Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro Advanced > Ange importmetod och mappningsfält under importen
 

Ange importmetod och mappningsfält under importen

När du importerar data till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil visas dialogrutan Fältordning för import när du har markerat den fil eller datakälla som du vill importera. I den här dialogrutan kan du ange följande importtillval:

Importmetod: Ange hur du vill att data ska importeras till den befintliga filen. Du kan lägga till nya poster, ersätta befintliga poster eller uppdatera matchande poster i filen. Mer information finns i Importera data till FileMaker Pro Advanced.

Fältmappning: Ange vart du vill importera data genom att mappa fälten i databasen till fälten i källinformationen som du importerar.

Du kan importera data från vilken fälttyp som helst till vilket kompatibelt fält som helst, utom beräkningsfält och statistikfält. Du kan endast importera till containerfält om du importerar från en annan FileMaker Pro Advanced-fil eller om du importerar en mapp eller bildfiler. När du importerar data till ett fält som använder global lagring bestäms värdet i variabelfältet av det sista elementet som importeras till fältet från källfilen.

Så här anger du importmetod och mappningsfält under importen:

1. Välj filen eller källan för de data som du vill importera till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil om du inte redan har gjort det.

Följ anvisningarna i Importera data till en befintlig fil, Importera en hel mapp med filer på en gång eller Importera XML-data. Du ser dialogrutan Fältordning för import.

2. Om du importerar data från en annan FileMaker Pro Advanced-fil som innehåller flera tabeller väljer du tabellen som du vill importera i listan Källa.

3. Välj vilken typ av import du vill utföra under Importmetod

Viktigt  När du uppdaterar befintliga eller matchande poster skrivs informationen i målfilen över, och du kan inte ångra åtgärden. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia om du vill göra en säkerhetskopia av målfilen. Du kan bara göra detta för en lokal fil (en fil som finns på din dator). Det är viktigt att du förstår hur uppdateringen av poster fungerar. Mer information finns i Importera data till FileMaker Pro Advanced.

 

För att

Markera

Lägga till nya poster i slutet av målfilen

Lägg till nya poster

Obs! Om tabellen som du importerar till inte innehåller någon information kan du bara välja Lägg till nya poster. De övriga tillvalen som beskrivs nedan är inte tillgängliga, eftersom det inte finns någon information som kan uppdateras.

Uppdatera sökresultatet i målfilen med posterna som du importerar från källan i tur och ordning, med början från den första posten i varje fil

Uppdatera befintliga hittade poster

Om du dessutom vill lägga till eventuella ytterligare poster i källan som nya poster i målfilen markerar du Lägg till återstående data som nya poster.

Uppdatera informationen i målfilen med informationen från matchande poster i källan

Uppdatera matchande poster

Om du dessutom vill lägga till poster från källan som inte har några matchande poster i målfilen markerar du Lägg till återstående data som nya poster.

4. Om den första posten i den importerade informationen innehåller fältnamn (kolumnrubriker) i stället för data markerar du Importera inte första posten (innehåller fältnamn).

Om du markerar Importera inte första posten (innehåller fältnamn) hoppas den första posten över vid importen.

5. Ange vart källinformationen ska importeras eller uppdateras genom att dra fält under Målfält så att de stämmer med fält eller data under Källfält.

Så här justerar du ett fält:

Windows: Flytta pekaren över Konceptbild som visar hur poster ersätts vid import-ikonen bredvid ett målfältsnamn i listan. När pekaren ändras till en dubbel pil Konceptbild som visar hur poster uppdateras vid import drar du fältet till en ny plats.

macOS: Flytta pekaren över ett fältnamn i listan. Dra fältet till en ny plats.

Du kan justera målfält och källfält efter varandra genom att göra något av följande:

Klicka på Importikon eller Ikon för att inte importera under fältlistan om du vill förhandsgranska informationen som du importerar.

Klicka på Hantera databas om du vill skapa eller ändra fält i tabellen som du importerar till. Gör ändringarna i dialogrutan Hantera databas, och klicka sedan på OK. (Om knappen är nedtonad har du inte tillräcklig behörighet eller också är databasen delad i ett nätverk och tillåter inte databasändringar för närvarande. Mer information finns i Dela och vara värd för filer.)

