla objekt ska packas och delen krympas kommer FileMaker Pro Advanced att lämna 2,5 cm under det nedersta objektet när du skriver ut.

Så här anger du packningstillval:

Obs!  Effekterna av de packningstillval som du anger visas bara i granskningsläge och utskrifter, inte i bearbetningsläge.

1. I Layoutläge markerar du både objekten som du vill packa och fältet längst till vänster (eller högst upp) som du vill att de andra objekten ska packas i, så att det kan komprimeras.

2. I Granskaren klickar du på fliken Position knappen Ange.

3. Välj önskade tillval för packning i området Packning och visning.

 

För att

... väljer du detta tillval

Minska bredden på de markerade fälten till minsta möjliga storlek som krävs för informationen i dem och sedan packa alla markerade objekt åt vänster med utgångspunkt i hur mycket fälten komprimerats.

Packa åt vänster

Minska höjden på det markerade fältet till den minsta höjd som krävs för informationen och sedan packa alla markerade objekt uppåt med utgångspunkt i det fält ovanför som komprimeras minst.

Obs!  Detta tillval bibehåller ett enhetligt vertikalt mellanrum mellan kolumner och repeterade fält.

Packa objekt uppåt och klicka sedan på Alla objekt ovanför.

Minska höjden på de markerade fälten till minsta möjliga storlek som krävs för informationen i dem och sedan packa alla markerade objekt uppåt med utgångspunkt i hur mycket fälten direkt ovanför har komprimerats.

Obs!  Detta tillval gör att utrymmet i en kolumn justeras oberoende av andra kolumner och repeterade fält.

Packa objekt uppåt och klicka sedan på Endast objekt direkt ovanför.

Fylla utrymmet i den layoutdel som innehåller de markerade fälten. Om du vill packa delen uppåt i förhållande till alla objekt anger du detta tillval för alla objekt som packas uppåt. Om du vill packa delen uppåt i förhållande till ett enda objekt anger du detta tillval enbart för det objektet.

Ändra även storlek på den avslutande delen

4. Visa effekterna av de packningstillval som du anger genom att välja menyn Visa > Granska.

Mer information finns i Granska data i en layout.

Så här ändrar eller tar du bort packningstillvalen för objekt:

1. Markera de objekt som du vill ändra i layoutläge.

Om du vill ta bort packning från en grupp av objekt måste du komma ihåg att markera fältet längst till vänster (eller längst upp) tillsammans med de andra objekten som packas.

2. I Granskaren klickar du på fliken Position knappen Ange.

3. Avmarkera de tillval du inte vill ha med i området Packning och visning.

Kommentarer 

I många fall kan du åstadkomma samma packningseffekt med hjälp av merge-fält. Följande tabell beskriver när du bör packa objekt och när du bör använda merge-fält.

 

Använd packning av objekt i stället för merge-fält när du vill:

Använd merge-fält när du vill:

Packa andra objekt än textobjekt, till exempel bilder.

Komprimera en layoutdel så att mer får plats på en sida.

Justera utformade fält, till exempel värdelistor och repeterade fält.

Använda en layout för datainmatning (du kan inte mata in data i ett fält formaterat som ett kopplat fält).

Packa fält tillsammans i ett sammanhängande textblock, t.ex. för adressetiketter.

Packa fält och text tillsammans i ett sammanhängande textblock, t.ex. för standardbrev.

Mer information finns i Placera merge-fält i en layout.

Välj Visa-menyn > Visa > Packade objekt i layoutläget om du vill se vilka objekt som packas och i vilka riktningar.

När du packar objekt eller delar skriver FileMaker Pro Advanced ut objekten i förhållande till varandra och inte exakt som du placerade dem i layouten.