Skapa en anpassad app > Om val av fälttyper > Om tidsstämpelfält
 

Om tidsstämpelfält

Använd tidsstämpelfält för att lagra ett datum och ett klockslag som tillsammans hänvisar till en fast punkt i kalendertiden. Tidsstämplar mäts i sekunder.

Kommentarer 

Vilken ordning delarna i datumet och tiden visas och vilka avgränsare som används beror på de systeminställningar som har angetts för filen och fältets visningsformat. Information om att ändra utformning på ett tidsstämpelfältnamn finns i Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge och Ange utformning för tidsstämpelfält. Du måste ange format för både datum och tid för att ändra formatet för en tidsstämpel.

FileMaker Pro Advanced lagrar tidsstämplar som antalet sekunder sedan midnatt den 1 januari 0001. Därför kan du beräkna tidsstämplar före eller efter en given tidsstämpel genom att subtrahera eller addera ett antal sekunder. I till exempel ett beräkningsfält vars resultat är en tidsstämpel, beräknar följande formel tidsstämpeln en dag (60 sekunder på en minut * 60 minuter på en timme * 24 timmar på en dag = 86 400 sekunder) efter värdet i ett tidsstämpelfält med namnet TimestampStarted:

TimestampStarted + 86400

De minsta och största värdena för en tidsstämpel är 0001-01-01 00:00 respektive 4000-12-31 23:59:59,999999.

Relaterade avsnitt 

Definiera och ändra fält

Arbeta med data i datumfält

Arbeta med data i tidsfält