Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Nollställ tabell
 

Nollställ tabell

Raderar alla poster i den angivna källtabellen oberoende av aktuellt sökresultat.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs och ber användaren att bekräfta borttagningen av poster.

Aktuell tabell är källtabellen för den aktiva tabellförekomsten när det här scriptsteget utförs.

Alternativet Ange tabell låter dig bara välja en källtabell i den aktuella filen.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 15.0

Beskrivning 

Viktigt  Det går inte att ångra borttagning av alla poster.

Nollställ tabell låser om möjligt alla poster i källtabellen innan de tas bort. Om det inte går att låsa alla poster (exempelvis om en post håller på att redigeras av en annan användare) stoppas Nollställ tabell och returnerar en felkod (som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel )).

Det här scriptsteget kan vara snabbare än scriptsteget Radera hittade poster vid borttagning av ett stort antal poster.

Kommentarer 

Nollställ tabell tar inte bort relaterade poster även om relationen är konfigurerad för detta (se Skapa och ändra relationer). Om du även vill ta bort relaterade poster använder du kommandot Radera alla poster i stället.

Nollställ tabell kräver ett konto med behörighetsuppsättningen Fullständig behörighet.

Nollställ tabell tar bort innehållet i globala containerfält i den angivna tabellen men tar inte bort innehållet i globala fält av andra typer.

Om du väljer Aktuell tabell och den aktiva tabellen när det här scriptsteget utförs är från en ODBC-datakälla hoppas Nollställ tabell över och en felkod returneras. Om den aktiva tabellförekomsten kommer från en extern FileMaker Pro Advanced-fil fungerar Nollställ tabell normalt.

Script på serversidan, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget som om alternativet Med dialogruta är Av.

Exempel 1 

När användaren har tillfrågats tas alla poster i källtabellen som heter Fakturor bort.

Nollställ tabell [Med dialogruta: På; Tabell: "Fakturor"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)