Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med webbvisare i layouter
 

Arbeta med webbvisare i layouter

Använd webbvisare när du vill visa webbsidor direkt i en FileMaker Pro Advanced-layout. Webbvisare är layoutobjekt med vars hjälp du kan visa information från webbsidor baserat på data i din databas. En webbvisare kan t.ex. beräkna en webbadress för en kartwebbsida baserat på information i fälten för adress- och postadress i din databastabell. När du bläddrar igenom posterna i tabellen visar webbvisaren en karta över den plats som anges av aktuell post.

Webbvisare använder tekniken i operativsystemets webbläsare. Det betyder att du kan utföra samma uppgifter med webbvisare som du kan utföra med webbläsare. Du kan klicka på länkar och navigera till andra sidor än den som webbvisaren ursprungligen läste in. Webbvisare kan också visa innehåll på webbplatser – t.ex. PDF-dokument och QuickTime-filmer – för vilka du behöver installera ytterligare programvara. Du kan även kontrollera URL-kodning.

FileMaker Pro Advanced innehåller mallar för flera databaserade webbplatser vilket gör det enklare för dig att skapa webbvisare. När du använder en av dessa mallar behöver du bara ange vilka parametrar webbplatsen ska använda sig av.

Du kan också skapa en egen webbadress för vilken webbplats som helst genom att definiera en beräkning. FileMaker Pro Advanced utvärderar uttrycket och konstruerar en URL som webbvisaren använder för att visa en webbsida.

Webbvisare är inte avsedda som ersättning för webbläsare. För vissa webbplatser kan du behöva öppna ett separat webbläsarfönster.

Om du vill lägga till eller ändra en webbvisare:

1. Välj önskad layout på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på the Webbvisarverktyget Format i statusverktygsfältet och rita sedan en webbvisare genom att dra hårkorspekaren.

Om du vill ändra en webbvisare dubbelklickar du på den på layouten. Gå sedan vidare till steg 4.

3. Välj en av webbplatserna i listan Välj en webbplats.

Om du vill definiera en anpassad webbadress väljer du Anpassad Webbadress i listan. Klicka på Ange bredvid rutan Webbadress. Definiera en beräkning för webbadressen och klicka sedan på OK. (Mer information finns i Arbeta med formler och funktioner.) Gå sedan vidare till steg 5.

4. För varje enskild webbplatsparameter du vill använda:

 

För att

Gör så här

Lägg till eller ändra ett fält som innehåller parametern

Klicka på Delverktyget och välj Ange fält. Markera sedan ett databasfält och klicka på OK. Du kan också skriva in direkt i rutan för webbplatsparameter.

Lägg till eller ändra en beräkning som genererar parametern

Klicka på Delverktyget och välj Ange beräkning. Skapa sedan en beräkning eller ändra den och klicka på OK.

Ange ett konstant värde

Ange ett konstant värde inom citattecken. Om du vill ange en parameter som innehåller både ett konstant värde och ett fält måste du definiera en beräkning.

Ta bort fältet eller beräkningen som används för en webbplatsparameter

I en ruta för webbplatsparameter markerar du objektet och trycker på Backspace eller Radera.

5. Välj alternativ för webbvisaren, till exempel att visa en förloppsindikator eller felmeddelanden och säkerhetsstatus.

När det gäller Visa innehåll i sökläget och användarna har angett ett värde i ett fält och gått ut ur fältet, utför webbvisaren en ny beräkning av URL-adressen och uppdaterar webbplatsen om webbadressen baseras på detta fält.

När det gäller Koda URL automatiskt använder FileMaker Pro Advanced vid behov regler för kodning av URL-adresser, så att de uppfyller webbläsares formatkrav. Mer information finns i Om URL-kodning i webbvisare.

Kommentarer 

Webbvisare visar webbsidor i formulärvisningsläge och listvisningsläge. I tabellvyn visas webbvisare endast om de finns i layoutens sidhuvud, sidfot eller övre eller nedre navigeringsdelar.

Du kan inte placera en webbläsare i en portal. Om du placerar en webbvisare i en portal kommer webbvisaren i layouten att visas som ett objekt som överlappar portalen. Du kan däremot placera en webbvisare i ett flytande fönster inuti en portal.

Undvik att placera objekt framför eller bakom webbvisare. Webbvisare kanske inte visas i bläddrings-, sök- och granskningsläge i den staplingsordning som du angett i layoutläge.

Du kan skicka html-data till en webbvisare genom att bädda in data i en URL. Se scriptsteget Ställ in webbvisaren.

Om du vill visa en beräknad URL baserad på en anpassad webbadress väljer du i layoutläge Visa-menyn > Visa > Exempeldata.

Du måste se till att en anpassad webbadress:

börjar med korrekt protokoll — t.ex. http://, https://, ftp:// eller fil://.

är korrekt kodad som en URL genom att välja Koda URL automatiskt

Relaterade avsnitt 

Navigera i webbvisare