Använda avancerade verktyg > Ställa in filer för utvecklarlösningar
 

Ställa in filer för utvecklarlösningar

Obs!  Det här avsnittet beskriver funktioner som blir tillgängliga när inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Med FileMaker Pro Advanced medföljer Developer-verktyg som gör att du kan:

skapa en fristående runtime-lösning som inte kräver FileMaker Pro Advanced för att kunna användas på en dator

kryptera databasfiler för att skydda dem mot obehörig åtkomst medan de sparas på disk

byta namn på en uppsättning databasfiler och automatiskt uppdatera interna länkar till relaterade filer och scripts

visa databasfiler i ett läge utan menyer

ta bort administrativ åtkomst från alla konton och hindra användare från att ändra de flesta designelementen eller strukturella elementen i databaserna

lägga till FileMaker Pro 12 filnamnstillägg (.fmp12) till en uppsättning av non-runtime-filer

skapa en fellogg för behandlingsfel

Obs!  Med FileMaker Pro Advanced kan du inkludera så många databastabeller som du behöver i en databasfil. Funktionen eliminerar en av huvudanledningarna att använda flera filer. Andra element, som exempelvis scripts och behörigheter, lagras emellertid på filnivå så att komplexa lösningar fortfarande tjänar på att använda flera filer.

Om du vill ställa in dina filer för utvecklarlösningar:

1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databaslösning och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar.

Dialogrutan Välj en fil öppnas så att du kan bläddra efter inställningsfilen.

4. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.

5. När du har hittat alla filer som du vill anpassa gör du något av följande:

 

För att

Gör så här

Välj primär fil för en runtime-lösning

Dubbelklicka på filen i listan.

Byta namn på en fil

Välj filen i listan, skriv det nya namnet i rutan Byt namn på fil och klicka på Ändra. Då uppdateras även alla interna länkar till relaterade filer och scripts.

Obs! Skriv inte ett filtillägg. Information om att lägga till filnamnstillägg till runtime-filer finns i Namnge runtime-lösningar.

Ta bort en fil

Markera filen i listan och klicka på Ta bort.

6. Vid Projektmapp klickar du på Ange för att välja en plats för lösningen.

7. I dialogrutan Välj en mapp för filerna i det här projektet väljer eller skapar du en mapp och klickar på OK (Windows) eller Välj (macOS).

8. Om du inte vill att de nya filerna ska skriva över tidigare versioner avmarkerar du kryssrutan Skriv över matchande filer i projektmappen.

Viktigt  Om du markerar Skriv över matchande filer i projektmappen kommer Developer-verktyget att skriva över filer med samma namn som de i fillistan.

9. Vid Ange lösningstillval klickar du på Ange och väljer alternativ. Till exempel kan du anpassa dina databasfiler eller binda filerna i en runtime-lösning. Mer information finns i Ange alternativ för utvecklarlösningar.

10. Om du snabbt vill kunna upprepa processen klickar du på Spara inställningar och väljer en mapp och en plats för inställningsfilen. Mer information finns i Spara lösningsinställningar.

11. Klicka på Skapa.

Med Developer-verktyg kopierar du alla de valda databasfilerna, med ändringar gjorda med verktygen, till Projektmappen. Om standardtillvalet att skriva över destinationsfilerna har lämnats påslaget kommer den angivna projektmappen att användas för att lagra filerna som kopierats av Developer-verktyg. Om standardtillvalet att skriva över destinationsfilerna har avmarkerats kommer den angivna mappen att användas om den är tom eller en ny baserad på projektmappens namn att skapas.

Relaterade avsnitt 

Om att skapa runtime-lösningar

Visa databaser i kioskläge