Lägga till och visa data > Ange data i poster > Återställa data i poster
 

Återställa data i poster

Som standard sparas ändringar av poster automatiskt i FileMaker Pro Advanced när du verkställer varje post. Om du matar in felaktig information i en post kan du återställa den ursprungliga informationen i posten om du inte verkställt informationen. Mer information finns i Verkställa information i poster.

Så här återställer du den ursprungliga informationen i en post i bearbetningsläge:

Välj Poster > Återställ post.

Om Återställ post är nedtonat har informationen redan verkställts.

Kommentarer 

Du kan välja Redigera > Ångra för att annullera ändringar i ett fält innan du verkställer posten. Ändringar av posten tas bort inkrementellt varje gång du väljer Redigera > Ångra.

Redigera > Gör om återställer ändringarna inkrementellt, så att du kan återställa en post till en viss status, om du har hunnit göra flera ändringar innan du verkställer posten.

När du återställer en post återställs även eventuella ändringar som har gjorts i relaterade data (t.ex. relaterade poster som visas i en portal). Mer information finns i Verkställa information i poster.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med data i datumfält

Markera den aktuella posten