Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med flytande fönster i layouter > Lägga till ett flytande fönster
 

Lägga till ett flytande fönster

Du kan lägga till ett flytande fönster i en layout om du vill ordna objekt och förenkla datainmatning. Du lägger till ett flytande fönster i en layout genom att skapa en flytande fönster-knapp. Ett flytande fönster skapas samtidigt. Du kan lägga till fält och andra layoutobjekt i det flytande fönstret.

Så här lägger du till ett flytande fönster i en layout:

1. Välj önskad layout på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. I statusverktygsfältet:

Windows: Klicka på pilen bredvid Knappverktyget Knappen Flytta till nästa panel eller Knappverktyg för flytande fönster Position och välj Knapp för flytande fönster i menyn. Rita knappen för flytande fönster genom att dra hårkorspekaren.

macOS: Klicka på och håll ned Knappverktyget Knappen Flytta till nästa panel eller Knappverktyg för flytande fönster Position och välj Knapp för flytande fönster i menyn. Rita knappen för flytande fönster genom att dra hårkorspekaren.

En knapp för flytande fönster visas tillsammans med ett flytande fönster på layouten.

3. I dialogrutan Inställning av knapp för flytande fönster väljer du hur etiketterna ska visas.

Som standard skapas en etikett med endast text, centrerad. Mer information finns i Definiera eller ändra en knapp.

4. Välj ytterligare alternativ för det flytande fönstret, t.ex. åt vilken riktning det flytande fönstret öppnas, det flytande fönstrets rubrik och om du vill visa rubrikraden.

Mer information finns i Ändra inställningarna för flytande fönster.

5. Om du vill tilldela det flytande fönstret en eller fler scripttrigger, klickar du på Ange scripttrigger och väljer en eller fler scripttriggers.

Se Konfigurera scripttriggers och Automatisera uppgifter med scripts.

6. Om du vill lägga till objekt i det flytande fönstret markerar du det flytande fönstret. Om det flytande fönstret inte visas, väljer du menyn Utforma > Visa flytande fönster. Om du vill lägga till objekt använder du layoutverktygen i statusverktygsfältet eller väljer objekt i menyn Sätt in. Du kan även välja att dra objekt till det flytande fönstret.

7. Stäng det flytande fönstret genom att klicka på stängningsknappen.

Kommentarer 

Du kan placera ett flytande fönster inuti en portal. Du kan dock inte placera en portal i ett flytande fönster som finns i en portal.

Windows: Flytande fönster kan inte visas framför webbvisare eller interaktiva containrar i bearbetningsläge. Ett flytande fönster minskas, om möjligt, eller visas bakom dessa objekt så att det inte överlappar med dem.

Du kan exportera data från fälten i ett flytande fönster med följande undantag:

När du sparar eller skickar data som en Excel-fil (genom att använda Arkiv > Spara/skicka poster som > Excel) kommer fält i flytande fönster inte att ingå i destinationsfilen. Använd istället Arkiv-menyn > Exportera poster. När du har namngett destinationsfilen och angett Excel-tillvalen, väljer du Aktuell tabell i dialogrutan Fältordning för export. Sedan markerar du de fält som du vill exportera. Mer information finns i Exportera data från FileMaker Pro Advanced.

När du kopierar poster eller sparar eller skickar poster som en PDF-fil med hjälp av kontextmenyn i Tabellvyn, ingår fält i ett flytande fönster inte i destinationsfilen.

När du använder scriptsteget Kopiera post/sökpost eller scriptsteget Kopiera alla poster/sökposter ingår fält i ett flytande fönster inte i destinationsfilen.

Om ett scriptsteg anger ett fält i ett flytande fönster, öppnas det flytande fönstret och fältet markeras. Om samma fält finns någon annanstans i layouten och scriptet hittar detta fält först, kommer det flytande fönstret med samma fält inte att flyttas framåt. Tilldela istället ett objektnamn till fältet och använd scriptsteget Gå till objekt om du vill flytta till den instansen i fältet.

Flytande fönster-knappar identifieras av en etikett Verktyget Fält/kontroll i Layoutläget. Om du inte ser en etikett väljer du Visa > Visa > Flytande fönster-knappar.

Relaterade avsnitt 

Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster

Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt