Använda avancerade verktyg > Ställa in filer för utvecklarlösningar > Ange alternativ för utvecklarlösningar
 

Ange alternativ för utvecklarlösningar

Obs!  Det här avsnittet beskriver funktioner som blir tillgängliga när inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Använd Developer-verktyg för att anpassa en uppsättning databasfiler eller för att binda filerna i en runtime-lösning.

Anpassa databasfilerna eller binda dem i en runtime-lösning:

1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databas och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar.

4. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.

5. Om du lägger till flera filer dubbelklickar du på en fil i listan för att ange den primära filen.

6. Välj Developer-verktyg-inställningar efter behov. Mer information finns i Ställa in filer för utvecklarlösningar.

7. Vid Lösningstillval klickar du på Ange.

8. Välj ett eller flera tillval i dialogrutan Ange lösningstillval.

 

För att

Gör så här

Binda databaser till runtime-program

Markera Skapa runtime-lösningsprogram.

Obs!  Det här tillvalet kan kombineras med alla andra, utom Databaser måste ha FileMaker-filändelse, Aktivera databaskryptering (eller kryptera om filer) och Ta bort databaskryptering.

Mer information finns i Om att skapa runtime-lösningar.

Permanent förhindra att någon har administrativ behörighet till lösningen

Välj Ta permanent bort adminåtkomsten till filerna.

Viktigt!  När administrativ behörighet har tagits bort kan den inte återställas till den anpassade lösningen.

Mer information finns i Ta bort admin-åtkomst till databaser.

Tvinga konton utan fullständig behörighet att öppna lösningen i läget utan menyer

Välj Aktivera kioskläge utan menyer för icke admin-konton.

Mer information finns i Visa databaser i kioskläge.

Lägga till FileMaker-tillägget till databasfilernas filnamn

Välj Databaser måste ha FileMaker-filändelse.

Obs!  Tillvalet är inte tillgängligt om du väljer Skapa Runtime-lösningsprogram. Du kan använda funktionen när du vill lägga till filtillägg till filer som saknar det.

Skapa en loggfil för att spela in eventuella fel som påträffas under bearbetningen

Välj Skapa fellogg för eventuella bearbetningsfel

Ange en plats och ett filnamn för felloggen.

Kommentarer

Om du inte anger ett filnamn och en plats för felloggen sparas den i projektmappen med filnamnet Loggfil.txt.

Om ett fel uppstår under bearbetning av tillvalen loggas felet i felloggen. Ett felmeddelande kan också indikera att ett fel har påträffats.

Kryptera eller kryptera om databasfiler

Markera Aktivera databaskryptering (eller kryptera om filer).

Obs!  Tillvalet är inte tillgängligt om du väljer Skapa Runtime-lösningsprogram. Du kan använda den här funktionen för att kryptera databasfiler som inte är knutna till runtime-program.

Mer information finns i Kryptera databasfiler.

Dekryptera databasfiler

Markera Ta bort databaskryptering.

Mer information finns i Dekryptera en fil.

9. Klicka på OK.

10. Om du snabbt vill kunna upprepa processen klickar du på Spara inställningar och väljer en mapp och en plats för inställningsfilen. Mer information finns i Spara lösningsinställningar.

11. Klicka på Skapa.

Relaterade avsnitt 

Binda filer till en runtime-lösning