Ansluta till externa datakällor > Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced
 

Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced

När du har konfigurerat en ODBC-klientdrivrutin kan du samverka med poster, importera poster till en befintlig FileMaker Pro Advanced-databasfil eller skapa en ny FileMaker Pro Advanced-databasfil från en ODBC-datakälla (t.ex. Oracle- eller Microsoft Access-databaser).

Först ansluter du till datakällan som du vill importera data från. Därefter konstruerar du en fråga om posterna som du vill importera från datakällan. Om du importerar data till en befintlig fil mappar du slutligen fälten från datakällan till fält i FileMaker Pro Advanced-databasfilen.

Viktigt  Mer information om hur du kan öppna och arbeta med ODBC-datakällor utan att skriva SQL-frågor finns i Ansluta till externa datakällor.

Du kan ansluta till ODBC-datakällan med hjälp av Arkiv-menyn, med scriptsteget Importera poster eller med scriptsteget Utför SQL.

Alla program som stöder ODBC kan tolka en grundläggande mängd SQL-uttryck (Structured Query Language). SQL-uttrycken överförs via ODBC-gränssnittet till datakällan och utför frågor, t.ex. SELECT förnamn, efternamn FROM kunder WHERE ort=N'Paris', och uppdateringar, t.ex. genom att skapa en ny post med INSERT INTO kunder (förnamn, efternamn) VALUES (N'Johanna',N'Svensson').

Obs!  Eftersom Microsoft SQL Server stöder fälttyper både för Unicode och icke-Unicode måste du ange ett prefix på alla Unicode-strängar. Ange versalt N (vilket betyder "National" i SQL-92-standarden). I annat fall kommer Unicode-strängar som innehåller icke-engelska tecken att skickas till Microsoft SQL Server och du kan förlora data som inte finns på den kodsidan hos Microsoft SQL Server.

Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced:

1. Gör något av följande i FileMaker Pro Advanced:

Välj Arkiv > Importera poster > ODBC-datakälla om du vill importera till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil.

Om du vill skapa en FileMaker Pro Advanced-fil av posterna i datakällan väljer du Arkiv-menyn > Öppna. Leta upp filen i dialogrutan Öppna fil. Vid Filformat (Windows) eller Visa (macOS) väljer du ODBC-datakälla.

2. Välj datakällan och klicka på Fortsätt.

De flesta serverbaserade ODBC-drivrutiner kräver att datakällan är öppen, men kraven varierar mellan olika drivrutiner.

3. Ange användarnamnet och lösenordet (om det finns ett sådant) för den valda datakällan.

Om du vill hoppa över den här dialogrutan i fortsättningen markerar du Spara användarnamn och lösenord (det här tillvalet är bara tillgängligt om du importerar data till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil).

4. Klicka på OK.

Dialogrutan FileMaker Pro Advanced Skapa SQL-fråga öppnas.

5. Konstruera frågan. Mer information finns i Konstruera en SQL-fråga för import via ODBC.

Du kan utföra frågan direkt eller kopiera den och klistra in den i ett fält för senare användning. Använd scriptstegen Importera poster eller Utför SQL när du vill utföra en fråga som har lagrats i ett fält. Mer information finns i Lagra en SQL-fråga i ett fält.

6. Klicka på Utför.

Om du importerar data till en befintlig fil visas dialogrutan Fältordning för import. Du mappar fälten från datakällan till fält i FileMaker Pro Advanced-databasfilen. Se Ange importmetod och mappningsfält under importen och Importera data till en befintlig fil.

Om du importerar data till en ny fil placeras de importerade posterna i FileMaker Pro Advanced-databasfilen.

Kommentarer 

ODBC-import, scriptsteget Utför SQL och externa SQL-datakällor stöds inte i runtime-lösningar.

Relaterade avsnitt 

Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced

Konfigurera en ODBC-klientdrivrutin