Skapa en anpassad app > Arbeta med plugin-program > Installera Plug-in
 

Installera Plug-in

Databasutvecklare kan sätta in plugin-filer i containerfält och sedan använda scripts och beräkningar till att installera och uppdatera plugin-program.

Obs!  Om du oroar dig över att oönskade plugin-program ska installeras när du använder provversioner av lösningsfiler, kan du avmarkera alternativet Tillåt lösningar att installera filer i plugin-inställningarna. Lösningsfilen kanske dock inte fungerar på rätt sätt om du inte tillåter installation av de plugin-program som krävs. Mer information finns i Ange inställningar för plugin-program.

Så här installerar du en plugin-fil:

1. Skapa ett containerfält. Mer information finns i Om containerfält.

2. Gör något av följande:

I Bearbetningsläget markerar du containerfältet, väljer Sätt in > Infoga fil markerar en plugin-fil och klickar sedan på Öppna.

Skriv ett script och använd scriptsteget Infoga fil när du vill placera plugin-filen i containerfältet. Se Skapa och redigera script och Infoga fil.

3. Skapa ett script och använd scriptsteget Installera Plug-In för att ange containerfältet som målfält.

4. Installera plugin-filen genom att köra scriptet.

Plugin-program installeras i följande mappar:

Windows: C:\users\användarnamn\AppData\Local\FileMaker\FileMaker Pro Advanced\17.0\Extensions\

macOS: Macintosh HD/Users/användarnamn/Library/Application Support/FileMaker/FileMaker Pro Advanced/17.0/Extensions

Tips  Du kan använda funktionen Get ( InstalleradeFMPlugin ) om du vill identifiera versionen av det installerade plugin-programmet och jämföra det med versionen av plugin-programmet som är lagrat i containerfältet. Om det behövs uppdaterar du sedan plugin-programmet genom att installera om. Se Exempel på uppdatering av plugin-program och Get ( InstalleradeFMPlugin ).

Kommentarer 

FileMaker Pro Advanced kan bara installera plugin-program som matchar FileMaker Pro Advanced-programmets arkitektur. Till exempel 64-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced kan bara installera 64-bitarsversioner av plugin-program. Använd funktionen Get ( Programarkitektur ) om du vill fastställa det aktuella programmets arkitektur.

Det går inte att installera flera versioner av ett plugin-program till stöd för flera versioner av FileMaker Pro Advanced.

Om din lösning kräver en särskild version av ett plugin-program som bara fungerar med den aktuella versionen av FileMaker Pro Advanced, ber du användarna att manuellt placera plugin-programmet i mappen Extensions för den aktuella versionen av FileMaker Pro Advanced eller FileMaker runtime.

Om ett plugin-program är avsett för alla installerade versioner, måste du manuellt installera plugin-programmet i mappen AppData\Local\FileMaker\Extensions (Windows) eller Application Support/FileMaker/Extensions (macOS) hos varje användare.

Sökordningen för att läsa in plugin-program börjar med mappen Extensions i FileMaker Pro Advanced-programmets mapp, följt av mappen som scriptsteget Installera Plug-In använder. Den senaste platsen som kontrollerades är mappen AppData\Local\FileMaker\Extensions (Windows) eller Application Support/FileMaker/Extensions (macOS).

FileMaker Pro Advanced läser inte in ett plugin-program om ett plugin-program med samma plugin-ID redan har lästs in.

macOS: Plugin-program som lagras i containerfält komprimeras som standard.

Relaterade avsnitt 

Skapa egna plugin-program