Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Konfigurera script för zonövervakning
 

Konfigurera script för zonövervakning

Konfigurerar ett angivet script att köras när en iOS-enhet kommer till eller från en angiven zon.

Se även 

Tillval 

Övervaka anger om den övervakade zonen definieras av en iBeacon eller ett geostaket. Använd alternativet Radera om du vill sluta övervaka en zon.

Namn anger ett namn på övervakaren. Du måste ange ett unikt namn för varje övervakare, oavsett om zonen definieras av ett geostaket eller en iBeacon. Om du anger namnet på en befintlig övervakare avbryts den befintliga övervakaren och en ny övervakare med samma namn konfigureras.

Script anger det script som ska köras när en iOS-enhet kommer till eller från en den övervakade zonen.

Valfri scriptparameter anger en scriptparameter för scriptet.

Följande alternativ används enbart för iBeacons:

UUID anger den universellt unika identifieraren för iBeacons som ska övervakas. UUID:t identifierar en eller flera iBeacons som en specifik typ eller från en viss organisation. iBeacons för alla avdelningar i ett varuhus kan exempelvis dela samma UUID.

Överordnat (valfritt) anger ett värde som identifierar en grupp med iBeacons. Till exempel kan alla iBeacons på en viss avdelning i ett varuhus dela samma överordnade värde. Det överordnade värdet måste vara mellan 0 och 65 535.

Underordnat (valfritt) anger det värde som identifierar specifika iBeacons inom en grupp med iBeacons. Exempelvis kan alla iBeacons i leksaksavdelningen på en viss avdelning i ett varuhus dela samma underordnade värde. Det underordnade värdet måste vara mellan 0 och 65 535.

Följande alternativ används enbart för geostaket:

Latitud anger latituden för den zon som ska övervakas.

Longitud anger longituden för den zon som ska övervakas.

Radie anger radien (i meter) för den zon som ska övervakas. Värdet måste vara större än noll och mindre än det maximala värde som definieras av enheten och iOS-versionen.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Nej 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget för att köra ett visst script när en iOS-enhet kommer till eller från en angiven zon. Zonen kan definieras med hjälp av en iBeacon eller ett geostaket. Du kan exempelvis använda iBeacons i olika gallerier på ett museum och sedan konfigurera olika script för att tillhandahålla kompletterande ljud- eller videoinnehåll när besökarna närmar sig varje galleri.

Om du vill sluta övervaka en zon använder du alternativet Radera och anger namnet på den övervakare som ska stoppas. Om det inte finns några namn på zonövervakare angivna som går att rensa stoppas alla aktiva zonövervakare.

Varje gång en enhet kommer till eller från den definierade zonen meddelar iOS FileMaker Go. För att avgöra om en enhet kom in i eller lämnade en zon använder du funktionen Get ( Zonövervakningshändelser ) i scriptet som körs av zonövervakaren.

Kommentarer 

Du kan övervaka upp till 20 zoner åt gången.

Om värdet för något av de nödvändiga alternativen saknas konfigureras inte scriptet.

Varje zonövervakare är knuten till det fönster som visas när det angivna scriptet körs. När ett fönster stängs rensas alla konfigurerade övervakare för fönstret i fråga.

Om det angivna värdet för latitud är utanför intervallet på -90 till 90 blir det returnerade värdet latitud - i*90, där i är kvoten av latituden delat med 90. Det returnerade värdet har samma tecken som latituden och det absoluta värdet är mindre än 90.

Om det angivna värdet för longitud ligger utanför intervallet på -180 och 180, är det returnerade värdet longitud - i*180, där i är kvoten av longituden delat med 180. Det returnerade värdet har samma tecken som longituden, och det absoluta värdet är mindre än 180.

Om det här scriptsteget inte är korrekt konfigurerat visas ett fel i FileMaker Go. Använd funktionen Get ( SenasteExternaFelDetalj ) för information om eventuella fel som visas.

Exempel 1 

Kör PopArtVideo-scriptet när en iOS-enhet kommer in i eller ut från intervallet för angiven iBeacon i Pop Art-galleriet.

Konfigurera script för zonövervakning [Övervaka: iBeacon; Namn: MonitorName; Script: "PopArtVideo"; UUID: "BA37611E-FB73-4FFD-8FD3-63459D3FF280"; Överordnad: 10; Underordnad: 1]

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( Zonövervakningshändelser )

Funktionen RangeBeacons

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)