Arbeta med relaterade tabeller > Arbeta med relationsdiagrammet > Skapa och ändra relationer
 

Skapa och ändra relationer

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas och klicka på fliken Relationer.

2. Leta upp de två tabellerna som du vill använda för relationen i relationsdiagrammet.

De kan visas var som helst i diagrammet men de måste finnas i diagrammet för att du ska kunna skapa relationen. För självkopplande relationer letar du upp den enda tabellen – den andra tabellförekomsten skapas automatiskt.

Klicka på Knapp för markering av objekt om du vill lägga till en tabell i relationsdiagrammet. Mer information finns i Lägga till och markera tabellförekomster.

Om du vill duplicera en tabell i relationsdiagrammet markerar du tabellen och klickar på Växla tabellvisning. Om du vill byta namn på en duplicerad tabell klickar du på Tabellerna Kunder, Fakturor och Produkter och anger det nya namnet.

Obs!  Du kan inte ändra tabeller i en relation – du måste skapa en ny relation.

3. Dra från ett matchande fält i den ena tabellen till motsvarande matchande fält i den andra tabellen.

Du kan även klicka på Knappen Ändra storlek och ange relationen.

Obs!  För självkopplande relationer drar du ett matchande fält i den aktuella tabellen ut från tabellen och sedan tillbaka till det andra matchande fältet i den aktuella tabellen. Ange sedan ett annat namn för den nya tabellförekomsten eller klicka på OK om du vill använda det förvalda namnet.

4. Upprepa steg 3 för varje matchande fält i den här relationen.

5. Dubbelklicka på linjen mellan de relaterade tabellerna om du vill ändra inställningarna för en relation. Gör sedan följande:

 

För att

Gör så här

Ändra eller lägg till ett matchande fält

Markera ett nytt matchande fält och klicka på Ändra eller Lägg till.

Ändra relationsoperatorn

Välj en ny relationsoperator i listan och klicka på Ändra.

Duplicera eller ta bort ett kopplingsvillkorspar

Markera villkorsparet i listan i den mittersta delen av dialogrutan och klicka på Duplicera eller Ta bort.

Lägg till en relaterad post (i den relaterade tabellen) när du anger information i ett relaterat fält i en post i den aktuella tabellen

Markera Tillåt att poster skapas i den här tabellen via den här relationen. När detta tillval är markerat och du lägger till data i ett relaterat fält som inte har någon motsvarande relaterad post, skapas en relaterad post som bygger på det matchande fältet i den aktuella tabellen.

Radera relaterade poster (i den relaterade tabellen) när du raderar en matchande post i den aktuella tabellen

Markera Radera relaterade poster i den här tabellen när en post raderas i den andra tabellen. Detta tillval tar bort relaterade poster även när du arbetar med en layout som inte visar relaterade poster.

Obs!  När det här tillvalet är markerat i flera relationer i samma databas och du raderar en post från en tabell kan även relaterade poster raderas i andra relaterade tabeller för vilka tillvalet har aktiverats. Det kallas för fortplantande radering. Tänk över det här alternativet ordentligt innan du aktiverar det.

Sortera relaterade poster

Markera Sortera poster. Dubbelklicka sedan på de fält du vill sortera i listan till vänster i dialogrutan Sortera poster. Om du vill ändra sorteringsordningen för fälten drar du fälten, i den högra listan, till den önskade ordningen. Välj andra tillval och klicka sedan på OK.

Om du vill ändra sorteringsordningen klickar du på Ange i dialogrutan Ändra relation.

Att markera detta tillval påverkar inte sorteringsordningen i den relaterade tabellen.

Kommentarer 

Välj Sortera poster om du vill visa den första relaterade posten i en viss sorteringsordning (till exempel det lägsta eller högsta värdet) när det finns ett relaterat fält direkt i layouten för den aktuella tabellen. (Gör t.ex. så om du vill visa det senaste kontrolldatumet för utrustning.) Sortera även relaterade poster om du vill hämta flera poster i en viss sorteringsordning och visa dem i en portal. Mer information finns i Arbeta med relaterade data i portaler.

Du kan öka antalet möjliga matchande värden genom att ange flera värden i det matchande fältet, avgränsade med returtecken. Du kan arbeta med relaterade data genom att matcha en enskild rad i det matchande fältet enligt relationsvillkoren. Det här kallas ibland ett Flernyckelfält eller ett komplext nyckelfält.

Du har exempelvis en enkel relation som sammankopplar poster i TabellA med TabellB med utgångspunkt i innehållet i ett enstaka fält i varje tabell, och det matchande fältet i TabellA innehåller följande värden som är avgränsade med returtecken:

röd
grön
blå

FileMaker Pro Advanced matchar alla poster i TabellB där det motsvarande matchande fältet innehåller det enskilda värdet röd, grön eller blå. Däremot returneras inte poster där det matchande fältet innehåller värdet röd grön blå. Returtecknet innebär att FileMaker Pro Advanced behandlar varje rad som ett separat värde.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relationsdiagrammet

Om relationskriterier

Lägga till och markera tabellförekomster

Definiera databastabeller