Skapa en anpassad app > Om val av fälttyper > Om tidsfält
 

Om tidsfält

Använd tidsfält för att lagra:

klockslag som du behöver sortera eller söka igenom

klockslag som används i beräkningsformler eller statistikfält.

Kommentarer 

Avgränsarna i tidsfält och den ordning i vilken de olika delarna i klockslaget visas beror på de systeminställningar som har angetts för filen och fältets visningsformat. Information om att byta ett fälts visningsformat (exempelvis 11:09 eller 23:09) finns i Ange utformning för tidsfält.

FileMaker Pro Advanced lagrar tid som antalet sekunder sedan midnatt. Därför kan du beräkna klockslag före eller efter ett givet klockslag genom att subtrahera eller addera ett antal sekunder. I till exempel ett beräkningsfält vars resultat är ett klockslag, beräknar följande formel tiden en timme (60 sekunder på en minut * 60 minuter på en timme = 3 600 sekunder) efter värdet i ett tidsfält med namnet TimeStarted:

TimeStarted + 3600

Relaterade avsnitt 

Definiera och ändra fält

Arbeta med data i tidsfält

Ange utformning för tidsfält