Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro Advanced > Om kontroll av data under import
 

Om kontroll av data under import

När du importerar data till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil kan du kontrollera informationen under importen. Poster och fält som inte stämmer med kontrollkraven hoppas över vid importen, och FileMaker Pro Advanced rapporterar antalet överhoppade poster och fält när importen är klar.

Så här kontrollerar du data under import:

1. Definiera kontrolltillval för fälten som du vill kontrollera importerade data för under importprocessen i målfilen.

Information om hur du definierar kontrolltillval för fält finns i Definiera fältkontroll. Använd kontrolltillvalet Alltid om du vill se till att kontrollen alltid utförs vid importen.

2. Importera informationen till målfilen.

Importera informationen enligt anvisningarna i något av de följande avsnitten:

Importera data till en befintlig fil

Importera en hel mapp med filer på en gång

Importera XML-data

Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced

3. När importen är klar hittar du antalet poster och fält som hoppades över vid importen i dialogrutan Importera poststatistik.

Följande tabell beskriver när bristande överensstämmelse med datakontrollen gör att en post eller ett fält hoppas över.

 

Överhoppat element

När

En post

Ett fält har definierats med något av tillvalen Ej tomt eller Kontrollberäkning för fältkontroll, och kontrollen misslyckas för en post vid importen.

Obs!  Till skillnad från alla andra kontrolltillval utvärderas tillvalen Ej tomt och Kontrollberäkning när FileMaker Pro Advanced försöker verkställa posterna. De här typerna av kontrollmisslyckanden leder därför till att hela posten hoppas över. (Alla andra tillval för fältkontroll utvärderas när FileMaker Pro Advanced försöker verkställa varje fält.)

Ett fält

Ett fält som du importerar till är definierat med något annat tillval för fältkontroll, och kontrollen misslyckas vid importen.

Obs!  Om ett fält hoppas över förhindrar det inte att andra fält i samma post importeras.

Obs!  Datakontrollfel är bara en av tre anledningar till att poster och fält kan hoppas över vid import. De övriga två är:

Behörighetsfel: Om behörigheten förbjuder ändring av vissa fält och poster hoppas dessa fält och poster över vid importen.

Låsta poster: Om en eller flera poster inte kan ändras eftersom de används någon annanstans – antingen i ett annat fönster av samma användare eller (om filen är delad) av andra klienter – hoppas dessa poster över vid importen.