Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar
 

Om att skapa runtime-lösningar

Obs!  Det här avsnittet beskriver funktioner som blir tillgängliga när inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Du kan binda samman FileMaker-databasfiler till runtime-lösningar, som är lösningar som inte kräver FileMaker Pro Advanced för att användas på en dator. Du kan även skapa runtime-lösningar i kioskläget.

Innan du börjar bygga en databaslösning måste du bestämma hur användarna ska ges tillgång till den. Databaslösningen kan innehålla vilken som helst av följande komponenter:

en primär databasfil som ansluter alla tilläggsfiler

scripts och knappar för att öppna tilläggsfiler, återgå till den primära filen, visa en startbildslayout vid start eller avsluta ett runtime-program

vanliga element och ett enhetligt utseende för plattformsoberoende lösningar

verktygstips och anpassade menyer

en Om-layout för att presentera din lösning

ett hjälpsystem med användbara tips för lösningen

flera behörighetsuppsättningar som kan specificera behörighetsnivåer för layouter, menyer, specifika tabeller, poster, fält o.s.v.

lösenordsskyddade konton tilldelade behörighetsuppsättningar som bestämmer behörighetsnivån för kontoanvändare

Avancerade verktyg tas bort från runtime-program. Inget av kommandona på menyn Arkiv > som öppnas från undermenyn Hantera är tillgängligt i runtime-programmet. Runtime-program kan inte delas över ett nätverk, och har inte möjlighet att spara/skicka poster som PDF-filer. I runtime-program stöds inte ODBC-import, scriptsteget Utför SQL eller användningen av ODBC-datakällor i relationsgrafer. Mer information finns i Skillnader mellan runtime-programmet och FileMaker Pro Advanced.

En runtime-databas kan dock öppnas i FileMaker Pro Advanced. Alla funktioner i dessa program aktiveras, om inte fullständig behörighet har tagits bort. Mer information finns i Ta bort admin-åtkomst till databaser.

Du kanske måste binda databasfilerna flera gånger innan du förbereder dem för leverans till användarna. När du har slutfört utvecklingen och den slutgiltiga versionen har bundits och är klar för fördelning bör du noggrant testa runtime-lösningen så att du är säker på att den fungerar som förväntat. Mer information finns i Förbereda filer för en runtime-lösning.

Kommentarer 

Om du skapar en lösning med versioner för Windows och macOS testar du de olika lösningarna på respektive plattform.

Om du har använt flera filer i stället för flera tabeller i en enda fil bör lösningens alla filer finnas i samma mapp innan de binds i en runtime-lösning. Om det inte är praktiskt att förvara alla filer i samma mapp ser du till att inkludera en filreferens till varje fil som bara består av filnamnet.

Kontrollera att du specificerar varje fil som är relaterad till lösningen så att alla datakällor uppdateras om du ändrar filnamnen.

Om du har använt flera databasfiler bestämmer du vilken fil som ska vara den primära fil som användare öppnar först. Primärfilen lagrar de egna inställningarna. Använd denna fil för navigeringsknappar eller scripts till andra tilläggsfiler, för en Om-layout, för en egen hjälplayout eller -fil och för att avsluta programmet. Mer information finns i Starta runtime-lösningar.

Skapa scripts och knappar så att användare kan navigera från den primära filen till tilläggsfiler och layouter i lösningen.

Om du distribuerar databaser som runtime-lösningar som kräver specifika plugin-versioner, placerar du plugin-program i den runtime-mapp som skapades när du band lösningarna.

Det går inte att använda diagram i runtime-lösningar.

Skapa dokumentation om din databaslösning. Mer information finns i Dokumentera utvecklarlösningar.

Även om Developer-verktyg bearbetar en kopia av filerna i stället för originalet är det alltid bäst att göra en säkerhetskopia av originalfilerna innan du börjar.

Relaterade avsnitt 

Visa databaser i kioskläge