Referens > Funktioner > Statistikfunktioner
 

Statistikfunktioner

Med statistikfunktioner kan du utföra statistisk analys på tal (samt på datum eller klockslag för vissa funktioner) i:

flera fält i en post

relaterade fält, oavsett om de visas i en portal eller inte

repeterade fält

Du kan exempelvis använda funktionen Sum när du vill lägga till värdena i en portal i stället för att skapa en rapport med grupperade data och delsummor.

Parametervärdena kan omfatta en numerisk konstant (exempelvis 10) eller något giltigt uttryck. En konstantparameter i en formel för ett repeterat fält påverkar resultatet för varje repetition.

När parametrar för repeterade fält (fält1; fält2;...) inkluderar ett icke-repeterat fält används det värdet i resultatet bara för den första repetitionen, såvida du inte använder funktionen Extend.

Värden i repetitioner som överskrider antalet repetitioner i det beräknade fältet ignoreras. Ett beräkningsfält med tre repetitioner innehåller till exempel bara tre resultat, även om ett fält som refereras i beräkningen har fem repetitioner.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Average

Ett värde som är medelvärdet för alla giltiga, icke-tomma värden i ett fält.

Count

Antalet giltiga, icke-tomma värden i ett fält.

List

En sammanställd lista över icke-tomma värden för ett eller flera fält.

Max

Det högsta, giltiga värdet i ett fält.

Min

Det minsta, giltiga icke-tomma värdet i fält.

StDev

Standardavvikelsen för urvalet som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.

StDevP

Standardavvikelsen för en population som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.

Sum

Totalsumman av alla giltiga, icke-tomma värden i ett fält.

Variance

Variansen för ett urval som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.

VarianceP

Variansen för en population som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler