Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar > Skillnader mellan runtime-programmet och FileMaker Pro Advanced
 

Skillnader mellan runtime-programmet och FileMaker Pro Advanced

Obs!  Det här avsnittet beskriver funktioner som blir tillgängliga när inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

När du dubbelklickar på FileMaker Pro Advanced-ikonen för att starta programmet kan du skapa en ny lösning eller öppna en befintlig lösning. När du startar ett FileMaker Pro Advanced-baserat runtime-program öppnas automatiskt den primära fil som runtime-programmet skapats med.

Andra viktiga skillnader mellan runtime-programmet och FileMaker Pro Advanced:

Alla utformningsfunktioner för databasen har tagits bort eller gömts i runtime-programmet.

Detta omfattar Layoutläge och kommandona på undermenyn Hantera.

Anpassade funktioner och anpassade menyer fungerar också i runtime-programmet, även om användare av runtime-programmet inte kan ändra dem eller skapa nya anpassade funktioner och menyer.

Vissa andra menykommandon har tagits bort från runtime-programmet.

Exempelvis kan du inte använda runtime-programmet för att skapa, öppna eller stänga en lösning. (Runtime-program som skapats med lösningar måste innehålla egna knappar eller scripts för att stänga eller öppna andra filer. Det finns inget stängningskommando i ett runtime-lösningsfönster.)

Plugin-program kan aktiveras i dialogrutan Programinställningar. Alternativet Tillåt lösningar att installera filer i inställningarna för plugin-program gör att plugin-uppdateringar kan installeras automatiskt. Mer information finns i Ange inställningar för plugin-program.

Även om XML-datafilter visas som ett alternativ för scriptsteget Konvertera fil, kan du inte konvertera XML-filer med hjälp av dessa scriptsteg i ett runtime-program.

Runtime-programmet för FileMaker används för enanvändarlösningar. Därför kan ett runtime-program inte delas via serverlös delning över ett nätverk. Om du vill tillåta flera användare att komma åt samma runtime-lösning, måste du öppna runtime-lösningen i FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Server.

macOS: Apple Event stöds av runtime-program.

Dessutom saknar runtime-program stöd för:

att spara/skicka poster som PDF-filer

avancerade verktyg

Om en runtime-databas öppnas i FileMaker Pro Advanced är avancerade verktyg tillgängliga (om inte fullständig behörighet tagits bort).

externa SQL-datakällor (ESS), ODBC-import eller scriptsteget Utför SQL.

diagram

konton för OAuth-identitetsleverantör

JSON-funktionerna (se Arbeta med JSON-funktionerna)

anger cURL-alternativen i scriptsteget Infoga från URL

Program- och dokumentinställningar

I runtime-programmet är vissa tillval inte tillgängliga på fliken Allmänt i dialogrutan Inställningar. Tillvalen för att meddela en användare när det finns en uppdatering eller ny version av FileMaker Pro Advanced är exempelvis inte tillgängliga.

Fliken Layout ingår inte i dialogrutan Inställningar för runtime-programmet.

I dialogrutan Filtillval i runtime-programmet visas enbart fliken Rättstavning.

En jämförelse av menykommandon

Följande tabeller visar de menykommandon som är tillgängliga i FileMaker Pro Advanced och i runtime-programmet.

 

Arkiv-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

Skapa ny

X

 

X

 

Mina appar

 

 

 

 

Senaste

X

 

X

 

Värdar

X

 

X

 

Öppna

X

 

X

 

Stäng

X

X

X

X

Hantera

X

 

X

 

Dela databas

X

 

X

 

Filtillval

X

X

X

X

Ändra lösenord

X

X

X

X

Skrivarinställning

X

X

 

 

Utskriftsformat

 

 

X

X

Skriv ut

X

X

X

X

Importera poster

X

X

X

X

Exportera poster

X

X

X

X

Spara/skicka poster som

X

1

X

1

Skicka

X

2

X

2

Spara en kopia

X

X

X

X

Reparera

X

3

X

3

Avsluta

X

X

 

 

1. Du kan inte använda Spara/skicka poster som PDF eller Länk till ögonblicksbild. Däremot kan macOS-användare skriva ut en aktuell post som PDF genom att välja Arkiv > Skriv ut.

2. Du kan inte använda Skicka en länk till en databas.

3. Tryck på Ctrl+Skift (Windows) eller Alt-Kommando (macOS) när du startar en runtime-lösning. Mer information finns i Återskapa runtime-filer.

 

 

Redigera-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

Ångra/Kan inte Ångra

X

X

X

X

Gör om/Kan inte göra om

X

X

X

X

Klipp ut

X

X

X

X

Kopiera

(Kopiera alla poster)

X

X

X

X

Klistra in

X

X

X

X

Klistra bara in text

1

1

X

X

Radera

X

X

X

X

Duplicera

X

 

X

 

Markera allt

(Markera alla poster)

X

X

X

X

Sök/Ersätt

X

X

X

X

Rättstavning

X

X

X

X

Exportera fältinnehåll

X

X

X

X

Inställningar

X

X

 

1. Visas inte i menyn, men är tillgänglig via Ctrl+Skift+V.

 

Visa-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

Bearbetningsläge

X

X

X

X

Sökläge

X

X

X

X

Layoutläge

X

 

X

 

