Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med portaler i layouter
 

Arbeta med portaler i layouter

En portal är ett layoutobjekt som visar en lista med poster, med en post i varje rad. Använd bara portaler när du vill visa data från mer än en post.

En portal kan visa poster från en relaterad tabell eller den aktuella tabellen. Så här lägger du till en portal som visar poster från en relaterad tabell:

skapa en relation till en annan tabellförekomst och skapa sedan en portal som visar relaterade poster från den tabellförekomsten; mer information finns i Skapa portaler för att visa relaterade poster

lägg till en Tilläggstabell i din anpassade app; se Lägga till tilläggstabeller i anpassade appar

Du kan även använda en portal för att lista poster från den aktuella tabellen intill detaljinformation om posten i en huvud/detaljlayout. Mer information finns i Skapa portaler för huvud/detalj-layouter.

Relaterade avsnitt 

Markera och arbeta med portaler