Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro Advanced
 

Importera data till FileMaker Pro Advanced

När du importerar data hämtar du data från en annan källa (vanligen en fil) till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil.

FileMaker Pro Advanced kan importera många olika filformat. Mer information finns i Filformat som stöds för import och export.

Om FileMaker Pro Advanced inte har stöd för ett visst programformat kan du försöka exportera data från det programmet till ett format som FileMaker Pro Advanced stöder och sedan importera den filen. Du kan t.ex. inte importera Microsoft Access-filer till FileMaker Pro Advanced, men du kan exportera informationen från Microsoft Access till Microsoft Excel och därefter importera filen.

Källfilen behöver inte innehålla lika många fält i samma ordning som i FileMaker Pro Advanced-målfilen. Under importen kan du ordna målfälten så att källinformationen importeras till rätt fält och hoppa över fält som du inte vill importera.

Obs!  Information om hur du skapar en ny FileMaker Pro Advanced-fil från ett annat filformat finns i Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro Advanced-fil.

Metoder för att importera data i en befintlig fil

Du kan importera data till en befintlig fil på tre sätt:

lägga till nya poster i filen

uppdatera befintliga poster i filen

uppdatera matchande poster i filen

Alternativen som beskrivs nedan är tillgängliga i dialogrutan Fältordning för import när du importerar data till en befintlig fil. Mer information finns i Importera data till en befintlig fil.

Viktigt  De två importmetoderna som uppdaterar poster skriver över befintliga data under importprocessen och kan inte ångras. Om du vill skydda informationen väljer du Arkiv-menyn > Spara kopia för att skapa en säkerhetskopia av FileMaker Pro Advanced-filen innan du utför en import som uppdaterar poster. Du kan bara göra detta för en lokal fil (en fil som finns på din dator).

Lägga till poster

När du lägger till poster skapar importprocessen en ny post i målfilen för varje importerbar post i källfilen.

När du lägger till poster från de flesta källfilformat läggs alla poster från källfilen till under importprocessen.a

Konceptbild som visar hur poster läggs till för import

Uppdatera befintliga poster

När du uppdaterar befintliga poster ersätts data i målfilen med data från källfilen. För varje fält du importerar till skriver data från den första importeringsbara posten (eller dataraden) i källfilen över data i den första posten i målfilen. Data från den andra importeringsbara posten (eller dataraden) i källfilen skriver över fält i den andra posten i målfilen osv. När du ersätter data undersöks eller jämförs inte data i filerna.

Du kan välja om du vill att data i enskilda fält ska ersättas eller inte.

Ikon för att inte importera

Poster i målfilen ersätts med samma antal poster från källfilen. Om det finns fler importeringsbara poster i källfilen importeras inte data från de extra posterna i källfilen, såvida du inte väljer Lägg till återstående data som nya poster. Om det finns flera poster i målfilen ersätts inte data i de extra posterna i målfilen.

Uppdatera matchande poster

När du uppdaterar matchande poster ersätts matchande poster och fält i målfilen med data från källfilen. Anta att du har en kopia av en databas på din dator på jobbet och en annan kopia på din bärbara dator. Då kan du uppdatera filen på kontoret med de ändringar du gör när du reser.

Du bestämmer vilka poster i källfilen som ska uppdatera vilka poster i målfilen genom att välja ett eller flera matchande fält i varje fil. Om data i det matchande fältet för en post i målfilen matchar data i källfilen, uppdateras posten i målfilen med data från källfilen.

Matchningsikon i Windows

Matchande fält måste på ett unikt sätt identifiera varje enhet i databasen. I en databas över personer kan du använda ett enda matchande fält, t ex Anställningsnummer, eller flera matchande fält, t ex Efternamn, Förnamn och Telefonnummer. (Om du bara använder Efternamn skulle det kunna identifiera mer än en person, och det är alltså inte bra att använda det som ensamt matchande fält.)

Du anger även vilka fält som ska importeras. Innehållet i alla fält som du väljer att importera, i alla matchande poster, kommer att skriva över data i målfilen, även om fältet i källfilen är tomt.

Om målfilen innehåller hittade poster uppdateras bara posterna i det.

Följande tabell visar ett exempel på hur en post i en målfil ser ut innan den har uppdaterats av ett matchande fält i en källfil och efter uppdateringen. I kolumnen Matchning anger Ikon för att inte importera i Windows (Windows) eller Ikon för att inte importera i Windows (macOS) ett matchande fält, Ikon för ogenomförbar import anger att fältet ska importeras och Ikon för att inte importera i Windows (Windows) eller Ikon för att inte importera i Windows (macOS) anger att fältet inte ska importeras.

 

Källfil

Matchning

Målfil

Resultat

123-456-7890

Importikon eller Importikon

123-456-7890

123-456-7890

Johan

Ikon för ogenomförbar import eller Ikon för att inte importera i Windows

Johan

Johan

Q

Ikon för ogenomförbar import

 

Q

Svensson

Ikon för ogenomförbar import

Svensson

Svensson

Stora gatan 1

Ikon för ogenomförbar import

Lilla gatan 2

Stora gatan 1

Storstad

Ikon för ogenomförbar import

Lillstad

Storstad

USA

Ikon för ogenomförbar import

USA

USA

 

Ikon för ogenomförbar import

1960-03-03

1960-03-03

 

Ikon för ogenomförbar import

(408) 555-6789

 

Kommentarer 

Du kan bara importera data till en tabell åt gången. Om du vill importera data till relaterade fält, importerar du informationen direkt till tabellen som innehåller det relaterade fältet.

Om källfilen är en FileMaker Pro Advanced-fil med många tabeller kan du bara importera data från en enda tabell åt gången. Om du vill importera data från relaterade tabeller, importerar du direkt från tabellen som innehåller fältet.

Om källfilen är en FileMaker Pro Advanced-fil kan du välja att bara importera posterna i sökresultatet och låta bli att importera uteslutna poster. Mer information finns i FileMaker Pro-format.

Du kan se till att den importerade informationen är korrekt utformad genom att definiera fält så att informationen kontrolleras medan den importeras. Vid importen ignoreras sådan information som inte stämmer med kontrolltillvalen som du anger. Mer information finns i Om kontroll av data under import.

Om du regelbundet importerar data från samma källa, kan du automatisera processen genom att ställa in återkommande importer eller genom att skapa ett script som använder scriptsteget Importera poster. Se Ställa in återkommande importer och Automatisera uppgifter med scripts.

Relaterade avsnitt 

Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced

Spara, importera och exportera data

Ange importmetod och mappningsfält under importen

Om att skapa en ny tabell för importerade data

Ställa in återkommande importer