Granskningsläge

X

X

X

X

Gå till Layout

X

X

X

X

Visa en post

X

X

X

X

Visa som lista

X

X

X

X

Visa som tabell

X

X

X

X

statusverktygsfältet

X

X

X

X

Anpassa statusverktygsfältet

X

X

X

X

Formateringslisten

X

X

X

X

Linjal

X

X

X

X

Zooma in

X

X

X

X

Zooma ut

X

X

X

X

 

Kommando i Sätt in-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

Bild

X

X

X

X

Ljud/video

X

X

X

X

PDF

X

X

X

X

Fil

X

X

X

X

Datum

X

X

X

X

Klockslag

X

X

X

X

Användarnamn

X

X

X

X

Från index

X

X

X

X

Från senast besökta post

X

X

X

X

 

Utforma-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

Typsnitt

X

X

X

X

Storlek

X

X

X

X

Stil

X

X

X

X

Justera

X

X

X

X

Radavstånd

X

X

X

X

Textfärg

X

X

X

X

 

Poster-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

Ny post

X

X

X

X

Duplicera post

X

X

X

X

Radera post

X

X

X

X

Radera hittade poster/Radera alla poster

X

X

X

X

Gå till post

X

X

X

X

Uppdatera fönster

X

X

X

X

Visa alla

X

X

X

X

Visa endast uteslutna

X

X

X

X

Uteslut

X

X

X

X

Uteslut flera

X

X

X

X

Ändra senaste sökning

X

X

X

X

Sparade sökresultat

X

X

X

X

Sortera poster

X

X

X

X

Sortera ej

X

X

X

X

Ersätt fältinnehåll

X

X

X

X

Uppdatera länkdata för fältinnehåll

X

X

X

X

Återställ post

X

X

X

X

 

Sökposter-menyn (sökläge)

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

Ny sökpost

X

X

X

X

Duplicera sökpost

X

X

X

X

Radera sökpost

X

X

X

X

Gå till förfrågan

X

X

X

X

Visa alla

X

X

X

X

Utför sökning

X

X

X

X

Förfina sökning

X

X

X

X

Utvidga sökning

X

X

X

X

Återställ sökpost

X

X

X

X

 

Scripts-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

<Scriptnamn>

X

X

X

X

Obs!  Alla andra kommandon i Scripts-menyn är endast tillgängliga i FileMaker Pro Advanced.

 

Fönster-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

Nytt fönster

X

X

X

X

Visa fönster

X

X

X

X

Dölj fönster

X

X

X

X

Minimera fönster

X

X

X

X

Sida vid sida horisontellt

X

X

X

X

Sida vid sida vertikalt

X

X

X

X

Överlappande

X

X

X

X

Lägg överst

X

X

X

X

<Namn på öppna fönster>

X

X

X

X

 

Hjälp-menyn

FileMaker Pro Advanced i Windows

Runtime i Windows

FileMaker Pro Advanced i macOS

Runtime i macOS

FileMaker Pro Advanced Hjälp

X

 

X

 

Kortkommandon

X

 

X

 

Resurscenter

X

 

X

 

Produktdokumentation

X

 

X

 

Konsulter och lösningar

X

 

X

 

Skicka kommentarer till Filemaker

X

 

X

 

Sök efter uppdateringar

X

 

X

 

Registrera FileMaker Pro Advanced

X

 

X

 

FileMaker Community

X

 

X

 

Service och Support

X

 

X

 

Om FileMaker Pro Advanced

X

 

1

 

Om FileMaker Pro Advanced Runtime (Visas om inget eget Om-script har angetts)

 

X

 

1

Om <runtime-lösning> (Visas om ett eget Om-script angivits)

 

X

 

1

<Scriptnamn för hjälp om runtime-lösningar> (Visas om ett eget Hjälp-script angivits)

 

X

 

X

1. Se tabellen över kommandon i Program-menyn,

 

Kommando för program-menyn (macOS)

FileMaker Pro Advanced

Runtime

Om FileMaker Pro Advanced

X

 

Om FileMaker Pro Advanced Runtime (Visas om inget eget Om-script har angetts)

 

X

Om <runtime-lösning> (Visas om ett eget Om-script angivits)

 

X

Inställningar

X

X

Tjänster

X

X

Dölj FileMaker Pro Advanced

X

 

Dölj <runtime-lösning>

 

X

Dölj övriga

X

X

Visa alla

X

X

Avsluta FileMaker Pro Advanced

X

 

Avsluta <runtime-lösning>

 

X

Ignorerade scriptsteg

Eftersom vissa funktioner tagits bort från runtime-programmet ignoreras vissa scriptsteg i runtime-programmet. Scriptstegen som ignoreras markeras med "Nej" eller "Partiell" vid "Runtime-lösning" under avsnittet Kompatibilitet i varje scriptstegsbeskrivning. Mer information finns i Scriptsteg.

Obs!  Öppna fil returnerar ett fel om den angivna filen inte är kopplad till runtime-programmet. En runtime-lösning kan endast utföra ett externt script om den externa filen är kopplad till runtime-lösningen.

Lagrade systeminställningar eller registerinställningar för runtime

Här lagrar runtime-programmet sina registerinställningar (Windows) eller inställningar (macOS).

Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\<lösningens namn>\17.0

Obs!  Filtillägget för runtime-databasfilerna finns registrerat i HKEY_CLASSES_ROOT.

macOS: com.filemaker.client.runtime.<lösningens namn>.plist