Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Visa anpassad dialogruta
 

Visa anpassad dialogruta

Visar en anpassad meddelanderuta med anpassad text och anpassade etiketter.

Se även 

Tillval 

Allmänna alternativ

Rubrik anger en rubrik för den anpassade dialogrutan. Du kan skriva in en text eller klicka på Ange om du vill skapa dialogrutans rubrik utifrån en beräkning.

Meddelande anger meddelandet i dialogrutan. Du kan skriva in en text eller klicka på Ange om du vill skapa meddelandetexten utifrån en beräkning.

Knappetiketter anger hur många knappar du vill visa (maximalt tre) i den anpassade dialogrutan och vilka etiketter du vill ha på knapparna. Om du lämnar en knappetikett tom kommer knappen inte att visas i dialogrutan. Om du lämnar alla knappetiketter tomma kommer en OK-knapp att visas i det nedre högra hörnet av dialogrutan. Om du vill skapa en knappetikett utifrån en beräkning klickar du på Ange och anger sedan beräkningen.

Kryssrutorna Spara data skickar inmatningar från dialogrutan till målfältet eller målvariabeln i enlighet med varje knapps åtgärd. Om inga fält är aktiva och målet är ett fält så sparas data. Om ett fält är aktivt sparas data när posten sparas. Om kryssrutan inte är aktiverad för en knapp och användare anger data i inmatningsfältet så sparas inga data i posten eller variabeln när användare klickar på knappen.

Tillval för inmatningsfält

Visa inmatningsfält <n> aktiverar ett inmatningsfält.

Ange väljer målfält eller målvariabel för inmatningen.

Använd lösenordtecken (*) maskerar texten när den förs in eller när den visas från databasen. Detta alternativ döljer data som förs in i den anpassade dialogrutan eller visas, men ändrar de faktiska data som lagras i databasen.

Etikett anger en etikett (text som identifierar inmatningen för användaren). Du kan mata in texten eller skapa etiketten utifrån en beräkning.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Dialogrutan Tillval för "Visa anpassad dialogruta" låter dig ställa in dialogrutans rubrik, meddelandetext och knappar samt ange upp till tre fält eller variabler som används för datainmatning eller visning. Scriptet pausas medan dialogrutan visas på skärmen. Fält som används för datainmatning kan vara av typen text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel eller container. Variabler som används för inmatning sparar värden som text. Den anpassade dialogrutan kan också innehålla upp till tre knappar, med anpassade knapptexter.

Använd funktionen Get ( SenasteMeddelandeval ) om du vill ta reda på vilken knapp som användaren trycker på.

1 för den första knappen (som standard OK).

2 för den andra knappen (som standard Avbryt).

3 för den tredje knappen.

Kommentarer 

Om värden som angetts i inmatningsfälten inte matchar målfältets typ visas ett valideringsfelmeddelande. Dialogrutan kan inte stängas förrän användaren åtgärdat felen. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

De målfält du anger måste inte visas på den aktuella layouten. Inmatningsfält för Visa anpassad dialogruta är oberoende av layouter, som i scriptsteget Tilldela fält.

Det går inte att infoga data i ett beräknings- eller statistikfält.

Med Visa anpassad dialogruta ignoreras alla fältinmatningsalternativ. Mer information finns i Tillåta eller förhindra inmatning i fält.

Datainmatning via scriptsteget Visa anpassad dialogruta begränsas av eventuella kriterier för behörighet som kan gälla. (Om du vill aktivera scriptet för alla användare, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.)

(Windows) Du kan skapa ett kortkommando för en knapp i en anpassad dialogruta genom att placera tecknet & före det tecken du vill använda som snabbtangent. Om du till exempel vill skapa kortkommandot 'K' (Alt+K) för en knapp med texten 'Klar' anger du '&Klar' som etikett.

Innan du ändrar status på en knapp för sparade data för en databas som redan används, bör du tänka på den funktion som användare för närvarande förväntar sig av knappen och hur en förändring av funktionen skulle kunna påverka giltigheten hos data som sparas (eller inte sparas) i databasen.

Om du vill utveckla mer komplexa och anpassade dialogrutor kan du använda scriptsteget Nytt fönster.

Exempel 1 

Utför en sökning. Om inga poster hittades visas en anpassad dialogruta.

Utför sökning [Återställ]
If [Get (HittadePoster) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Inga poster hittades."]
End If

Exempel 2 

Skapar en ny post, uppmanar användaren att ange information och går sedan till layouten Kundinformation. Den första knappen är Avbryt så att användare inte oavsiktligt skapar en post genom att trycka på Retur i den anpassade dialogrutan.

Uppdatera inte fönster
Ny post/sökpost
Visa anpassad dialogruta ["Ny kund"; "Ange information i fälten nedan:"; Kunder::Företag; Kunder::Namn; Kunder::Ort]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera post/sökpost [Med dialogruta: Av]
Else
Gå till layout ["Kundinformation"]
End If

Exempel 3 

Går till sökläget, frågar användaren om sökvillkor och utför sökningen. Om inga poster hittas i sökningen tillfrågas användaren om en ny sökning ska utföras, och antingen utförs alla script igen eller så avbryts alla script.

Script: Sök

Sök [Paus: Av]
Visa anpassad dialogruta ["Sök kunder efter ID, namn eller ort"; Kunder::ID; Kunder::Namn; Kunder::Ort]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Utför sökning [ ]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Inga poster hittades. Sök igen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
#Anropar det här scriptet som ett delscript
Utför script [Angivet: Från lista ; "Sök" ; Parameter: ]
Else
Visa alla
#Avbryter alla scripts och delscripts
Avbryt script
End If
End If
Else If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
Bearbeta [Paus: Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)