Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Placera diagrammet i rätt layoutdel
 

Placera diagrammet i rätt layoutdel

Data i diagram som har skapats i layoutläget värderas utifrån vilken layoutdel diagrammet är placerat i.

När du använder en beräkning för att ange en diagramrubrik beräknas rubriken utifrån diagrammets layoutdel.

Obs!  Du kan inte placera ett diagram i en portal. Du kan däremot placera ett diagram i ett flytande fönster inuti en portal.

När data är baserade på aktuellt sökresultat

 

När du placerar ett diagram i

Visas diagram i

När Statistikberäknade grupper med poster är markerat visas diagramdata i

Layoutens övre navigeringsdel

Aktuellt sökresultat

Den första posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna

Layoutens sidhuvud eller huvuddel

Aktuellt sökresultat

Den första posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna

Layoutdelens sidfot

Aktuellt sökresultat

Den sista posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna

Layoutens nedre navigeringsdel

Aktuellt sökresultat

Den sista posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna

Inledande delsumma i layoutdel

Alla poster i den sorterade gruppen

Den första posten i undergruppen till den sorterade gruppen

Avslutande delsumma i layoutdel

Alla poster i den sorterade gruppen

Den sista posten i varje undergrupp till den sorterade gruppen

Inledande totalsumma i layoutdel

Aktuellt sökresultat

Den första posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna

Avslutande totalsumma i layoutdel

Aktuellt sökresultat

Den sista posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna

Kommentarer 

Diagram som är placerade i en delsummadel använder data i den sorterade gruppen till att skapa diagrammet. Om det inte finns någon sorteringsordning visas enskilda datavärden i hela sökresultatet. Delsummor betraktas som inre summor eftersom de visar samlade data från en grupp inom datauppsättningen utifrån den sorteringsordning du anger.

Diagram som är placerade i en totalsummadel använder data från den yttersta nivån för varje sorterad delsummagrupp. Totalsummor betraktas som yttre summor eftersom de visar en övergripande summa av samlade data baserat på hela sökresultatet. Du kan även använda totalsummadelarna för att summera varje delsummagrupp.

De yttersta sorterade grupperna är de grupper med poster som sorterats efter det första fältet i listan i dialogrutan Sorteringsordning.

För totalsummor som beräknas för det aktuella sökresultatet antar FileMaker Pro Advanced att du vill visa diagramdata i varje delsummagrupp, och förutsätter därför att definitionen för x-axel (kategorietiketter i cirkeldiagram) är sorteringsfältet och att y-axeln (sektorsdata i cirkeldiagram) är ett statistikfält. Om du exempelvis vill skapa ett cirkeldiagram som jämför det totala antalet företag per land, måste du sortera data efter land (x-axeln eller kategorietiketter) och summera data i företagsfältet (y-axeln eller sektorsdata) för att beräkna antalet företag per land. De statistikberäknade värdena visas sedan i diagrammet per land.

När data är baserade på den aktuella posten (avgränsade värden)

 

När du placerar ett diagram i

Visas diagram i

Sidhuvud, sidfot, övre eller nedre navigeringsdel eller huvuddelen av en layout

Aktuell post

Inledande delsumma i layoutdel

Första posten i den sorterade gruppen

Avslutande delsumma i layoutdel

Sista posten i den sorterade gruppen

Inledande totalsumma i layoutdel

Första posten i sökresultatet

Avslutande totalsumma i layoutdel

Sista posten i sökresultatet

När data är baserade på relaterade poster

 

När du placerar ett diagram i

Visas diagram i

Sidhuvud, sidfot, övre eller nedre navigeringsdel eller huvuddelen av en layout

Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den aktuella posten och den relaterade tabellen

Inledande delsumma i layoutdel

Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den första posten i en sorterad grupp och den relaterade tabellen

Avslutande delsumma i layoutdel

Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den sista posten i en sorterad grupp och den relaterade tabellen

Inledande totalsumma i layoutdel

Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den första posten i sökresultatet och den relaterade tabellen

Avslutande totalsumma i layoutdel

Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den sista posten i sökresultatet och den relaterade tabellen

Obs!  Om du placerar ett diagram i en totalsummadel utan att sortera posterna, visas data från hela sökresultatet som om diagrammet hade placerats i ett sidhuvud, en sidfot, en övre eller nedre navigeringsdel eller en huvuddel av en layout.

Hur layoutdelar påverkar beräknade rubriker i diagram

 

När du placerar ett diagram i

En rubrik visas för en datapunkt från

Sidhuvud, sidfot, övre eller nedre navigeringsdel eller huvuddelen av en layout

Aktuell post

Inledande delsumma i layoutdel

Första posten i den sorterade gruppen

Avslutande delsumma i layoutdel

Sista posten i den sorterade gruppen

Inledande totalsumma i layoutdel

Första posten i sökresultatet

Avslutande totalsumma i layoutdel

Sista posten i sökresultatet

Relaterade avsnitt 

Om olika typer av layoutdelar

Arbeta med layoutdelar

Lägga till en layoutdel

Ändra en layoutdel