Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout > Sätta in kopplade variabler i en layout
 

Sätta in kopplade variabler i en layout

Du kan skapa en kopplad variabel som visar ett värde från en variabel. Du kan använda kopplade variabler för vissa uppgifter i stället för globala fält eller beräkningsfält vars värde inte lagras. En kopplad variabel kan exempelvis visa den totala kostnaden längst ned på en faktura eller visa namnet på kontot som använts för att skriva ut en rapport.

I bearbetnings-, sök- och granskningsläget samt vid utskrift visas den kopplade variabelns värde.

Så här sätter du in en kopplad variabel i en layout:

1. Skapa en variabel med scriptsteget Ange variabel.

Det är en god idé att skapa globala variabler som kan användas som kopplade variabler.

2. I layoutläget klickar du på den layout där variabeln ska sättas in, och väljer sedan Sätt in > Koppla variabel.

Sätt till exempel in en kopplad variabel i ett textblock eller ensamt i layouten.

Sätt inte in kopplade variabler över ett fält eller annat objekt som du vill se.

Platshållaren för en kopplad variabel (<<$$>>) visas i layouten.

3. Klicka mellan symbolerna $$ och >> i platshållarvariabeln och skriv sedan den kopplade variabelns namn (namnet på variabeln som du skapade i steg 1).

Viktigt  För att merge-värdena ska visas korrekt måste varje post uppdateras när den bearbetas, granskas eller skrivs ut. Du kan uppdatera posterna manuellt genom att exempelvis skapa en uppdaterings-knapp som anropar scriptsteget Uppdatera fönster eller automatiskt genom att skapa ett script som innehåller scriptsteget Uppdatera fönster. Om du bara behöver uppdatera ett eller några objekt i ett fönster använder du scriptsteget Uppdatera objekt.

Exempel

Om du vill skapa en kopplad variabel med namnet <<$$kontonamn>>, som visar namnet på användarkontot, skapar du scriptsteget: Ange variabel[$$kontonamn; Värde: Get ( Kontonamn ) ]. Sätt sedan in den kopplade variabeln <<$$kontonamn>> i layouten.

Om du vill skapa en kopplad variabel med namnet <<$$IOnum>>, som lägger till texten "‑MPO" i det aktuella postnumret för att bilda ett inköpsordernummer, skapar du scriptsteget: Ange variabel[$$IOnum; Värde: Get ( Postnummer ) & "‑MPO"]. Sätt sedan in merge-variabeln <<$$IOnum>> i layouten.

Om du vill visa aktuellt sidnummer med det totala antalet sidor i en rapport (t.ex. Sida 1 av 10), börjar du med att skapa en kopplad variabel med namnet <<$as>>. Skapa sedan följande script:

Granska
Gå till post/sökpost/sida [Sista]
Ange variabel [$as; Värde:Get (Sidnummer)]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Paus/Återuppta script [Vänta på användaren]

Kombinera sedan text, sidnummersymbolen ({{Sidnummer}}) och den kopplade variabeln i layoutens sidhuvud eller sidfot:

Sida {{Sidnummer}} av <<$as>>

Kommentarer 

En variabel som används som kopplad variabel får inte innehålla repetitions(index)numret för ett repeterat fält (som i syntaxen $variabel[repetition]) eller en filsökväg.

Värdet för en kopplad variabel använder attributen i det textblock som den är insatt i (eller layoutens standardttextattribut, om den kopplade variabeln har satts in i layouten av sig självt). Om du vill ändra textattributen för kopplade värden markerar du hela den kopplade variabeln i layoutläget (inklusive symbolerna <<, $$ och >>) och väljer sedan textformateringsalternativ. Mer information finns i Utforma text.

Du kan också använda ett merge-fält för att visa data. Mer information finns i Placera merge-fält i en layout.

Du kan också använda en hämtningsfunktion istället för en global variabel eller merge-variabel. Se Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout och Get-funktioner.

Relaterade avsnitt 

Automatisera uppgifter med scripts

Arbeta med knappar och knapprader på layouter