Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Utför AppleScript (macOS)
 

Utför AppleScript (macOS)

Skickar AppleScript-kommandon till ett annat program.

Se även 

Tillval 

Beräknat AppleScript anger en beräkning att använda som AppleScript-text.

Inbyggt AppleScript är texten för ett AppleScript (upp till 30 000 tecken). Indrag av upprepade loopar och villkorliga satser stöds inte.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan skapa en beräkning för att generera de AppleScript-kommandon som ska skickas, eller så kan du skriva kommandona direkt i textområdet för inbyggt AppleScript.

För beräknade script och script som sparats i FileMaker Pro Advanced-fält kompileras AppleScript-kommandona varje gång scriptet körs. Om du skriver in scriptet i textområdet för Inbyggt AppleScript kompilerar FileMaker Pro Advanced scriptet och upptäcker eventuella scriptfel eller systemfel. (Scriptet kompileras om varje gång det ändras.)

Kommentarer 

Eftersom AppleScript är en funktion för macOS kommer scriptsteget Utför AppleScript att ignoreras om du kör ett script som innehåller detta steg på en dator som kör Windows. (En felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ) skapas.)

Användningstips

FileMaker Pro Advanced kan använda scriptsteget Utför AppleScript för att skicka Apple Events till sig självt eller till FileMaker Pro Advanced-programvara som körs på andra datorer. För att FileMaker Pro Advanced ska ta emot Apple Events måste användarkontot ha den utökade behörigheten fmextscriptaccess aktiverad. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.

Använd Utför AppleScript för att överföra bilddata mellan FileMaker Pro Advanced och andra program. Med AppleScript kan du överföra bilder som lagras i containerfält till andra program eller överföra bilder till containerfält i FileMaker Pro Advanced.

Använd Utför AppleScript när du kommunicerar med tillämpningar och andra program som klarar läsa scripts. Om du till exempel har skapat en AppleScript-tillämpning med subrutiner kan du anropa identifierarna med kommandot Utför AppleScript så här:

Utför AppleScript ["säg åt programmet "Min Applet" att utföraMinRutin()"]

Exempel 1 

Öppnar den aktuella macOS-användarens dokumentmapp.

Utför AppleScript ["tell application "Finder" (*enter line break*) activate (*enter line break*) set x to path to documents folder (*enter line break*) open x (*enter line break*) end tell"]

Exempel 2 

Ställer in fönstret Dokuments gränser till angiven storlek. Dokumentmappen måste vara öppen innan scriptet körs.

Utför AppleScript ["tell application "Finder" to set bounds of window "Documents" to {170, 70, 1000, 600}"]

Exempel 3 

Beräknar och utför AppleScript för att installera en nätverksskrivare. "\" anger att FileMaker Pro Advanced ska identifiera symbolen som följer som ett tecken och inte som en beräkningsoperator.

Utför AppleScript ["do shell script \"lpadmin -p " & Printers::Name & " -E -v lpd://" & Printers::IP Address & " -P /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/" & Substitute ( Printers::Driver Name ; " " ; "\\\ " ) & ".gz -D \\\"" & Printers::Description & "\\\"\""]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)