Om du vill ändra ordningen på alla målfälten samtidigt väljer du något av följande tillval på menyn Ordna:

 

Välj det här tillvalet

Om du vill visa fälten i listan efter

Genom att para ihop fält

Fältnamn som stämmer överens i måltabellen och källan. FileMaker Pro Advanced parar ihop fältnamnen dynamiskt varje gång du väljer det här tillvalet. (Tillvalet är inte tillgängligt om källinformationen inte innehåller fältnamn.)

I föregående ordning

Den ordning som användes förra gången data importerades till den här tabellen eller standardordningen (den ursprungliga ordningen).

Ursprunglig ordning

Den ordning som fälten skapades i.

Fältnamn

Alfabetisk ordning.

fälttyper

Fälttyp.

I anpassad ordning

En anpassad ordning (som du skapar genom att dra fältnamnen).

Obs!  Data från ett källfält importeras inte i följande fall:

Källfältet är inte justerat med ett målfält. Dra ett målfält så att det justeras med varje källfält som du vill importera. Skapa ett nytt målfält om det behövs.

Symbolen Matchningsikon visas mellan käll- och målfältet, vilket visar att målfältet inte stöder informationen i källfältet. Du kan inte importera data till beräknings- eller statistikfält eller importera vissa datatyper som inte stämmer överens, t ex containerinformation till ett textfält. Symbolen Matchningsikon kan också visa att behörigheterna inte tillåter import av data till ett visst målfält.)

Matchande fält i målfilen kan inte vara containerfält, statistikfält eller beräkningsfält vars värde inte lagras. Fälttypen för matchande fält måste motsvara typen av data i det matchande fältet. Numeriska fält ska t ex inte matchas med fält som innehåller text.

6. I utrymmet mellan varje par av fält i listan klickar du på symbolen för fältmappning en eller flera gånger för att ange den fältmappning du vill utföra.

Fortsätt att klicka tills symbolen mellan fälten anger den fältmappning som du vill använda. En beskrivning av varje symbol finns under Fältmappning. Du kan välja om du vill importera varje fält till målfältet eller använda ett fältpar som ett matchande fält för uppdatering av matchande poster.

Tips  Du kan också ange fältmappning för flera fält samtidigt. Markera först de målfält du vill ändra genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) och klicka på varje målfält. (Du kan också markera ett intervall med intilliggande fält genom att klicka på det första fältet och Skift-klicka på det sista fältet i intervallet.) Sedan klickar du på en symbol för fältmappning för ett av de markerade fälten tills alla visar den mappning du vill ha. (Du kan också trycka på blankstegstangenten en eller flera gånger om du vill ändra symbolen för fältmappning.)

7. Välj den teckentabell som används i källfilen vid Teckenuppsättning om det behövs.

Listan Teckenuppsättning kan vara nedtonad eller tillgänglig:

Om listan är nedtonad har FileMaker Pro Advanced identifierat kodningen i filen och valt den automatiskt.

Om listan är tillgänglig kunde inte FileMaker Pro Advanced identifiera kodningen i filen och har försökt välja en lämplig teckentabell med utgångspunkt i operativsystemet och filformatet som du importerar. Du kan behöva ändra kodningen som har valts av FileMaker Pro Advanced. Om du väljer en annan kodning söker FileMaker Pro Advanced igenom importinformationen och visar ett varningsmeddelande om informationen innehåller tecken som är ogiltiga i den teckenuppsättning som du har valt.

Obs!  Om du importerar en UTF-16-textfil (16-bitars unicode) måste filen innehålla en standard-BOM (Byte Order Mark) för unicode. Om BOM-markören saknas kan FileMaker Pro Advanced inte identifiera filens kodning.

8. Klicka på Importera.

Dialogrutan Tillval för import visas i följande fall:

Om målfilen innehåller fält med aktiverade tillval för automatisk datainmatning.

Om du importerar och lägger till nya poster från en FileMaker Pro Advanced-fil med repeterade fält.

9. Om dialogrutan Tillval för import visas väljer du ett eller flera av följande tillval, och klickar sedan på Importera.

 

För att

Gör så här

Mata in nya data automatiskt i fält som har definierats med tillval för automatisk datainmatning. (T ex ange datum automatiskt i ett fält för ändringsdatum.)

Markera Skapa automatiska data under import. Om du inte markerar det här tillvalet anges inga värden automatiskt.

