Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Konvertera fil
 

Konvertera fil

Konverterar en filtyp som stöds till FileMaker Pro Advanced-fil.

Se även 

Tillval 

Verifiera SSL-certifikat verifierar SSL-certifikatet på servern som anges i en HTTP-begäran om XML-data. Om certifikatet inte kan verifieras kan användarna välja att fortsätta att ansluta ändå eller avbryta och hoppa över scriptsteget. Om certifikatet inte kan verifieras och scriptsteget Manuell felhantering är inställt på , kommer det här scriptsteget att agera som om servern vore otillgänglig.

Öppna filen efter konvertering låter dig ange om du vill att en FileMaker Pro Advanced-fil ska öppnas automatiskt efter konverteringen.

Ange datakälla låter dig välja fil eller källa för de data som ska konverteras. Om du inte anger en fil visar FileMaker Pro Advanced dialogrutan Öppna fil när scriptsteget utförs.. Mer information om hur du konverterar filer finns i FileMaker Knowledge Base.

Det kan hända att en dialogruta visas (det beror på den valda filen eller källan) där du anger följande tilläggsalternativ.

 

Fil eller källa

Gör så här

Fil

I dialogrutan Ange fil väljer du den fil du vill importera. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

XML-data

I dialogrutan Ange XML- och XSL-tillval väljer du källan till de XML-data som ska importeras och sedan en XSLT-formatmall om du vill tillämpa någon innan du börjar importera. XML- och XSLT-källan kan vara en fil, resultatet av en HTTP-förfrågan eller ett fält som innehåller en sökväg eller en HTTP-förfrågan. Mer information finns i Importera XML-data.

ODBC-data

Ange namn och sökväg för datakällan, användar-ID och eventuellt lösenord samt den SQL-fråga som ska utföras. Mer information finns i Konstruera en SQL-fråga för import via ODBC.

Med dialogruta anger om vissa dialogrutor ska visas när scriptsteget utförs.

När du konverterar FileMaker-filer visas inte de dialogrutor som används för att byta namn på den gamla filen och namnge den konverterade filen.

När du konverterar andra filtyper visas inte de dialogrutor som används för att specificera det sätt på vilket en fil och dess data konverteras.

I båda fallen används standardinställningarna för de dialogrutorna istället.

Hoppa över indexering låter dig ange om FileMaker Pro Advanced ska skapa ett index i en konverterad FileMaker-fil.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Mer information finns i Filformat som stöds för import och export.

Kommentarer 

Du kan inte använda det här kommandot för att konvertera innehållet i en mapp. Varje fil i en mapp måste konverteras separat.

Exempel 1 

Konverterar databasen Fakturor till aktuellt FileMaker-format.

Visa anpassad dialogruta ["Konvertera databasen Fakturor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Konvertera fil [Med dialogruta: På; "Fakturor.fp7"]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)