Använda avancerade verktyg > Visa databaser i kioskläge > Skapa kiosklösningar
 

Skapa kiosklösningar

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Om du vill visa lösningen i läget utan menyer måste du:

skapa ett konto med en begränsad behörighetsuppsättning eller skapa ett speciellt kioskkonto utan menyer

avmarkera standardtillvalet att logga in i filen med administratörskontot

aktivera kioskläget utan menyer

Så här skapar du ett konto för en lösning utan menyer med begränsad åtkomst:

1. Öppna databasen och välj Arkiv > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar de detaljerade säkerhetsinställningarna, klickar du på Använd grundinställningar.

2. Klicka på Nytt konto.

3. Ange ett kontonamn och välj Ny behörighet från listan med behörigheter.

4. I rutan Ändra behörighetsuppsättning ger du behörighetsuppsättningen ett namn och en beskrivning.

5. Vid Layouter, Värdelistor och Scripts väljer du antingen Alla med endast visning eller Alla utan behörighet.

6. Avmarkera kryssrutan Hantera utökad behörighet, markera övriga tillval som krävs och klicka på OK.

Så här aktiverar du läget utan menyer:

1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databaslösning och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar.

4. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.

5. Om du lägger till flera filer dubbelklickar du på en fil i listan för att ange den primära filen.

6. Välj Developer-verktyg-inställningar efter behov. Mer information finns i Ställa in filer för utvecklarlösningar.

7. Vid Lösningstillval klickar du på Ange.

8. Välj Aktivera kioskläge utan menyer för icke admin-konton.

9. Markera övriga tillval som krävs, klicka på OK och klicka sedan på Skapa.

Mer information finns i Ange alternativ för utvecklarlösningar.

Du kan enkelt upprepa den här processen genom att klicka på Spara inställningar och välja en mapp och en plats för inställningsfilen. Mer information finns i Spara lösningsinställningar.

Om du inte binder filerna till ett runtime-program kopierar Developer-verktyg de markerade databasfilerna till projektmappen. Om du band filerna till ett runtime-program kopierar Developer-verktygen alla runtime-filerna till en ny mapp skapad i projektmappen med namnet på runtime-lösningen.

Så här avmarkerar du standardtillvalet att logga in i filen med administratörskontot.

1. Välj, med databaslösningen öppen, Arkiv-menyn > Filtillval.

2. Avmarkera Logga in med på fliken Öppna.

3. Klicka på OK.

Kommentarer 

Kioskläget åsidosätts om lösningen öppnas från ett konto med behörighetsuppsättningen Fullständig behörighet.

Om det inte finns någon avsluta- eller avbrytaknapp tillgänglig i lösningen utan menyer måste användare avsluta programmet genom att trycka på Alt+F4 (Windows). I macOS kan slutanvändare avsluta en lösning som körs i läget utan menyer genom att trycka på F9 eller F11 och växla till ett annat öppet programfönster. Att tvinga fram en avslutning rekommenderas inte eftersom det kan skada data eller förstöra öppna filer.

För att se till att användare har åtkomst till den primära filen och alltid kan avsluta programmet rent kan du:

Tillhandahålla ett startscript i varje tilläggsfil som öppnar den primära filen.

Placera en Huvudmeny-knapp i varje tilläggsfil som kör startscriptet för att öppna primärfilen.

Placera en Avsluta-knapp i primärfilen.

Relaterade avsnitt 

Visa databaser i kioskläge

Om att skapa runtime-lösningar