Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > AVPlayer Spela upp
 

AVPlayer Spela upp

Spelar upp ljud, video eller bilder från ett containerfält, ett layoutobjekt eller en URL-adress.

Se även 

Tillval 

Källa anger mediets källa:

Layoutobjekt anger från vilket layoutobjekt mediefilen ska spelas upp.

Fält anger från vilket containerfält mediefilen ska spelas upp. Fältet måste inte finnas på layouten.

URL anger från vilken URL-adress mediefilen ska spelas upp. Du kan skriva URL-adressen eller skapa en URL-adress med en beräkning.

Om ingen källa anges använder scriptsteget det aktiva layoutobjektet när detta är möjligt.

Presentation anger hur mediefiler ska visas. Om mediekällan är ett fält eller en URL-adress, finns bara Endast helskärm och Endast ljud som alternativ för Presentation.

Starta helskärm börjar spela upp mediefilen i helskärm, men tillåter att presentationen ändras till inbäddad.

Endast helskärm spelar upp mediefilen i helskärm.

Starta inbäddad börjar spela upp mediefilen inbäddat, men tillåter att presentationen ändras till helskärm.

Endast inbäddat spelar upp mediet som inbäddat. Tillåter inte att användarna ändrar presentationen till helskärm.

Endast ljud spelar bara upp ljudet.

Inaktivera interaktion aktiverar eller inaktiverar användarinteraktion med uppspelningen. Om det här alternativet är inställt på Ja kan du inte använda uppspelningskontrollerna eller gester för att interagera med mediefilen.

Ja inaktiverar användarinteraktion med uppspelningen.

Nej aktiverar användarinteraktion med uppspelningen.

Dölj kontroller visar eller döljer uppspelningskontrollerna under tiden som mediefilen spelas upp. Om du döljer uppspelningskontrollerna men aktiverar interaktion, kan du använda gester istället för uppspelningskontroller.

Ja döljer uppspelningskontrollerna.

Nej visar uppspelningskontrollerna.

Position anger hur många sekunder från mediefilen början som uppspelningen påbörjas.

Startförskjutning anger början av uppspelningsintervallet i antal sekunder från mediefilens början. Mediefilen kan bara spelas upp inom uppspelningsintervallet. Om du till exempel ställer in detta alternativ på 30, kan användaren inte spola tillbaka eller spela upp de 30 första sekunderna av mediefilen. Standardvärdet för detta alternativ är 0, vilket tillåter att mediefilen startas från början.

Slutförskjutning anger slutet av uppspelningsintervallet i antal sekunder från mediefilen början. Mediefilen kan bara spelas upp inom uppspelningsintervallet. Om du till exempel ställer in detta alternativ på 100, kan användaren inte spola fram eller spela upp mer än de 100 första sekunderna av mediefilen. Standardvärdet för detta alternativ är 0, vilket tillåter att mediefilen spelas upp till slutet.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Nej 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Använd det här scriptet om du vill spela upp mediefiler från containerfält, layoutobjekt eller URL-adresser i FileMaker Go. Mediefilen kan vara en ljud-, video- eller bildfil.

Om förgrundsfönstret innehåller en mediefil som spelas upp när fönstret flyttas till bakgrunden, fortsätter mediefilen att spelas upp.

Exempel 1 

Spelar upp en mediefil i helskärmsläge och döljer uppspelningskontrollerna efter att scripttriggern VidPostLäsIn har aktiverats:

AVPlayer Spela upp [Fält: Bibliotek::Video; Presentation: Endast helskärm; Dölj kontroller: Ja]

Exempel 2 

Fortsätter att spela upp en mediefil från samma position där den stoppades senast.

Tilldela fält [Bibliotek::Senast stoppad position; GetAVPlayerAttribute ( "position" )]
AVPlayer Spela upp [Fält: Bibliotek::Video; Position: Bibliotek::Senast stoppade position]

Exempel 3 

Spelar upp mediefilen i helskärm på iPhone och inbäddat på iPad.

If [Get ( Enhet ) = 3 //iPad]
AVPlayer Spela upp [Objektnamn: "Container"; Presentation: Starta inbäddad]
Else If [Get ( Enhet ) = 4 //iPhone]
AVPlayer Spela upp [Objektnamn: "Container"; Presentation: Starta helskärm]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Scriptsteget AVPlayer Ange tillval

Scriptsteget AVPlayer Ange uppspelningsläge

Funktionen GetAVPlayerAttribute