Obs! När du importerar till fält som är definierade för automatisk inmatning av värden (t.ex. namnet på den som ändrar filen, datum eller klockslag för ändringen eller länkdata) bör du avmarkera det här tillvalet om du inte vill att den automatiska informationen ska skriva över den information som du importerar.

Ange hur du vill importera data från repeterade fält i källfilen

Markera:

Behålla dem i ursprungsposten om du vill bibehålla fältet eller fälten som repeterade fält.

Dela upp dem i separata poster om du vill importera varje repeterat värde till en separat post. (Använd det här tillvalet om du vill arbeta med enskilda värden i repeterade fält, t ex för att sortera eller summera dem.)
Obs!  När du delar upp repeterad fältinformation i separata poster dupliceras alla icke-repeterade fält som du importerar i varje post. Om en post i källfilen t ex har värden i tre repetitioner och du delar upp dem i separata poster, importeras de som tre poster som alla är identiska med undantag för värdena i det repeterade fältet.

Dölja valideringskontroll av innehåll i containerfält under importen, så att målfilen kan använda befintligt externt containerfältinnehåll.

Välj Bevara extern containerlagring.

Använd det här alternativet om du till exempel snabbt vill importera data till en tom kopia av en fil utan att behöva dekryptera och kryptera filerna på nytt för att flytta containerdata till målfilen.

Baskatalogen för käll- och målfälten måste vara samma.

Obs!  Om du importerar en stor mängd information kan en dialogruta visas med importprocessens förlopp. Om du vill avbryta importen klickar du på Stopp. Poster som redan har importerats kvarstår i målfilen (importen återställs inte). Om du vill radera redan importerade poster permanent väljer du Poster > Radera alla poster.

10. Lägg märke till antalet importerade poster och överhoppad information i dialogrutan Importera poststatistik. Klicka sedan på OK.

Dialogrutan Importera poststatistik innehåller tre typer av statistik om importerade poster och överhoppad information:

 

Statistik

Beskrivning

Totalt antal tillagda/uppdaterade poster

Det sammanlagda antalet poster som har lagts till och uppdaterats i målfilen under importen.

Obs! Antalet omfattar flera uppdateringar av samma post om du uppdaterar matchande poster och mer än en post i källfilen matchar en post i sökresultatet i målfilen. Se informationen i Obs!

Totalt antal utelämnade poster pga. fel

Antalet poster i målfilen som har hoppats över på grund av:

Behörighetsfel: Behörigheten förbjuder att en eller flera poster ändras.

Låsta poster: En eller flera poster inte kan ändras eftersom de används någon annanstans, antingen i ett annat fönster av samma användare eller (om filen är delad) av andra klienter.

Kontrollfel: En eller flera poster kan inte ändras, eftersom kontrollkraven på postnivå inte är uppfyllda, och posten kunde inte aktiveras. Mer information finns i Om kontroll av data under import.

Totalt antal utelämnade fält pga. fel

Antalet fält i målfilen som har hoppats över på grund av:

Kontrollfel: Ett eller flera fält kan inte importeras, eftersom informationen inte stämmer överens med de definierade kontrollkraven för fältet. Mer information finns i Om kontroll av data under import.

Behörighetsfel: Behörigheten förbjuder att ett eller flera fält ändras.

Överhoppade fält förhindrar att andra fält i samma post uppdateras.

Kommentarer 

De poster du importerar utgör sökresultatet. Efter importen bör du kontrollera informationen i sökresultatet. Välj Poster > Visa alla.

Om du uppdaterar poster bör du se till att posterna är korrekta innan du kastar säkerhetskopian av filen.

Om alla angivna matchande fält i en post är tomma kommer den posten inte att uppdateras.

Om en post i källfilen matchar mer än en post i målfilen kommer alla matchande poster i sökresultatet i målfilen att uppdateras.

Om mer än en post i källfilen matchar en post i målfilen kommer målfilen att uppdateras med den sista matchande posten i källfilen. (Under importprocessen uppdateras den matchande posten i målfilen i själva verket flera gånger – en gång av varje matchande post i målfilen – och den sista matchande källposten som uppdaterar den matchande målposten avgör därför det slutliga innehållet.)

Efter en uppdatering innehåller sökresultatet de poster som uppdaterades (de som matchade) och eventuella nya poster som har lagts till, oavsett innehållet i sökresultatet före uppdateringen.