Lägga till och visa data > Ange data i poster > Markera ett fält i bearbetningsläge eller sökläge
 

Markera ett fält i bearbetningsläge eller sökläge

I bearbetningsläge markerar du ett fält när du vill arbeta med data. I sökläget markerar du ett fält när du vill ange en sökpost.

 

För att

Gör så här

Markera ett fält

Klicka i fältet.

Markera innehållet i ett fält

Markera fältet och välj Redigera > Markera allt.

Gå till nästa fält i en post (i den upprättade flikordningen)

Prova att trycka på Tabb eller Retur.

Kommentarer

Du kan ange vilka tangenter som ska användas för att gå till nästa fält. Mer information finns i Ställa in tangenter för att gå mellan fält.

Fält på flikpaneler eller glidpaneler som inte finns på panelen längst fram hoppas över.

Flytta till föregående fält

Tryck på Skift+Tabb eller Skift+Retur.

Kommentarer 

Om du vill gå mellan fälten i en annan ordning kan du ändra flikordningen för layouten. Mer information finns i Ange ordningsföljden för datainmatning.

Du kan inte gå till vissa fält genom att trycka på en tangent:

Du kan inte gå till fält som uteslutits från flikordningen.

I bearbetningsläge kan du inte markera statistikfält eller beräkningsfält genom att trycka på en tangent.

I sökläge kan du inte gå till statistikfält genom att trycka på en tangent.

Om du inte kan markera ett fält kan fältet formateras så att inmatning förhindras. Mer information finns i Tillåta eller förhindra inmatning i fält.

Relaterade avsnitt 

Söka efter poster

Markera den aktuella posten