Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med portaler i layouter > Lägga till tilläggstabeller i anpassade appar
 

Lägga till tilläggstabeller i anpassade appar

Efter att du har skapat en anpassad app kan du utveckla vad den kan göra genom att lägga till en tilläggstabell för att visa relaterade poster från en ny tabell. Tilläggstabeller lägger till en tabell och en fördefinierad uppsättning fält i din anpassade app. Till exempel lägger tilläggstabellen Telefonnummer till en tabell med fält för telefonnummer och typ. Dessutom skapas en relation mellan den nya tabellen och den aktuella tabellen.

Exempel

Om du vill hålla koll på flera filbilagor som är relaterade till varje post i din anpassade app ritar du först en portal i en befintlig layout. Välj sedan tilläggstabellen Bilagor i dialogrutan Portalkonfiguration. Illustrationen nedan visar följande: att välja en tilläggstabell lägger till portalen tillsammans med fält- och knappobjekt i din layout, skapar en ny tabell för att lagra information om bilagan, relaterar den nya tabellen till den aktuella tabellen och lägger till scripts som används i layouten.

I Bearbetningsläge kan du i portalen infoga en fil i fältet Bilaga och ange en beskrivning för varje relaterad bilaga.

Genom att rita en portal och välja att visa poster från en tilläggstabell läggs en portal, en tabell, fält och scripts till i din anpassade app.

För att lägga till en Tilläggstabell:

1. I Layoutläge växlar du till den layout där du vill visa poster från en Tilläggstabell.

Layouten måste vara baserad på en tabell som har ett primärnyckelfält (se nedan).

2. Klicka på Portalverktyget Portalverktyget i statusverktygsfältet.

3. Placera hårkorspekaren i layouten där du vill att portalen ska börja och dra sedan pekaren diagonalt.

4. I dialogrutan Portalkonfiguration, för Visa poster från väljer du Ny tilläggstabell.

Om Ny tilläggstabell inte finns tillgängligt har den tabell som den aktuella layouten är baserad på inget primärnyckelfält (se nedan).

5. Välj en Tilläggstabell och klicka sedan på Välj.

6. Ange ett namn på den nya tabellen som kommer att läggas till.

Om din anpassade app redan har en tabell baserad på samma Tilläggstabell som du valt ovan kommer du att se dialogrutan Ange tabell. Välj antingen en befintlig tabell och klicka på Välj eller ange ett annat namn för den nya tabellen och klicka på Skapa.

En portal och knappen Knappen Ny relaterad post (för att ange en ny relaterad post) visas på layouten. Du kan flytta och ändra storlek på dessa objekt. Se Flytta objekt i en layout och Ändra storlek och form på objekt.

Kommentarer 

Du kan lägga till tilläggstabeller i en anpassad app om tabellen som den aktuella layouten är baserad på har ett primärnyckelfält som uppfyller ett av följande kriterier:

fältet använder ett automatiskt inmatat serienummer

fältet använder en automatiskt inmatad beräkning som innehåller funktionerna Get ( UUID ) eller Get ( UUIDNummer )

fältet är ett lagrat beräkningsfält som innehåller funktionen Get ( UUID ) eller Get ( UUIDNummer )

Se Definiera automatisk inmatning av data och Definiera tillval för fältindex.

Tilläggstabellen Personer lägger till mer i din anpassade app än andra tilläggstabeller, till exempel en kopplad tabell (för en många-till-många-relation mellan den aktuella tabellen och tabellen Personer), list- och detaljlayouter och knappar som gör att du kan lägga till personer och välja personer från en lista.

Relaterade avsnitt 

Markera och arbeta med portaler

Skapa en FileMaker Pro Advanced-fil