Lägga till och visa data > Ersätta innehållet i ett fält
 

Ersätta innehållet i ett fält

Viktigt  När du gör det ersätts värdet i ett fält i alla poster (eller alla hittade poster) med ett nytt värde. Du kan inte ångra åtgärden när du har ersatt fältvärden. Innan du börjar bör du göra en säkerhetskopia av filen.

Så här ersätter du fältvärden i alla hittade poster:

1. Sök efter poster, uteslut poster eller sortera posterna i databastabellen om det behövs.

Se Söka efter poster och Sortera poster.

2. Markera innehållet i det fält du vill ersätta i den aktuella posten i bearbetningsläge.

3. Om du tänker ersätta data med ett konstant värde (i stället för löpnummer eller ett beräknat värde) anger du värdet.

4. Välj Poster > Ersätt fältinnehåll.

5. Markera ett alternativ.

 

Om du vill ersätta varje värde med

Markera

Värdet i det markerade fältet

Ersätt med "<värde>". Ersätter fältets innehåll i alla hittade poster.

Ett löpnummer

Ersätt med löpnummer. Ange sedan startvärdet för löpnumren i Startvärde och ökningsvärdet i Öka med.

Om fältet är definierat att ange ett löpnummer automatiskt kan du markera Uppdatera värdet i fältets ifyllningstillval för att återställa nästa värde i dialogrutan Tillval för fält.

Ett beräknat värde

Ersätt med beräknade resultat. Ange beräkningen som du vill använda i dialogrutan Beräkning. (Resultatet måste stämma överens med fälttypen för det ersatta fältet.) Klicka på OK.

6. Klicka på Ersätt.

Kommentarer 

Du kan inte ersätta beräknings- eller statistikfält.

Om fältet som innehåller den ersatta informationen har kontrollerats kommer FileMaker Pro Advanced inte att kontrollera den nya informationen. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

Om du markerar Uppdatera värdet i fältets ifyllningstillval kommer nästa värde som fylls i automatiskt (efter det att ersättningen har utförts) att vara nästa värde i ordningsföljden. Om du avmarkerar detta tillval kommer nästa värde inte att ändras i dialogrutan Tillval för fält. Nästa värde som matas in automatiskt baseras då på de aktuella inställningarna (inte på ordningsföljden för poster vars löpnummer ändrats med ersättningsåtgärden).

Kommandot Ersätt fältinnehåll genomförs utan att den aktiva posten verkställs. Mer information finns i Verkställa information i poster.

Relaterade avsnitt 

Dialogrutan Ange beräkning

Ange och ändra data i fält

Söka efter poster

Spara och kopiera filer