Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Ange visningsläge för ett objekt
 

Ange visningsläge för ett objekt

Du kan ställa in attribut som visar ett objekts läge (och dess komponenter). Det ger dig visuell information om vilka åtgärder som behöver vidtas. Du kan till exempel formatera en knapp så att den visas i en något mörkare färg när du klickar på den, eller ange att den aktuella posten ska visas i en annan färg i Listvy.

Så här anger du visningsläge för ett objekt:

1. Markera ett eller flera objekt i layoutläget.

Obs!  Om du vill att den aktiva (aktuella) posten eller varannan post visas med en annan fyllning i Listvy, markerar du delmarkören Huvuddel. Huvuddelen klassas som ett objekt i följande steg.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

Listan för objekttyper (på den övre delen av fliken) visar det markerade objektets typ. Om du väljer objekt med olika typer visas Markerade objekt.

3. För objekt med flera komponenter (till exempel knappar, portaler eller glidkontroller), väljer du objekttyp listan för objekttyper.

4. Välj ett läge från listan för objektlägen (flikens andra lista).

Obs!  Alla formatattribut är inte tillgängliga för alla objekttyper eller deras komponenter.

 

Välj

... om du vill visa specificering för objektet eller layoutdelen när

Normal eller Inaktiv.

Objektet är tillgängligt för användaren, men inte markerat för tillfället.

I fokus

Objektet har aktiverats med en musklickning, tabbtangenten eller ett script.

Vid hovring

Användaren placerar pekaren över ett objekt.

Nedtryckt

Musknappen hålls nedtryckt på ett klickbart objekt.

Grundfärg

Layoutdelen huvuddel visas i Formulärvy eller Listvy, eller så visas poster i en portals rader. När du anger läget Grundfärg fylls huvuddelens bakgrund eller samtliga rader i en portal.

Växla

Objektet identifierar en post med jämnt nummer i Listvy eller en portal.

Aktivt

Objektet identifierar den aktuella posten i listvy, den markerade raden i en portal, den aktuella panelen i en panelkontroll eller det aktiva segmentet i en knapprad.

Du kan även formatera platshållartext. Mer information finns i Utforma platshållartext.

5. Ange formatattribut för visningsläget för ett objekt eller en del.

Se Redigera eller skapa format i layouter, Ställa in fyllning, linjeformat och kanter och Lägga till skuggor och padding.

6. Upprepa steg 3–5 för att ange ytterligare visningslägen för objektet eller delen.

Kommentarer 

Om du vill ändra så att varannan post visas med en annan fyllning eller att den aktuella posten visas med en annan fyllning i Listvy, ändrar du inställningarna i dialogrutan Definiera del för huvuddelen. Mer information finns i Ändra en layoutdel.

När du formaterar visningsläget för portalrader gäller följande villkor:

Hovringsläget visas endast när raden som hovras inte är aktiv eller när den aktuella raden är aktiv och Använd aktivt radläge inte har angetts för portalen. Se Formatera portaler.

Det nedtryckta läget fungerar endast när båda av följande villkor uppfylls: (1) När den nedtryckta raden inte är aktiv, eller när den nedtryckta raden är aktiv och Använd aktivt radläge inte har angetts för portalen. (2) När scripttriggern VidObjektÖppna är kopplad till portalen. Mer information finns i scripttriggern VidObjektÖppna.

Relaterade avsnitt 

Kopiera formateringsattribut i layouter

Skapa och arbeta med format i layouter